Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsofrämjande omvårdnad - teorier och forskningsmetoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Promotion in Nursing - Theories and Research Methods

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 3OM412

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-02-24

Innehåll

Kursen omfattar teorier och modeller med anknytning till omvårdnad och egenvårdstöd samt allmänt folkhälsoarbete. Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. Även systematisk litteraturgenomgång samt kvalitativa metoder för datainsamling och analys ingår och tränas under kursen. Forskningsetiska ställningstaganden behandlas i kursen. Utöver vetenskapliga och forskningsetiska aspekter på hälsofrämjande arbete behandlas etiska och samhälleliga aspekter på hälsopromotion och prevention, där bland annat hälsoekonomiska och intersektionella perspektiv ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva och värdera teorier och modeller kring hälsa och ohälsa, hälsosyn, livslångt lärande, sjukdomsintegration, egenvård samt egenvårdsstöd och omvårdnad, hälsopromotion och prevention
 • beskriva och reflektera över epidemiologiska begrepp och metoder
 • visa kunskap om kvalitativ forskning och analysmetoder samt om enkätmetodik och statistiska analysmetoder
Färdighet och förmåga
 • planera en kvalitativ alternativt kvantitativ studie inklusive design, urval, datainsamling och analys samt formulera ett vetenskapligt syfte
 • argumentera för användning av olika teorier inom ramen för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete
 • tillämpa kvalitativa och kvantitativa analysmetoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat, beprövad erfarenhet samt evidens relaterad till hälsofrämjande arbete
 • reflektera över etiska och samhälleliga aspekter på frågeställningar och forskningsresultat samt analysera betydelsen av genus, klass, ålder och etnicitet i relation till forskning inom hälsofrämjande arbete
 • visa förmåga till forskningsetiska ställningstaganden
 • kritiskt värdera användning av informationsteknologi i distriktssköterskans arbete i relation till miljöhänsyn och samhällsutveckling
 • reflektera över det egna lärandet och behov av ytterligare kunskap inom området inklusive metod

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses som heltidsstudier och är nätburen. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. I kursen ingår obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).
Kursen examineras i form av en individuell webbaserad tentamen samt en skriftlig rapport.
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM412 överlappar helt med innehållet i 3OM322
-Kursen 3OM412 ersätter kursen 3OM322

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Andersson Ingemar
Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 234 s. :
www.studentlitteratur.se/epidemiologi z Övningar
ISBN: 91-44-03250-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789144082318
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Codex : regler och riktlinjer för forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 :
http://www.codex.uu.se
Obligatorisk

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsan i Sverige : årsrapport 2014
Stockholm : Folkhälsomyndigheten : 2014 : 112 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: URL: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf

Brülde Bengt
Folkhälsoarbetets etik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 307 s. :
ISBN: 978-91-44-06042-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 128 s. :
ISBN: 978-91-86885-66-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.