Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsoekonomi D24, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Economics D24

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-11-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen består av fem delar, varav en handlar om hälsorelaterade försäkringar och en annan om sambanden mellan nyttjandet av hälso- och sjukvård och hälsa, samt problem med att mäta dessa samband. En tredje del av kursen handlar om kostnader för hälso- och sjukvård och hur dessa kan begränsas, medan en fjärde del fokuserar på hälsoekonomiska frågeställningar kring läkemedel. På den femte delen avhandlas artiklar om hälsobeteenden.

Under kursen ska studenterna jobba med inlämningsuppgifter samt delta i obligatoriska och examinerande seminarier. Studenterna får inför seminarierna läsa vetenskapliga artiklar och eventuell annan text inom det aktuella ämnet för att sedan aktivt diskuterar dessa under seminarierna.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
  • Redogöra för ekonomiska teorier relaterade till försäkringar.
  • Beskriva svårigheter med att empiriskt mäta samband mellan val av försäkringar, nyttjande av hälso- och sjukvård, samt hälsa.
  • Beskriva för och nackdelar med olika åtgärder för att begränsa kostnaderna för hälso- och sjukvård samt beskriva tillvägagångssätt för att identifiera effekter av dessa åtgärder.
  • Redogöra för olika teorier som kan användas för att förklara människors hälsorelaterade val.
  • Muntligt och skriftligt kunna kortfattat och klart redogöra för det huvudsakliga innehållet i de artiklar som behandlas under kursen.
  • Beskriva styrkor och svagheter i de artiklar som behandlas under kursen samt tolka de estimat som presenteras i artiklarna.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi på grundnivå, innehållande 15 hp på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, Ekonometri I D12 och Mikroekonomisk analys och tillämpningar, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter. Studenter som ej blivit godkända på något seminarium erbjuds, under eller i nära anslutning till kursen slut, ett nytt examinationstillfälle för de delar de saknar godkänt i. Dessutom erbjuds ytterligare ett examinationstillfälle i nära anslutning härtill. 

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som får godkänt får ej undergå förnyad examination för högre betyg.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.