"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handelsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Commercial Law

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2012-12-20

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen inleds med en ge­nomgång av den allmänna avtalsrätten såsom reglerna om fullmakt och standardavtal. Även den speciella avtalsrätten (kontraktsrätten) berörs, t.ex. reglerna om immateriella tjänster och rådgivaransvar. Kursen fortsätter sedan med en genomgång av de associationsrättsliga reglerna med särskilt fokus på aktiebolaget. I avsnittet kredit- och obeståndsrätt behandlas de olika kreditsäker­heter som till­handahålls av rätts­ordningen och kon­flikterna dem emellan. Reglerna om det sakrättsliga borgenärsskyddet gås igenom samt, i samband därmed, de exekutiva formerna konkurs och utmätning. Avslutningsvis ingår i kursen också ett stu­dium av förmögenhetsbrott i affärsmässig verksamhet (ekobrott).

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

- visa kunskaper om och förståelse för allmän och speciell avtalsrätt, associationsrätt med särskilt fokus på aktiebolag, vissa delar av straffrätten, kredit- och obeståndsrätt samt reglerna om det sakrättsliga borgenärsskyddet.

- självständigt och i grupp visa fördjupade kunskaper i rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom de ovan angivna rättsområdena.

- visa god förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och kunna diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

- visa översiktlig kännedom om aktuella forskningsfrågor inom de ovan angivna rättsområdena.

Behörighetskrav

Univ: Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker främst genom seminarier, övningstillfällen och föreläsningar. Seminarierna är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.  

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Kurslitteratur

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus.

Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Första häftet Särskilda avtal
Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 386 sidor :
ISBN: 9789139208532
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Finansieringsformers rättsliga reglering
Adlercreutz Axel, Lindskoug Patrik
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 253 sidor :
ISBN: 9789144135939
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mellqvist Mikael
Obeståndsrätten : en introduktion
Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 172 sidor :
ISBN: 9789139027195
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Straffrätt för ekonomer
Asp Petter, Ulväng Magnus
Andra upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2021] : 115 sidor :
ISBN: 9789177371649
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson Svante
Associationsrätten : en introduktion
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 120 sidor :
ISBN: 9789139209607
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sandström Torsten
Svensk aktiebolagsrätt
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 439 sidor :
ISBN: 9789139209379
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst