Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal, 4 hp

Engelskt namn: Supervising students in Practicum, Counseling

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6PE208

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-08

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

I kursen studeras teorier om handledning och olika handledningsstrategier samt studier av grundläggande samtalsfärdigheter. Dessutom ingår analys av och reflektion över egna tillämpningar i handledning. Slutligen analyserar och värderar den studerande egna tillämpningar och formulerar ställningstaganden som grund för utvecklandet av en egen modell för handledning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för huvuddragen i teorier om handledning samt samtalsmetodiska färdigheter och strategier i handledande samtal
Färdigheter och förmåga
  • praktiskt tillämpa eget pedagogiskt ställningstagande och samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och värdera samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation

Behörighetskrav

Lärarlegitimation för respektive verksamhetsområde: Förskollärare, Lärare i grundskolan, ämneslärare 7-9 eller gymnasieskolan eller lärarexamen grundlärare fritidshem eller fritidspedagog eller yrkeslärare. Lärarlegitimation måste styrkas med inskickat intyg.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans, helt nätbaserad vilket innebär att inga fysiska träffar förekommer. Kursen använder en lärplattform där information om kursens genomförande och examinerande delar presenteras. Undervisningen genomförs i form av litteraturstudier, praktisk tillämpning av handledande samtal och individuell skriftlig uppgift.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Kursen bedöms enligt skalan Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att, utifrån kursens innehåll, värdera olika teoretiska och metodiska aspekter samt att genomföra fördjupade analyser med stöd av olika teoretiska begrepp.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Birnik Hans
Handledande samtal
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
ISBN: 9789144055725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handal Gunnar
Handledaren - guru eller kritisk vän
Ingår i:
Handledning i pedagogiskt arbete
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikeln läggs ut i Canvas.

Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
Emsheimer Peter, Göhl Inger
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
ISBN: 9789144091198
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell handledning
Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
ISBN: 9789144102962
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, s.41-94

Samspelet lärarstuderande – handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1240/1086
Obligatorisk

Referenslitteratur:

Kollegahandledning med kritiska vänner
Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
ISBN: 978-91-44-11464-4
Se bibliotekskatalogen Album

The Power of Feedback
Hattie John, Timperley Helen
Ingår i:
Review of educational research [Elektronisk resurs]
Beverly Hills : Sage : 1999- : 77 : sid. 81-112 :
Fulltext

Hammarström-Lewenhagen Birgitta
Vardagen i förskolan som utbildningsarena : om VFU och VFU-handledning
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 258 sidor :
ISBN: 9789147125005
Se bibliotekskatalogen Album