Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp

Engelskt namn: Home Economics A

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2022-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN038

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
Hem- och konsumentkunskap - en introduktion till skolämnet (Home and Consumer Studies - an Introduction to the School Subject), 5 hp
Livet i hem och familj (Life in the Home and in the Family), 6 hp
Mat och hälsa I (Food and Health I), 7,5 hp
Livsmedelssäkerhet (Food Safety), 3,5 hp
Hållbar matkonsumtion (Sustainable Food Consumption) 8 hp


Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet,  5 hp
Modulen är en introduktion till skolämnet hem- och konsumentkunskap. Ämnets historia, teoretiska grund och styrdokument bearbetas och ämnets potentiella bidrag till hållbar utveckling synliggörs. Ämnesrelevant forskning introduceras och problematiseras. Pedagogiska planeringar och hjälpmedel samt aktuella arbetsformer inom ämnet belyses. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag och studenten introduceras i vetenskapligt skrivande.

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Modulen belyser delar av livet i hem och familj och innehåller studier kring tvätt, städning och måltiders betydelse. Innehållet problematiseras bland annat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och jämställdhet. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Modulen behandlar matens betydelse för människors hälsa. Generella rekommendationer och individuella behov av energi och näring i form av kolhydrater, fett och protein bearbetas i relation till livsmedel. Modulen belyser också de vanligaste kostrelaterade folksjukdomarna samt födoämnesöverkänslighet och vegetarisk kost. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 4. Livsmedelssäkerhet, 3.5 hp
Modulen behandlar grundläggande mikrobiologi, livsmedelshygien samt relevant livsmedelslagstiftning. Olika konserveringsmetoder studeras utifrån kvalitets- och hälsoaspekter. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 5. Hållbar matkonsumtion, 8 hp
I modulen ingår studier kring produktion, distribution och konsumtion av livsmedel, mat och måltider och dess påverkan på miljö och klimat. Matsvinn, förvaring av livsmedel och restmatlagning studeras. Hushållens avfall och återvinning samt användning av energi och vatten belyses. Mat och måltider analyseras utifrån begreppet matkvalitet och studenterna planerar och genomför sensoriska analyser. Recept problematiseras med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för relevant forskning inom ämnet hem- och konsumentkunskap
Färdighet och förmåga
 • tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering
 • planera pedagogisk verksamhet inom ämnet utifrån gällande styrdokument
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera undervisning i hem- och konsumentkunskap utifrån styrdokument och forskningsresultat
Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • känna till den egna livsstilens påverkan på miljö och klimat
 • använda sociologiska begrepp med relevans för hem- och konsumentkunskap
Färdighet och förmåga
 • välja och använda funktionella och säkra metoder, redskap och produkter för tvätt och städning utifrån hälsa, ekonomi och miljö
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera människors förhållningssätt till hemarbete utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, jämställdhet och kultur
 • diskutera vilken betydelse måltidskultur och livsåskådning kan ha för undervisning i hem- och konsumentkunskap 
Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för människans behov av energi och näringsämnen
 • redogöra för livsmedels innehåll av energi, näringsämnen och allergener
 • redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till energi- och makronutrienter 
Färdighet och förmåga
 • använda kostdataapplikation för energi- och näringsberäkning
 • planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 • tillaga måltider för personer med födoämnesöverkänslighet och födoämnesallergi.
 • näringsvärdesberäkna, analysera och modifiera vegetariska måltider
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och anpassa måltider och undervisning med hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar
 • problematisera skolans roll i folkhälsoarbete  
Modul 4. Livsmedelssäkerhet 3.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • beskriva hur mikroorganismer i livsmedel kan påverka livsmedelskvalitet och hälsa
 • beskriva konserveringsmetoder som används för att bevara livsmedel
Färdighet och förmåga
 • tillämpa relevanta föreskrifter från Livsmedelsverket samt livsmedelslagstiftning i relation till hälsa 
 • identifiera hygieniska risker i ett kök ur ett hälsoperspektiv genom säker hantering, tillagning och förvaring
Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 8hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • beskriva hur olika livsmedel produceras och hur produktionen påverkar miljö och klimat
Färdighet och förmåga
 • välja, planera och tillaga mat och måltider till förmån för hälsa, ekonomi och miljö
 • analysera mat och måltider utifrån begreppet matkvalitet
 • planera och genomföra en laboration utifrån Sapere-metoden 
 • värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera produktion, distribution, och konsumtion av livsmedel och måltider i relation till hälsa, ekonomi och miljö
 • värdera och modifiera recept utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen är en distanskurs med obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment dagtid samt obligatoriska träffar i Umeå. Under samtliga moduler består undervisningen av föreläsningar, inspelade så väl som i realtid samt lärandeseminarier. Vissa moduler kan läsas parallellt och den inbördes ordningen mellan modulerna kan ändras.

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier och laborationer samt obligatoriska gruppdiskussioner i lärplattform. 

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier, mediainspelning samt obligatoriska gruppdiskussioner i lärplattform. 

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier, redovisningar och laborationer. 

Modul 4. Livsmedelssäkerhet 3.5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier.

Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 8 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier och laborationer.

Examination

Modul 1. HK - en introduktion, 5hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt diskussioner i lärplattform. Modulen betygsätts med U eller G.

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår ytterligare individuella skriftliga uppgifter samt seminarier där betyget U eller G sätts. I modulen ingår även demonstration genom mediainspelning där betyget U eller G sätts.

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Examination sker genom individuell digital tentamen i lärplattform. I modulen ingår även examinerande skriftliga uppgifter, individuella och i grupp, samt seminarier, redovisningar och laborationer, individuella och i grupp, där betyget U eller G sätts.
 
Modul 4. Livsmedelssäkerhet, 3.5 hp.
Examination sker genom individuell digital tentamen i lärplattform. I modulen ingår seminarier där betyget U eller G sätts.

Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 6 hp
Examination sker genom seminarier och laborationer i grupp samt en individuell skriftlig inlämning. På seminarier, laborationer och övriga skriftliga inlämningar sätts något av betygen U eller G. 

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För betyget VG läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att erhålla betyget VG på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och 19hp utgöra betyget VG.


I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.