"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsorisker och tillsyn, 7,5 hp

Engelskt namn: Health hazards and regulatory

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 2KN068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Innehåll

Kursen behandlar skadedjur, deras grundläggande biologi och beteendemönster samt hur man kan identifiera risker och vidta åtgärder för att minimera skadedjursbestånden i olika lokaler och verksamheter. Kursen behandlar även en genomgång av olika aspekter på ansvarsfull alkoholhantering och de regelsystem som berör tillsyn av alkoholhaltiga drycker. Här berörs även sociala aspekter av alkoholanvändning. Vidare behandlas grunder i kemi och laborationsteknik som tillämpas inom livsmedelstillsynsområdet.
 
Modul 1. Hälsorisker, 4,5 hp
Modulen behandlar hälsorisker associerade till skadedjur och alkoholhantering, aktuella regelsystem, hur man kan identifiera risker och vidta åtgärder för att minimera dessa.

Modul 2. Kemi för tillsyn, 3 hp
Modulen behandlar den grundläggande kemi som krävs för att förstå och utföra livsmedelskemiska analyser.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Hälsorisker 4,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Beskriva grundläggande skadedjursbiologi och beteendemönster
 • Beskriva skadedjursrelaterad riskhantering
 • Förstå alkohollagen och tolkningar av lagen som ligger till grund för tillsyn

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa lämpliga verktyg vid praktisk skadedjursbekämpning
 • Förmåga att observera sociala interaktioner vid alkoholservering i förhållande till alkohollagen

Modul 2. Kemi för tillsyn 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Avgöra om kemiska föreningar är polära eller opolära 

Färdighet och förmåga

 • använda titrering som analysteknik
 • utföra kemiska beräkningar

Behörighetskrav

Godkänd Kostvetenskap A och Kostvetenskap B samt genomgången Måltidsservice med dietetik C eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Modulerna kan komma att läsas parallellt.
 
Modul 1. Hälsorisker 4,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och studiebesök.
 
Modul 2. Kemi för tillsyn 3 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt en obligatorisk laboration.

Examination

Modul 1. Hälsorisker 4,5 hp
Modulen examineras genom två individuella skriftliga salstentamina, obligatoriska seminarier och studiebesök. På obligatoriska seminarier och studiebesök sätts endast betyget G eller U. För VG på modul krävs VG på båda skriftliga tentamina.
 
Modul 2. Kemi för tillsyn 3 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt en obligatorisk laboration. På obligatorisk laboration sätts endast betyget G eller U.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  HÄLSORISKER 4,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Alkohollag (2010:1622)
  Socialdepartementet : 2010 :
  Riksdagen.se
  Obligatorisk

  Från silverfisk till hälsorisk : skadedjur och åtgärder i samlingar
  Åkerlund Monika, Flato Sylwia, Hellekant Anna, Hammar Christine, Hedström Helena
  Stockholm : LT : 1998 : 168 s. :
  ISBN: 91-36-03326-X ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  KEMI FÖR TILLSYN, 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Köps via institutionen

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 30 sid.

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Rekommenderad litteratur

  Lundin Stefan
  Alkohollagen : kommentarer och rättsfall
  Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 324 s. :
  ISBN: 9789139114369
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från silverfisk till hälsorisk : skadedjur och åtgärder i samlingar
  Åkerlund Monika, Flato Sylwia, Hellekant Anna, Hammar Christine, Hedström Helena
  Stockholm : LT : 1998 : 168 s. :
  ISBN: 91-36-03326-X ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Köps via institutionen

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 30 sid.

  Referenslitteratur

  Åkerlund Monika
  Ängrar - finns dom-? : om skadeinsekter i museer och magasin
  Stockholm : Svenska museifören. i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet : 1991 : 207 s. :
  ISBN: 91-87430-02-9 ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Rekommenderad litteratur

  Lundin Stefan
  Alkohollagen : kommentarer och rättsfall
  Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 324 s. :
  ISBN: 9789139114369
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från silverfisk till hälsorisk : skadedjur och åtgärder i samlingar
  Åkerlund Monika, Flato Sylwia, Hellekant Anna, Hammar Christine, Hedström Helena
  Stockholm : LT : 1998 : 168 s. :
  ISBN: 91-36-03326-X ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Läsanvisning: Köps via institutionen

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 30 sid.

  Referenslitteratur

  Åkerlund Monika
  Ängrar - finns dom-? : om skadeinsekter i museer och magasin
  Stockholm : Svenska museifören. i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet : 1991 : 207 s. :
  ISBN: 91-87430-02-9 ;
  Se Umeå UB:s söktjänst