"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsoeffekter för kostvetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Effects for diet consultants

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH145

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-29

Innehåll

Under kursen studeras biologiska, kemiska och fysikaliska exponeringars hälsoeffekter, särskilt sådana som är betydelsefulla i Sverige. Kursen skall även ge träning i att granska hälsoriskbedömningar och konsekvensanalyser.

Modul 1. Teori, 6 hp. I modulen studeras biologiska, kemiska och fysikaliska exponeringars hälsoeffekter och hur dessa faktorer påverkar fysiologiska processer. Särskild tonvikt läggs vid exponeringsförhållanden som i Sverige är vanliga och effekter som är frekventa eller allvarliga. För studerade faktorer beskrivs högriskmiljöer respektive känsliga grupper i samhället.

Modul 2. Seminarier, 1,5 hp. Under modulen ska studenterna redogöra för och diskutera aktuella hälsoproblem utifrån ett jämställdhet och lika villkors perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande för betyget Godkänd  kunna: 

Modul 1, Teori:  
1  beskriva effekterna av de hälsomässigt mest betydande riskfaktorerna i miljön och redogöra för aktuella hälsoeffekter
2 förklara grundläggande studieupplägg samt begrepp inom miljömedicinen

Modul 2, Seminarium: 
3. redogöra för och diskutera aktuella hälsoproblem utifrån riskgrupper och ett jämställdhetsperspektiv

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1, teori
1. kunna bedömma riskfaktorer för hälsa  utifrån olika perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Kostvetenskap A och Kostvetenskap B, inklusive Vetenskaplig metod 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels i form av seminarier och tentamen. Seminarier examineras med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftlig tentamen examineras med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Modul 1 examineras med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och modul 2 examineras med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyget på helkurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högra betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Litteraturlistan publiceras i Cambro för antagna/registrerade studenter