Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HBTQ och sexualitet för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: HBTQ and Sexuality for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2PS233

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-28

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupad kompetens inom HBTQ + området, där olika sexuella identiteter och frågor som rör sexualitet och relationsbildning tas upp. Kunskap kring könsdysfori och könsbekräftande behandling ingår .Kursen behandlar också sexualitet och sexuella identiteter i relation till olika åldersgrupper och i relation till funktionsvariationer.

Ett annat centralt syfte är att ge fördjupad kunskap om sexualitet, sexuella problem och parafilier. Särskild vikt läggs vid bemötande, bedömning och behandling av sexuella problem utifrån ett KBT-perspektiv och normkritiskt perspektiv.

Sexuell hälsa, sexuella problem och HBTQ+ frågor diskuteras både ur ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv, där kulturella normer, religion samt sexualitetens koppling till identitet ingår.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Visa kunskap om sexualitet och sexuella identiteter, även i relation till olika åldersgrupper samt funktionsvariationer.
*    Visa kunskap om sexualitet ur ett kulturellt perspektiv.
*    Visa kunskap om KBT-baserad bedömning och behandling av sexuella frågeställningar och sexuella problem.

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att i tillämpade övningar genomföra bedömningssamtal relaterad till sexualitet och sexuella problem
*    Visa förmåga att applicera relevanta KBT-baserade interventioner för behandling av sexuella problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Diskutera och analysera kulturella normer utifrån ett normkritiskt perspektiv i förhållande till sexualitet och sexuella problem samt sexualitetens koppling till identitet.
* Kunna diskutera hur bemöta andra utifrån HBTQ+ kompetens

Behörighetskrav

210 hp inom ramen för psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Kurserna läses i den kronologiska ordning de ges på programmet
 
Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen är en campuskurs. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt handledning i samband med gruppuppgifter. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga examinationer individuellt och  i grupp. Studenterna genomför också tillämpade övningar som sammanfattas och examineras individuellt med en skriftlig rapport. Rapporten kamratgranskas och redovisas muntligt.  

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Ekdahl Johanna
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt kognitiv beteendeterapi
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 358 sidor :
ISBN: 9789144115375
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.