Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal, 4 hp

Engelskt namn: Supervising students in Practicum, Counseling

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE208

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-08

Innehåll

I kursen studeras teorier om handledning och olika handledningsstrategier samt studier av grundläggande samtalsfärdigheter. Dessutom ingår analys av och reflektion över egna tillämpningar i handledning. Slutligen analyserar och värderar den studerande egna tillämpningar och formulerar ställningstaganden som grund för utvecklandet av en egen modell för handledning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för huvuddragen i teorier om handledning samt samtalsmetodiska färdigheter och strategier i handledande samtal
Färdigheter och förmåga
 • praktiskt tillämpa eget pedagogiskt ställningstagande och samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera samtalsmetodiska färdigheter i en handledningssituation

Behörighetskrav

Lärarlegitimation för respektive verksamhetsområde: Förskollärare, Lärare i grundskolan, ämneslärare 7-9 eller gymnasieskolan eller lärarexamen grundlärare fritidshem eller fritidspedagog eller yrkeslärare. Lärarlegitimation måste styrkas med inskickat intyg.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs på distans, helt nätbaserad med 13% studietakt. Helt nätbaserad distanskurs innebär att kursen studeras och examineras genom datorkommunikation via en virtuell lärmiljö. Den virtuella lärmiljön innehåller inspelade föreläsningar och information om kursens genomförande och examinerande delar.

Examination

Studenten examineras genom skriftlig individuell fördjupningsuppgift. Uppgiften fokuserar på teorier om handledning i lärarutbildning och analys av studentens praktiska tillämpning av handledande samtal.

Kursen bedöms enligt skalan Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att, utifrån kursens innehåll, värdera olika teoretiska och metodiska aspekter samt att genomföra fördjupade analyser med stöd av olika teoretiska begrepp.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln läggs ut i Canvas.

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar, s.41-94

  Samspelet lärarstuderande – handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1240/1086
  Obligatorisk

  Referenslitteratur:

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Power of Feedback
  Hattie John, Timperley Helen
  Ingår i:
  Review of educational research [Elektronisk resurs]
  Beverly Hills : Sage : 1999- : 77 : sid. 81-112 :
  Fulltext

  Hammarström-Lewenhagen Birgitta
  Vardagen i förskolan som utbildningsarena : om VFU och VFU-handledning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 258 sidor :
  ISBN: 9789147125005
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Birnik Hans
  Handledande samtal
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 120 s. :
  ISBN: 9789144055725
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln läggs ut i Canvas.

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar, s.41-94

  Samspelet lärarstuderande – handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1240/1086
  Obligatorisk

  Referenslitteratur:

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Power of Feedback
  Hattie John, Timperley Helen
  Ingår i:
  Review of educational research [Elektronisk resurs]
  Beverly Hills : Sage : 1999- : 77 : sid. 81-112 :
  Fulltext

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete
  Obligatorisk

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 77 s. :
  ISBN: 9789144102962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samspelet lärarstuderande – handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1240/1086
  Obligatorisk

  Referenslitteratur:

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 31

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  2., [utvidgade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 82, [4] s. :
  ISBN: 9789144007724
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samspelet lärarstuderande - handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  Fulltext

  Referenslitteratur:

  Kollegahandledning med kritiska vänner
  Lauvås Per, Lycke Kirsten Hofgaard, Handal Gunnar, Fredholm Elisabet
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11464-4
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 33

  Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
  Emsheimer Peter, Göhl Inger
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 191 s. :
  ISBN: 9789144091198
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handal Gunnar
  Handledaren - guru eller kritisk vän
  Ingår i:
  Handledning i pedagogiskt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. : sid. 19-31 :
  https://www.studentlitteratur.se/#9789144021911/Handledning+i+pedagogiskt+arbete

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell handledning
  Selander Ulla-Britt, Selander Staffan
  2., [utvidgade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 82, [4] s. :
  ISBN: 9789144007724
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samspelet lärarstuderande - handledare : Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Hultman Glenn, Schoultz Jan, Stolpe Karin
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 16 : sid. 118-137 :
  Länk till artikel