Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsokommunikation, media och kostundersökningsmetoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Health communication, media and dietary assessment methods

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KN053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-15

Innehåll

I kursen behandlas hälsokommunikativa metoder i teori och praktik applicerat på kostområdet och massmedia som förmedlare av kostbudskap. Vidare behandlas studiedesign samt kostundersökningsmetoder och hur dessa tolkas och förstås.
I kursen övas förmågan att i olika typer av möten kommunicera hälsobudskap till olika målgrupper.

Förväntade studieresultat

Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • Förklara betydelsen av hälsokommunikationsprocessen
  • Beskriva och diskutera olika kostundersökningsmetoder
  • Beskriva massmedias betydelse som förmedlare av hälsobudskap
 Färdighet och förmåga
  • Använda olika sätt att kommunicera hälsobudskap
  • Tillämpa olika kostundersökningsmetoder
  • Tolka och förstå vetenskap inom kostområdet
  • Hantera olika typer av möten med massmedia och allmänheten
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kritiskt granska kostbudskap utifrån ett vetenskapligt perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Godkänt betyg på minst tre av fyra moment på Kostvetenskap A samt godkänd betyg på minst ett moment på Kostvetenskap B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Obligatoriska enskilda uppgifter ingår.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen samt individuella skriftliga uppgifter där betyget G eller U sätts. Frivillig individuell skriftlig uppgift examinerar VG.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

Obligatorisk litteratur

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk

Jarlbro Gunilla
Hälsokommunikation : en introduktion
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
ISBN: 978-91-44-05876-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson G
Kostundersökningar ska granskas kritiskt
Perspektiv : 2001 :
Tillgänglig här
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Mat och media. En bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk

Lindstedt Inger
Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
ISBN: 9789144096667
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rewiewartiklar om kostundersökningsmetoder och andra artiklar tillkommer