"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap, 5 hp

Engelskt namn: Public health and sociological perspectives in Home and consumer studies

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 6KN040

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2023-05-22

Innehåll

I kursen tränas studenten att belysa hur kulturella perspektiv kan relateras till skolämnet hem- och konsumentkunskap och hur dessa kan påverka människors vardag. I kursen ingår även att kritisk granska kostbudskap i media.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskap och förståelse

  • Förklara medielogiken i relation till kostbudskap

Färdighet och förmåga

  • Planera samt åskådliggöra ett lektionstillfälle med utgångspunkt ifrån kulturella perspektiv relaterat till skolämnet hem- och konsumentkunskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska kostbudskap i media
  • Identifiera och reflektera över hur normer och sociala strukturer formar människans relation till sin vardag relaterade till skolämnet hem- och konsumentkunskap
     

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp samt Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp, med godkänt resultat om minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, individuell medieanalys, litteraturstudier samt seminarier. Inlämningsuppgifter och seminarier är obligatoriska. Kursen ges distans med obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment dagtid.

Examination

Kursen examineras genom följande examinationer:

  • Individuella skriftliga uppgifter (U, G eller VG)
  • Individuell skriftlig kamratrespons (U eller G)
  • Seminarier (U eller G)

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Ytterligare litteratur, vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Brembeck H
Home to McDonald’s. Upholding the Family Diner with the help of McDonald’s.
Food, Culture, & Society, 8(2). : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Fritt tillgänglig via Umeå universitet ISSN: 1552-8014 Se Umeå UB:s söktjänst

Douglas M
The Idea of a Home: A Kind of Space
Social Research, 58(1), 287–307. : 1991 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Fritt tillgänglig via Umeå universitet ISSN: 0037-783X Se Umeå UB:s söktjänst

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
Lundberg Anna, Werner Ann
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
ISBN: 9789198080254
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Fritt tillgänglig via Umeå universitet Se Umeå UB:s söktjänst

Metodkompassen : kulturvetarens metodbok
Marander-Eklund L, Illman R, Henriksson B
Åbo akademi : 2004 :
Åbo akademi
Obligatorisk
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, kartläggning av internationell och svensk forskning (2010-2016)
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsokommunikation-i-det-nya-medielandskapet/
Obligatorisk

Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, myndighetskommunikation i det offentliga
Livsnedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-345-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar kan tillkomma

Referenslitteratur

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa : att tolka och förstå vetenskapen
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 196 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-349-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.