"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp

Engelskt namn: Home Economics A

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN038

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
Hem- och konsumentkunskap - en introduktion till skolämnet (Home and Consumer Studies - an Introduction to the School Subject), 5 hp
Livet i hem och familj (Life in the Home and in the Family), 6 hp
Mat och hälsa I (Food and Health I), 7,5 hp
Livsmedelssäkerhet (Food Safety), 3,5 hp
Hållbar matkonsumtion (Sustainable Food Consumption) 8 hp

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet,  5 hp
Modulen är en introduktion till skolämnet hem- och konsumentkunskap. Ämnets historia, teoretiska grund och styrdokument bearbetas och ämnets potentiella bidrag till hållbar utveckling synliggörs. Ämnesrelevant forskning introduceras och problematiseras. Pedagogiska planeringar och hjälpmedel samt aktuella arbetsformer inom ämnet belyses. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag och studenten introduceras i vetenskapligt skrivande.

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Modulen belyser delar av livet i hem och familj och innehåller studier kring tvätt, städning och måltiders betydelse. Innehållet problematiseras bland annat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och jämställdhet. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Modulen behandlar matens betydelse för människors hälsa. Generella rekommendationer och individuella behov av energi och näring i form av kolhydrater, fett och protein bearbetas i relation till livsmedel. Modulen belyser också de vanligaste kostrelaterade folksjukdomarna samt födoämnesöverkänslighet och vegetarisk kost. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 4. Livsmedelssäkerhet, 3.5 hp
Modulen behandlar grundläggande mikrobiologi, livsmedelshygien samt relevant livsmedelslagstiftning. Olika konserveringsmetoder studeras utifrån kvalitets- och hälsoaspekter. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 5. Hållbar matkonsumtion, 8 hp
I modulen ingår studier kring produktion, distribution och konsumtion av livsmedel, mat och måltider och dess påverkan på miljö och klimat. Matsvinn, förvaring av livsmedel och restmatlagning studeras. Hushållens avfall och återvinning samt användning av energi och vatten belyses. Mat och måltider analyseras utifrån begreppet matkvalitet och studenterna planerar och genomför sensoriska analyser. Recept problematiseras med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för relevant forskning inom ämnet hem- och konsumentkunskap

Färdighet och förmåga

 • tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering
 • planera pedagogisk verksamhet inom ämnet utifrån gällande styrdokument

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och värdera undervisning i hem- och konsumentkunskap utifrån styrdokument och forskningsresultat

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • känna till den egna livsstilens påverkan på miljö och klimat
 • använda sociologiska begrepp med relevans för hem- och konsumentkunskap

Färdighet och förmåga

 • välja och använda funktionella och säkra metoder, redskap och produkter för tvätt och städning utifrån hälsa, ekonomi och miljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera människors förhållningssätt till hemarbete utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, jämställdhet och kultur
 • diskutera vilken betydelse måltidskultur och livsåskådning kan ha för undervisning i hem- och konsumentkunskap 

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för människans behov av energi och näringsämnen
 • redogöra för livsmedels innehåll av energi, näringsämnen och allergener
 • redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till energi- och makronutrienter 

Färdighet och förmåga

 • använda kostdataapplikation för energi- och näringsberäkning
 • planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 • tillaga måltider för personer med födoämnesöverkänslighet och födoämnesallergi.
 • näringsvärdesberäkna, analysera och modifiera vegetariska måltider

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och anpassa måltider och undervisning med hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar
 • problematisera skolans roll i folkhälsoarbete  

Modul 4. Livsmedelssäkerhet 3.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • beskriva hur mikroorganismer i livsmedel kan påverka livsmedelskvalitet och hälsa
 • beskriva konserveringsmetoder som används för att bevara livsmedel

Färdighet och förmåga

 • tillämpa relevanta föreskrifter från Livsmedelsverket samt livsmedelslagstiftning i relation till hälsa 
 • identifiera hygieniska risker i ett kök ur ett hälsoperspektiv genom säker hantering, tillagning och förvaring

Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 8hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • beskriva hur olika livsmedel produceras och hur produktionen påverkar miljö och klimat

Färdighet och förmåga

 • välja, planera och tillaga mat och måltider till förmån för hälsa, ekonomi och miljö
 • analysera mat och måltider utifrån begreppet matkvalitet
 • planera och genomföra en laboration utifrån Sapere-metoden 
 • värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera produktion, distribution, och konsumtion av livsmedel och måltider i relation till hälsa, ekonomi och miljö
 • värdera och modifiera recept utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Kursen är en distanskurs med obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment dagtid samt obligatoriska träffar i Umeå. Under samtliga moduler består undervisningen av föreläsningar, inspelade så väl som i realtid samt lärandeseminarier. Vissa moduler kan läsas parallellt och den inbördes ordningen mellan modulerna kan ändras.

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier och laborationer samt obligatoriska gruppdiskussioner i lärplattform. 

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier, mediainspelning samt obligatoriska gruppdiskussioner i lärplattform. 

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier, redovisningar och laborationer. 

Modul 4. Livsmedelssäkerhet 3.5 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier.

Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 8 hp
Modulen består även av obligatoriska seminarier och laborationer.

Examination

Modul 1. HK - en introduktion, 5hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt diskussioner i lärplattform. Modulen betygsätts med U eller G.

Modul 2. Livet i hem och familj, 6 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår ytterligare individuella skriftliga uppgifter samt seminarier där betyget U eller G sätts. I modulen ingår även demonstration genom mediainspelning där betyget U eller G sätts.

Modul 3. Mat och hälsa I, 7.5 hp
Examination sker genom individuell digital tentamen i lärplattform. I modulen ingår även examinerande skriftliga uppgifter, individuella och i grupp, samt seminarier, redovisningar och laborationer, individuella och i grupp, där betyget U eller G sätts.
 
Modul 4. Livsmedelssäkerhet, 3.5 hp.
Examination sker genom individuell digital tentamen i lärplattform. I modulen ingår seminarier där betyget U eller G sätts.

Modul 5 Hållbar matkonsumtion, 8 hp
Examination sker genom seminarier och laborationer i grupp samt en individuell skriftlig inlämning. På seminarier, laborationer och övriga skriftliga inlämningar sätts något av betygen U eller G. 

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För betyget VG läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att erhålla betyget VG på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och 19hp utgöra betyget VG.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP - EN INTRODUKTION TILL SKOLÄMNET 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 978-91-7559-504-7

  Att planera, bedöma och ge återkoppling : stöd för undervisning
  Stockholm : Skolverket : 2021 : 66 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593883
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Skolinspektionen
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2019/hem-och-konsumentkunskap/hem-och-konsumentkunskap-i-ak-7-9.pdf Diarienummer 400-2017:7330

  Ämnesdidaktiska avhandlingar tillkommer

  Referenslitteratur

  Hjälmeskog Karin
  "Democracy begins at home" : utbildning om och för hemmet som medborgarfostran
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 242 s. :
  ISBN: 91-554-4808-9 ; 263:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22 : nya handboken
  De Ron Lena, Feldt Maria
  Liber : 2022 : 76 sidor :
  ISBN: 9789147145928
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Petersson Monica
  Att genuszappa på säker eller minerad mark : hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : cop. 2007 : 223, [17] s. :
  http://hdl.handle.net/2077/9473
  ISBN: 978-91-7346-577-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  LIVET I HEM OCH FAMILJ 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Ambjörnsson Fanny
  Tid att städa : om vardagsstädningens praktik och politik
  Stockholm : Ordfront : 2018 : 249 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kriterium
  ISBN: 9789177750024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Den mångkulturella måltiden
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : 2011 : :
  www.ksla.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 43 sidor

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=9867
  Obligatorisk

  Mat- och måltidskultur – en introduktion [Elektronisk resurs]
  Jönsson Håkan, Marshall Matilda
  1 : Örebro : Örebro universitet : 2022 : 38 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-99181
  ISBN: 9789187789663
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Valda delar, ca 50 sidor

  Ekologiska fotavtryck – Klimatkalkylatorn
  Världsnaturfonden :
  https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
  Obligatorisk

  Klimatkontot
  IVL: Svenska miljöinstitutet :
  https://www.klimatkontot.se/
  Obligatorisk

  På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Statistiska centralbyrån : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2020-x10br2001_pdf
  Obligatorisk

  Sirén Ellinor
  Städa hållbart med Ekotipset : husmorsknep och ekohacks
  Bonnier Fakta : 2021 : 207 sidor :
  ISBN: 9789178873340
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Exploring everyday life [Elektronisk resurs] : strategies for ethnography and cultural analysis
  Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
  Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : cop. 2016 : PDF (vii, 153 s.) :
  ISBN: 9780759124073
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst. Tillhandahålles inskannad via lärplattform

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 10, sid. 221-222

  Referenslitteratur

  Marshall Matilda
  Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
  Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789187483233
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  MAT OCH HÄLSA 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Challenges to Interdisciplinary teaching for nutrition and health in Swedish compulsory schools.
  Lindblom C, Arreman I, Landfors H, Waling M, Hörnell A
  International Federation of Home Economics : 2020 :
  https://www.ifhe.org/fileadmin/user_upload/e_Journal/IJHE_Volume_13_Issue1_2020.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 15-29

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Material från Livsmedelsverket och Skolverket tillkommer

  Referenslitteratur

  Mat för liv och lust : [kokboken för dig som vill äta sunt]
  Eliasson Margit, Lindeberg Gunilla
  5., rev. utg. : Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 400 s. :
  ISBN: 9789174245585
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
  ISBN: 9789147131075
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Wahlman Laurell Birgitta
  Ingredienslexikon : för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein
  5. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7205-837-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsorapport - senaste upplagan
  Socialstyrelsen, Stockholm :
  Socialstyrelsen

  LIVSMEDELSSÄKERHET, 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Hylmö Peter
  Hygien - med egenkontroll
  Stockholm : Liber : 2015 : 180 s. :
  ISBN: 9789147117277
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.

  Lange Marie
  Food Safety Learning in Home and Consumer Studies : Teachers' and Students' Perspectives
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2017 : 81 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-317337
  ISBN: 9789155498498
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  HÅLLBAR MATKONSUMTION, 8HP

  Rekommenderad litteratur

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

  Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv, rapport nr 11/2016 [Elektronisk resurs]
  Livsmedelsverket : 2016 :
  https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/artiklar/2016/2016-nr-11-litteraturgenomgang-barns-matvanor-ur-ett-sensoriskt-och-pedagogiskt-perspektiv
  Obligatorisk

  Andersen Merethe
  Mat för alla sinnen: [sensorisk träning enligt SAPERE-metoden] . [handledning årskurs 4-6]
  Livsmedelsverket/Stiftelsen för måltidsforskning : 2000 :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Beck-Friis Johan
  Matens kvaliteter
  Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789186573362
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hållbar produktion och konsumtion av mat
  Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
  Jordbruksverket : 2018 :
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
  Obligatorisk

  Fritz Karin
  Matsvinn i hemmet – Kännedom, attityder och beteenden
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Fulltext (pdf)
  Obligatorisk

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
  Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
  Jordbruksverket : 2013 :
  https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
  Obligatorisk

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Röös Elin
  Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.1
  Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2014 :
  Fulltext (pdf)
  Obligatorisk

  Samuelsson Lars
  Etik i utbildning för hållbar utveckling [Elektronisk resurs] : Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga
  Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-177568
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekstjänst Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=9718
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=9867
  Obligatorisk

  Globala målen för hållbar utveckling
  United Nations Development Programme (UNDP) :
  www.globalamalen.se
  Obligatorisk

  Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
  Wallman Magdalena, Nilsson Katarina
  Livsmedelsverket : 2011 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2011/2011_livsmedelsverket_18_klimatpaverkan_energianvandning_livsmedelsforpackningar.pdf
  Obligatorisk

  Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid.

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP - EN INTRODUKTION TILL SKOLÄMNET 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 978-91-7559-504-7

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att planera, bedöma och ge återkoppling : stöd för undervisning
  Stockholm : Skolverket : 2021 : 66 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593883
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Skolinspektionen
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns tillgänglig Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2019/hem-och-konsumentkunskap/hem-och-konsumentkunskap-i-ak-7-9.pdf Diarienummer 400-2017:7330

  Ämnesdidaktiska avhandlingar tillkommer

  Referenslitteratur

  Hjälmeskog Karin
  "Democracy begins at home" : utbildning om och för hemmet som medborgarfostran
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 242 s. :
  ISBN: 91-554-4808-9 ; 263:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr22 : nya handboken
  De Ron Lena, Feldt Maria
  Liber : 2022 : 76 sidor :
  ISBN: 9789147145928
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Petersson Monica
  Att genuszappa på säker eller minerad mark : hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : cop. 2007 : 223, [17] s. :
  http://hdl.handle.net/2077/9473
  ISBN: 978-91-7346-577-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  LIVET I HEM OCH FAMILJ 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Ambjörnsson Fanny
  Tid att städa : om vardagsstädningens praktik och politik
  Stockholm : Ordfront : 2018 : 249 sidor :
  Fritt tillgänglig via Kriterium
  ISBN: 9789177750024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Den mångkulturella måltiden
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : 2011 : :
  www.ksla.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 43 sidor

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek
  Obligatorisk

  Mat- och måltidskultur – en introduktion [Elektronisk resurs]
  Jönsson Håkan, Marshall Matilda
  1 : Örebro : Örebro universitet : 2022 : 38 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-99181
  ISBN: 9789187789663
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Valda delar, ca 50 sidor

  Ekologiska fotavtryck – Klimatkalkylatorn
  Världsnaturfonden :
  https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
  Obligatorisk

  Klimatkontot
  IVL: Svenska miljöinstitutet :
  https://www.klimatkontot.se/
  Obligatorisk

  På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Statistiska centralbyrån : 2020 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2020-x10br2001_pdf
  Obligatorisk

  Sirén Ellinor
  Städa hållbart med Ekotipset : husmorsknep och ekohacks
  Bonnier Fakta : 2021 : 207 sidor :
  ISBN: 9789178873340
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Exploring everyday life [Elektronisk resurs] : strategies for ethnography and cultural analysis
  Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
  Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : cop. 2016 : PDF (vii, 153 s.) :
  ISBN: 9780759124073
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst. Tillhandahålles inskannad via lärplattform

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 10, sid. 221-222

  Referenslitteratur

  Marshall Matilda
  Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
  Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789187483233
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  MAT OCH HÄLSA 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Challenges to Interdisciplinary teaching for nutrition and health in Swedish compulsory schools.
  Lindblom C, Arreman I, Landfors H, Waling M, Hörnell A
  International Federation of Home Economics : 2020 :
  https://www.ifhe.org/fileadmin/user_upload/e_Journal/IJHE_Volume_13_Issue1_2020.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 15-29

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2022 :
  Skolverket
  Obligatorisk

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
  Livsmedelsverket :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Material från Livsmedelsverket och Skolverket tillkommer

  Referenslitteratur

  Mat för liv och lust : [kokboken för dig som vill äta sunt]
  Eliasson Margit, Lindeberg Gunilla
  5., rev. utg. : Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 400 s. :
  ISBN: 9789174245585
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
  ISBN: 9789147131075
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Wahlman Laurell Birgitta
  Ingredienslexikon : för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein
  5. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7205-837-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsorapport - senaste upplagan
  Socialstyrelsen, Stockholm :
  Socialstyrelsen

  LIVSMEDELSSÄKERHET, 3 HP

  OBS! LITTERATUR FÖR DENNA MODUL KOMMER ATT PUBLICERAS UNDER SENARE DEL AV HT22

  HÅLLBAR MATKONSUMTION, 8HP

  OBS! LITTERATUR FÖR DENNA MODUL KOMMER ATT PUBLICERAS UNDER SENARE DEL AV HT22