Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Health, illness and impairment 1

Denna kursplan gäller: 2020-03-16 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-03-12

Innehåll

Kursen behandlar inledningsvis basala neurofysiologiska system och funktioner, inklusive smärtans fysiologi och komplexitet. Vidare omfattar kursen neurologiska och geriatriska sjukdomar, tillstånd och skador samt dess symptom, behandling och prognos. Muskuloskeletala sjukdomar och skador samt dess behandling, komplikationer och restriktioner ingår även i kursen. Dessutom belyses åldrandets konsekvenser för förmågan till aktivitet i vardagen.

Förväntade studieresultat

  1. Förklara nervsystemets grundläggande fysiologi
  2. Förklara smärtans olika komponenter och förnimmelser
  3. Redogöra för symptom, behandling och prognos vid neurologiska, muskuloskeletala och geriatriska sjukdomar och tillstånd. Samt även redogöra för komplikationer, restriktioner och behandlingsbiverkningar till ovanstående tillstånd.
  4. Redogöra för konsekvenser av det naturliga åldrandet, och beskriva hälsofrämjande faktorer

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, där vissa sker via inspelade föreläsningar. Även undervisning i form av seminarier med case-metodik förekommer. Obligatoriska moment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

FSR 1 examineras genom individuellt skriftligt prov i digital form.
FSR 2-4 examineras genom individuellt skriftligt prov, i form av salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 12

Neurologi
Fagius Jan, Nyholm Dag
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 584 s. :
ISBN: 9789147105403 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fysiologi
Lännergren Jan, Westerblad Håkan, Ulfendahl Mats, Lundeberg Thomas
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 397 sidor :
ISBN: 978-91-44-11485-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Geriatriska sjukdomar
Larsson Mayethel, Rundgren Åke
3., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 365 s. :
ISBN: 978-91-44-05510-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ortopedisk grundbok
Persson Björn M., Wingstrand Hans, Wiberg Gunnar, Lyons Lena
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 282 s. :
ISBN: 91-44-03702-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reumatologi
Klareskog Lars, Saxne Tore, Rudin Anna, Rönnblom Lars, Enman Yvonne
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 481 sidor :
ISBN: 978-91-44-11510-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album