Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsopsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Health Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS121

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-05

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av hälsopsykologi av relevans för folkhälsa. Kursen har tonvikt på samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsa och livskvalitet. Kursen tar upp hälsobegreppet, stress och stressmoderatorer, riskbeteenden och hälsofrämjande beteenden samt livsstil och livskvalitet men berör också funktionella somatiska syndrom, arbetshälsopsykologi, positiv psykologi och epigenetik. Kursinnehållet problematiseras utifrån hur människor kategoriseras socialt och grundläggande forskningsmetod belyses. Kursen ges och examineras på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Redogöra för och förklara centrala teorier om hälsa, stress, stressmoderering, riskbeteenden, hälsofrämjande beteenden, livsstil och livskvalitet.
*    Redogöra vilka konsekvenser stress, stressmoderering, riskbeteenden, hälsofrämjande beteenden, livsstil och livskvalitet har för hälsan.
*    Redogöra för funktionella somatiska syndrom, arbetshälsopsykologi och epigenetik samt dess relation till hälsopsykologin.
*    Förstå möjliga problem med mätning och interventioner i idrotts- och hälsopsykologi.


Färdighet och förmåga
*    Tolka hälsopsykologiska begrepp utifrån hur människor kategoriseras socialt.
*    Summera relevanta vetenskapliga metoder och interventioner.
*    Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Kritiskt granska, tolka och förklara hälsopsykologisk metod och litteratur.
*    Summera och diskutera hälsa och hälsobeteenden utifrån hur människor kategoriseras socialt.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Denna kurs syftar till att gynna studenternas aktiva inlärning genom föreläsningar (vissa via internet), workshops, grupparbete och lärande i samspel med varandra. Undervisning kan vara förlagd både på campus och online. Dock kommer en stor del av undervisningsmaterialet att distribueras via lärosätets internetbaserade lärplattform och kommunikation kommer också att ske via denna. Detta ställer vissa krav på studentens digitala utrustning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker både individuellt och i grupp. Examinerande workshops och muntliga presentationer kan ske digitalt.

Individuellt
*    Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig salstentamen.
*    Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom aktivt deltagande i workshops
*    Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Gruppvis
*    Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig rapport författad i grupp och genom muntlig presentation i grupp.
*    Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

An introduction to health psychology
Morrison Val, Bennett Paul
Fourth edition. : Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited : 2016. : xvii, 657 s. :
ISBN: 978-1-292-00313-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Occupational health psychology
Leka Stavroula, Houdmont Jonathan
Oxford : Wiley-Blackwell : 2010 : xvii, 343 s. :
ISBN: 9781405191159
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Gäller endast 15 sidor. Tillhandahålls av kursansvarig.

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.