Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp

Engelskt namn: Casework Strategies in Social Work II

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA110

Högskolepoäng: 6,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-26

Innehåll

Kursen består av två delar. Under den första delen genomförs ett entreprenörinriktat projektarbete i socialt arbete i privat och offentlig regi. Under den andra delen diskuteras handlingsutrymme och handlingsstrategier med inriktning mot socialt samhällsarbete och socionomers möjlighet till påverkan och förändring.
Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att:

-      skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
-      argumentera för sitt ställningstagande
-      utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
-      reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
-      reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
-      reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet:

Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM) samt Vetenskaplig Utveckling (VU). Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

I projektform ha skapat en fiktiv verksamhetsmodell för entreprenörinriktat socialt arbete och visa att de kan omsätta teoretiska kunskaper i praktisk tillämpning.

Kunna argumentera för vilken roll och betydelse socionomer och socialt arbete har för att påverka, utveckla och förändra sociala institutioner, sociala fenomen, sociala problemområden etc.

Kunna visa fördjupad kunskap hur relationen mellan frivillighet och tvång i rättskällorna har betydelse för socionomernas handlingsstrategier och handlingsutrymme

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Umeå ges denna kurs företrädesvis i form av traditionell campusutbildning där inslag av nätburen undervisning kan förekomma. På samlingsorterna Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå ges denna kurs i flexibel form, vilket innebär att studenten kommer att möta blandade undervisningsformer såsom fysiska möten vid samlingsorten, inspelade föreläsningar som görs tillgängliga via en webbaserad läroplattform, samt genomföra uppgifter via den webbaserade läroplattformen.

Undervisningen baseras på föreläsningar, projektarbeten, seminarier och presentationer.

Examination

  • Deltagande i projektarbete med granskning och redovisning: Studentens förmåga att tillämpa relevanta kunskaper för att planera en tänkt verksamhet med inriktning mot social omsorg eller behandling inom offentligt eller privaträttsligt organiserat socialt arbete examineras genom deltagande i projektarbete som ska presenteras och redovisas.
För deltagandet i projektarbetet med granskning och redovisning ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
  • Skriftlig uppgift kring relationen mellan frivillighet och tvång i rättskällorna. Betyg ges i form av G eller U. 
     
  • Författande av en debattartikel utifrån något område där socionomer och socialt arbete har möjlighet att påverka och bidra till en utveckling eller en förändring. Artikeln kan utgå från det arbete studenterna genomfört under kursens första del, alternativt behandla ett aktuellt socialt område, socialt problem eller socialt fenomen. Debattartikeln behandlas genom presentation och diskussion vid ett seminarium i slutet av kursen, samt genom en individuell skriftlig replik på en publicerad debattartikel. För deltagandet i författande av debattartikel, presenation och diskussion, samt för replik på en publicerad debattartikel ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). 
     
För att erhålla betyget G på kursen krävs G på samtliga examinerande skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande i examinerande seminarier. 

Den student som vill skriva för betyget Väl Godkänd (VG) genomför dessutom ett individuellt skriftligt arbete där debattartikelns ämne fördjupas i relation till tidigare forskning och något teoretiskt perspektiv.

För att erhålla betyget VG på kursen krävs G på samtliga examinerande uppgifter samt VG på det individuella skriftliga arbetet som är relaterat till debattartikeln.

Student som ej deltagit i examinerande utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts inom två veckor från tidpunkten för det missade obligatoriska utbildningsmomentet.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former, samt att texten håller god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Handlingsstrategier i socialt arbete II, 6,5 hp

För inspiration till ämne för artikeln rekommenderas nedanstående litteratur:

Manifest : för ett socialt arbete i tiden
Dahlstedt Magnus, Lalander Philip
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 317 sidor :
ISBN: 9789144125688
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv
Sjöberg Stefan, Turunen Päivi
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 389 sidor :
ISBN: 9789144111759
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva, Laanemets Leili
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 255 s. :
http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127115170.jpg
ISBN: 978-91-27-11517-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteratur som tillkommer är böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar som studenterna själva väljer utifrån ämne för examinationsuppgiften

För det socialpsykiatriska inslaget rekommenderas:

Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
Brunt David, Hansson Lars
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 398 s. :
ISBN: 9789144083872
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Kap 1,2,5,6,10,15,18,21

För det juridiska inslaget rekommenderas

Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning
Grönwall Lars, Holgersson Leif
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 353 s. :
ISBN: 9789139113782
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar