"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Public health and sociological perspectives in Home and consumer studies

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6KN033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-25

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-08

Innehåll

I kursen tränas studenterna att belysa hur sociologiskt perspektiv kan relateras till de ämnesområden som ryms inom skolämnet hem- och konsumentkunskap och hur dessa kan påverka människors vardag. Fokus ligger på att utforska dess betydelse för olika grupper i samhället samt att kritisk granska kostbudskap.
I kursen ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 1,5 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Förklara medielogiken i relation till kostbudskap

Färdighet och förmåga

  • Urskilja hur normer och sociala strukturer formar människans relation till sin vardag relaterade till ämnesområden som ingår i hem- och konsumentkunskap
  • Planera och åskådliggöra ett lektionstillfälle, utarbetat för elever i grundskolan, med utgångspunkt ifrån sociologiska perspektiv relaterat till något av de ämnesområden som ingår i hem- och konsumentkunskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska kostbudskap

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp samt Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp, med godkänt resultat om minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. Kursen är nätbaserad och obligatoriska undervisningsmoment under dagtid förekommer.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter samt individuell hemtentamen där betyget U, G eller VG sätts. I momentet ingår även seminarier, för dessa sätts betyget U eller G.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Ytterligare litteratur, vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, kartläggning av internationell och svensk forskning (2010-2016)
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsokommunikation-i-det-nya-medielandskapet/
Obligatorisk

Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, myndighetskommunikation i det offentliga
Livsnedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-345-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar kan tillkomma

Referenslitteratur

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa : att tolka och förstå vetenskapen
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 196 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-349-6
Se Umeå UB:s söktjänst