Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Promotion and Health Communication in Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM411

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad och hälsofrämjande arbete inom distriktssköterskans yrkesområde. Ett personcentrerat förhållningssätt eftersträvas där även närståendeperspektiv inkluderas. Samhällets mål för folkhälsa och individuella hälsomål problematiseras. Hälsoundersökningar och hälsostödjande samtal ingår och där teorier för såväl hälsopromotion som sjukdomsprevention behandlas. E-hälsa och digitala verktyg som stöd för egenvård värderas. Genus, klass och etnicitet liksom ålderns och de kroppsliga förutsättningarna för hälsa samt hälsoekonomi fokuseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad förståelse för olika teorier inom området hälsofrämjande omvårdnad och kommunikation
  • visa fördjupad förståelse för olika typer av hälsoundersökningar
Färdighet och förmåga
  • genomföra hälsostödjande samtal som ett stöd i patienters lärprocess, beslutsfattande och egna ansvarstagande för sjukdomshantering och egenvård
  • tillämpa relevanta teorier och pedagogiska metoder kring patienters hälsa, hälsosyn och lärande samt egenvård
  • analysera och praktiskt omsätta begreppen hälsopromotion och prevention i olika kontexter, nationellt och internationellt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • förstå och kritiskt värdera distriktssköterskans hälsofrämjande arbete ur ett individ- som närståendeperspektiv, samt ur samhälleligt perspektiv med hänsyn taget till ålder, genus, klass och etnicitet samt hälsoekonomi
  • värdera och etiskt problematisera hälsoundersökningar och hälsostödjande insatser riktade till personer i olika åldrar
  • kritiskt reflektera över sin egen lärprocess inom området hälsofrämjande omvårdnad

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier samt nätburen handledning av studieuppgifter, där fokus ligger på studenternas egen kunskapsinhämtning och lärande. Gruppövningar med rollspel, inlämningsuppgifter och seminarier är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Flera examinationer ingår i kursen.
 
Tema 1 på 3.0 hp omfattar olika förekommande hälsoundersökningar som examineras med en skriftlig basgruppsrapport och case-uppgifter som examineras individuellt i tvärgruppsseminarium. Obligatoriskt moment är en uppgift kring egenvårdsstöd via eHälsa och digitala verktyg i form av en parvis genomförd skriftlig inlämningsuppgift plus ett tillhörande rollspel. Slutligen ingår även ett obligatoriskt moment i form av en individuell skriftlig kritisk reflektion över den egna lärprocessen inom området hälsofrämjande omvårdnad.
 
Tema 2 på 4.5 hp omfattar hälsostödjande samtal som examineras med ett individuellt genomfört och inspelat hälsostödjande samtal samt en tillhörande individuell skriftlig rapport omfattande egen reflektion över pedagogiskt upplägg samt teorier och evidens kring metoden. Slutligen ingår ett obligatoriskt seminarium där man reflekterar över de inspelade hälsosamtalen.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM411 överlappar helt med innehållet i 3OM321
-Kursen 3OM411 ersätter kursen 3OM321

Litteratur