"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer, 7,5 hp

Engelskt namn: Health and Family in Young LGBTQ People

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM437

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar hälsa, ohälsa och hälsofrämjande vård hos unga HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Termer och teoribildningar inom området samt modeller för hälsofrämjande arbete och vård ingår. Under kursen behandlas aktuell forskning inom området.

Kursen är uppdelad i tre moment:

Introduktion, 1,5 hp
Grundläggande termer och begrepp samt normkritiska förhållningssätt. Hur samhällsnormer begränsar unga HBTQ-personers möjligheter till hälsa.

Hälsa och ohälsa hos unga HBTQ-personer, 4 hp
Hälsofrämjande faktorer. Substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom, självskada och suicid. Trakasserier, diskriminering och utsatthet för hat-/hedersrelaterade brott. Sexuellt överförbara sjukdomar. Familjebildning, föräldraskap och att vara barn till HBTQ-föräldrar. Transpersoner och könsbekräftande behandling.

Individuell fördjupning, 2 hp
Individuell fördjupning av ett område som granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Identifiera och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring grundat i områdets vetenskapliga litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande termer och begrepp inom ämnesområdet
 • redogöra för konsekvenser av samhällsnormer för unga HBTQ-personers hälsa
 • redogöra för aspekter av hälsa och ohälsa hos unga HBTQ-personer
 • redogöra för olika möjligheter till familjebildning och föräldraskap för HBTQ-personer och hur dessa påverkas av lagar och hälso- och sjukvårdens arbetssätt

Färdighet  och förmåga  

 • bemöta enskilda unga HBTQ-personer och deras närstående med hänsyn till ett normkritiskt förhållningssätt
 • tillämpa teorier om hälsofrämjande arbete för unga HBTQ-personer
 • identifiera riskfaktorer för försämrad hälsa hos unga HBTQ-personer
 • planera ett förändringsarbete som syftar till ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård för HBTQ-personer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • använda ett normkritiskt förhållningssätt till olika syn på sexualitet och familjebildningar
 • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur inom området
 • utifrån ett normkritiskt perspektiv analysera och problematisera interventioner inom hälso- och sjukvård

Behörighetskrav

Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, barnmorske-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-/laboratorieassistent-, dietist-, logoped-, läkar-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, tandhygienist- eller tandläkarexamen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en delvis nätburen distansutbildning med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt arbetssätt tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar och obligatoriska seminarier ingår.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig PM som behandlas i ett obligatoriskt seminarium.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM437 överlappar helt med innehållet i 3OM330
-Kursen 3OM437 ersätter kursen 3OM330

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
  Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
  Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
  ISBN: 9789127147430
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/hbtq/#

  Lesbian, gay, bisexual, and transgender healthcare : a clinical guide to preventive, primary, and specialist care
  Eckstrand Kristen L., Ehrenfeld Jesse M.
  Cham : Springer : [2016] : xvii, 483 pages :
  ISBN: 978-3-319-19751-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://www.springer.com/gb/book/9783319197517

  För området relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.