Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp

Engelskt namn: Commercial Law

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU122

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2012-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-04

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rätts­kunskap och en översikt över de rättskällor, vilka används vid lösning av juridiska problem. 

De materiella reglerna som studeras utgörs i huvud­sak av förmögenhetsrättslig och annan civil­rätts­lig lagstiftning, där avtalsrätten utgör en väsentlig del. Avtals ingående och upphörande och olika delar av speciella avtalstyper studeras.

Även viktigare delar av fordringsrättens och konsumenträttens regler ingår. Be­stämmelser som reglerar marknadsrätt med dess konkurrensregler kommer att beröras. Ska­de­ståndsrätten behandlar de mest centrala reg­lerna rörande ersättning för olika skador och förluster. Arbetsrätt, med regler om medbe­stäm­mande, anställningsskydd och jämställdhet, samt lagstiftning om social trygghet studeras. Inom fastighetsrätten kommer regleringen rörande köp av fast egendom att domi­nera.

Det associationsrättsliga avsnittet handlar om olika bolags­former och andra sammanslut­ningar, dock med tyngdpunkt på regler om ak­tiebolag. Ett avsnitt om utsökning, konkurs och process­rätt ingår. Härvid kommer också några centrala delar av straffrätten att beröras, särskilt avseende förmögenhetsbrott.  

Vissa grundläggande element i skatterät­tens struktur belyses. Därefter behandlas enklare exempel i de olika inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet. Kursen omfattar dessutom centrala moment i taxeringsprocessen.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen ha:

kännedom om det juridiska ämnesområdet, dess rättskällor och dess begreppssystem

grundläggande kunskaper inom de rätts­områden som aktualiseras vid arbete i före­tag och organisationer med huvudsaklig in­rikt­ning på förmögenhetsrätt

förmåga att identifiera juridiska problem och kunskap om rättsliga metoder för problemlösning
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar, samt ljudsatta presentationer.

Obligatorisk närvaro gäller för seminarierna och övningarna. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier.
b. Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, krysstest, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext. Studenter brukar köpa en lagtextsamling (så kallad lagbok). Här finns flera olika alternativ. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan lagtextsamling.

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Asbjörn
  Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2020
  Tjugosjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 608 sidor :
  ISBN: 9789144135960
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext. Studenter brukar köpa en lagtextsamling (så kallad lagbok). Här finns flera olika alternativ. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan lagtextsamling.

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Asbjörn
  Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2020
  Tjugosjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 608 sidor :
  ISBN: 9789144135960
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Kurslitteratur

  Aktuell lagtext. Studenter brukar köpa en lagtextsamling (så kallad lagbok). Här finns flera olika alternativ. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer, Sveriges Lag, Studentlitteratur, Svensk Lag, Iustus, eller annan lagtextsamling.

  Eriksson Asbjörn
  Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2019
  Tjugosjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 604 sidor :
  ISBN: 9789144128450
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk juridik
  Upplaga 1 : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 710 sidor :
  ISBN: 9789139207900
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album