Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsopsykologi I: Introduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Health psychology I: Introduction

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS304

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar ett brett spann av aspekter av hälsopsykologi som ligger till grund för fördjupad förståelse för hälsa och ohälsa. Ett biopsykosocialt perspektiv tas genom att betona samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsa. Dessutom kommer epigenetik att beröras. Exempel på områden som behandlas i kursen är folksjukdomar, symptombegreppet, funktionella syndrom, psykosomatik, sjukdomsuppfattning, stress, sömnsvårigheter, smärta och hälsofaktorer. Utöver teoretiska inslag ges övning i mätning av stressrelaterade responser. Kursen innehåller även inslag i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
*    visa kunskap och förståelse för den biopsykosociala modellen, centrala begrepp (t ex symtom och sjukdomsuppfattning), tillstånd (t ex stress, sömnstörning och smärta) och risk- och friskfaktorer för hälsa och ohälsa
*    visa övergripande kunskap och förståelse för kroppens biologi (t ex organsystem och epigenetiska mekanismer) och psykosomatik (t ex psykoneuroimmunologi och placebo/nocebo)
*    visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som rör stress, sömn och psykosomatik

Färdighet och förmåga
*    visa förmåga att mäta stressrelaterade responser
*    visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
*    visa förmåga att använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett hälsopsykologiskt perspektiv arbeta med hälsoproblematik och hälsofrämjande verksamhet
*    visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa förmåga att reflektera kring Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling av relevans för hälsopsykologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar under handledning och omvänt klassrumspedagogik.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig salstentamen, muntlig presentation vid seminarier, författande av PM samt genomförande av praktiska övningar.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På muntlig presentation vid seminarier och på praktiska övningar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande har rätt till 5 eller 2 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första tillfället.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

An introduction to health psychology
Morrison Val, Bennett Paul
Fourth edition. : Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited : 2016. : xvii, 657 s. :
ISBN: 978-1-292-00313-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor.