Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14 hp

Engelskt namn: Casework Strategies in Social Work I

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SA109

Högskolepoäng: 14

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-18

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-14

Innehåll

Kursen innehåller tre delar där varje del examineras separat. De tre delarna har följande innehåll:

Del 1
Förbyggande socialt arbete samt samarbete med andra yrkesgrupper, myndigheter och organisationer. Offentlighetsrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser, principer och begrepp samt förfarandet vid myndighetsutövning.

Del 2
Socialt arbete med individ och familj med fokus på motiverande, stödjande och identitetsstärkande arbetssätt samt familje- och nätverksinriktat arbete,

Del 3
Handläggning, dokumentation och genomförande inom olika verksamhetsområden i socialt arbete. Kunskap om och förståelse för myndighetsutövningens komplexa villkor med fokus på rättssäkerhet, integritet, kommunikation och kvalitet.

Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att

- skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser i människors liv
- argumentera för sitt ställningstagande
- utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
- reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
- reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
- reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM), Personlig och samt Vetenskaplig Utveckling (VU). Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

Kursens förväntade studieresultat är att studenten efter avslutad kurs ska:

I del 1
1. vara förtrogen med preventivt socialt arbete,
2. kunna redogöra för sammanhang och bakomliggande faktorer till våld i offentliga rummet och i nära relationer,
3. kunna redogöra för sammanhang och bakomliggande faktorer till missbruk och kriminalitet,
kunna uppvisa kunskap om förhållningssätt för socialt arbete i samarbete med andra yrkesgrupper
4. Vara förtrogen med offentligrättsliga begrepp och principer samt förfarandet vid myndighetsutövning
5. insikt om särskilda krav och villkor i samband med myndighetsutövning

I del 2
1. kunna diskutera sina färdigheter i att leda samtal i en myndighetsutövande situation
2. kunna definiera steg till vidare utveckling av egna färdigheter

I del 3
1. uppvisa grundläggande färdighet i att planera och dokumentera socialt arbete med professionellt förhållningssätt.
2. kunna handlägga enskilda ärenden på ett rättssäkert sätt samt tillämpa förvaltningsrättsliga bestämmelser, inklusive bestämmelser om offentlighet och sekretess inom socialtjänst och angränsande områden.
3. kunna beskriva och argumentera för professionella ställningstaganden i frågor som rör myndighetsutövning.
 
Dessa tre delar överlappar varandra i tid, till viss del, under kursens genomförande.

 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

I Umeå ges denna kurs företrädesvis i form av traditionell campusutbildning där inslag av nätburen undervisning förekommer.  På samlingsorterna Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå ges denna kurs i flexibel form vilket innebär att studenten kommer att möta blandade undervisningsformer såsom fysiska möten vid samlingsorten, inspelade föreläsningar görs tillgängliga via en webbaserad lärplattform, samt genomföra uppgifter via den webbaserade läroplattform.

Undervisningen baseras på föreläsningar, projektarbeten, färdighetsövningar, seminarier och redovisningar utifrån de varierade arbetsuppgifter som socialarbetare möter. Studenten skall under kursen skaffa sig kunskap för att självständigt och i grupp tillämpa olika förhållningssätt beroende på den målgrupp eller det arbetsområde som fokuseras.

Obligatoriska examinerande och färdighetstränande moment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examination ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Examination

I del 1
Studenten ska delta i förberedelser och genomförande av seminarier samt gruppuppgifter för att uppvisa förmåga till problemlösning och samarbete. Genom deltagande i seminarier examineras förståelsen för teoretiska och praktiska problem som behandlar missbruk och kriminalitet. Temat våld examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

Offentlighetsrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser, principer och begrepp samt förfarandet vid myndighetsutövning examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier samt en individuell skriftlig salstentamen.

Vid examination på inlämningsuppgifter och seminarier ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den individuella skriftliga tentamen samt på den individuella skriftliga uppgiften ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).

I del 2
Studenten ska genomföra samtalsövningar dels för att träna sin förmåga att utifrån en myndighetsutövande position möta individer och familjer i en myndighetsutövande kontext, dels för att få tillfälle att aktivt och självständigt reflektera över sina färdigheter samt definiera hur dessa färdigheter kan vidareutvecklas.

Studenten ska delta i examinationsseminarium där denne genomför en muntlig individuell examinationsuppgift som ska visa på den egna förmågan att diskutera sina färdigheter i att leda myndighetsutövande samtal samt att kunna definiera sina vidare steg till utveckling av dessa färdigheter.
 
På ovan angivna examinationer ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

I del 3
 De förvaltningsrättsliga bestämmelserna och principerna examineras genom en övningsutredning som genomförs i grupper. Övningsutredningen examineras i seminarier (ett textseminarium och ett avslutande seminarium) som tillsammans innehåller egen redovisning, egen reflektion och kvalitetsgranskning.

På ovan angivna examinationer ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).

Kursbetyg
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För att uppnå betyg Väl Godkänd (VG) på kursen krävs att två av tre möjliga betyg Väl Godkänd (VG) är uppnådda.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

För student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

För den individuella skriftliga uppgiften, seminariedeltagande vid olika seminarier, deltagande vid samtalsövning, samt för de skriftliga gruppuppgifterna gäller följande: Student som ej uppnått godkänt resultat på något av, eller på flera examinationer, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgifternas kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examination ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Handlingsstrategier i socialt arbete I, 14 hp

Obligatorisk litteratur

Från snack till verkstad : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85933-29-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Victim offender mediation in Sweden [Elektronisk resurs] : an activity falling apart?
Jacobsson Maritha, Wahlin Lottie, Fromholz Eva
1 : Springer : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-146328
Obligatorisk

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Klarspråk i socialtjänsten : hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler
Lundin Kerstin, Wedin Åsa
2. uppl. : Stockholm : Gothia : 2009 : 79 s. :
ISBN: 978-91-7205-679-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mattsson Tina
Motstånd och neutralisering : kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer
Ingår i:
Socialvetenskaplig tidskrift
Lund : Socialvetenskaplig tidskrift : 1994- :
Obligatorisk

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck – slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. s. 54-62
SOU 2015:55, 12s : 2012 :
Obligatorisk

Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Zanderin Lars
4., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2015 : 131 s. :
ISBN: 9789147112418
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Strategi för samverkan : kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2007 : 63 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85483-60-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva, Laanemets Leili
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 255 s. :
http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127115170.jpg
ISBN: 978-91-27-11517-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tärnfalk Michael
Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 234 s. :
ISBN: 978-91-27-13103-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Understanding and addressing violence against women – Intimate partner violence
World health organization : 2012 :
Obligatorisk

Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
ISBN: 9789144094441
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Zetterström Stefan
Offentlig rätt
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 472 s. :
ISBN: 978-91-47-09021-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gällande lagtext, t ex författningssamlingen för socialt arbete, studentlitteratur, senaste upplagan, eller motsvarande Artiklar, nationella och internationella, tillkommer.