Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning, 3,5 hp

Engelskt namn: Education for Supervising teachers , assessment

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 6PE206

Högskolepoäng: 3,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-05-12

Innehåll

Inom kursens ramar behandlas grunderna i formativ bedömning med de fem nyckelstrategierna. Utöver detta skall den studerande tillämpa formativ bedömning i relation till förväntade studieresultat i relevant kursplan och bedömningsunderlag för VFU.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om grunderna i formativ bedömning med de olika nyckelstrategierna,
Färdighet och förmåga
 • formulera styrkor och utvecklingsområden och kunna visa på vad som krävs för en utveckling i relation till de förväntade studieresultaten på respektive VFU-kurs, samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera kvalitet i bedömningar.

Behörighetskrav

Lärarlegitimation för respektive verksamhetsområde: Förskollärare, lärare i grundskolan, ämneslärare 7-9 eller gymnasieskolan eller lärarexamen yrkeslärare, grundlärare fritidshem eller fritidspedagog. Lärarlegitimation måste styrkas med inskickat intyg.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs som distanskurs via en virtuell lärmiljö.

Undervisningen är nätbaserad med några inspelade föreläsningar. Under kursens gång tränar de studerande (VFU-handledarna) på att använda kursens innehåll till att ge feedback. Studeranden får genom att ge exempel visa på vad som behöver utvecklas/förbättras utifrån relevant kursplan och bedömningsunderlag för VFU.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

Individuell skriftliga inlämningsuppgift uppdelad i tre delar bestående av:
 • en teoretisk genomgång av litteraturen,
 • beskrivning av feedback till en student, samt
 • analys av den givna feedbacken.
Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). Resultatet på inlämningsuppgiften sätts också som slutbetyg på kursen. Slutbetyg på kursen beslutas först när studenten genomfört en prestation på kursens prov. För resultatet väl godkänt (VG) läggs särskild vikt vid en utvecklad analys av värderingen av kvalitén av bedömningen. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 22

  Kurslitteratur

  Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
  Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127141957
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144124957
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Motivation och lärande
  Skaalvik Einar M., Skaalvik Sidsel
  Andra, rev. utgåvan, första tryckningen : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 116 sidor :
  ISBN: 9789127817579
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 34

  Kurslitteratur

  Wiliam Dylan
  Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
  ISBN: 9789144083698
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Motivation och lärande
  Skaalvik Einar M., Skaalvik Sidsel
  Andra, rev. utgåvan, första tryckningen : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 116 sidor :
  ISBN: 9789127817579
  Se bibliotekskatalogen Album