Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp

Engelskt namn: Home economics A

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 6KN023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 7,5 hp
Modulen är en introduktion till skolämnet hem- och konsumentkunskap. Ämnets historia, teoretiska grund, syfte, mål, innehåll och kunskapskrav bearbetas och ämnets potentiella bidrag till hållbar utveckling synliggörs. Ämnesrelevant forskning introduceras och problematiseras. Pedagogiska planeringar och hjälpmedel samt aktuella arbetsformer inom ämnet belyses. Modulens innehåll problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag och studenten introduceras i vetenskapligt skrivande.
 
Modul 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp
Modulen belyser livet i hem och familj i relation till hållbar utveckling. Hemarbete och hushållsekonomi studeras och diskuteras utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, jämställdhet, genus och kultur. Mat- och måltidsvanor behandlas i relation till kultur och hushållsstrukturer, med fokus på hur social interaktion formar människor under livet. Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 3. Mat och hälsa, 7,5 hp
Modulen behandlar matens betydelse för människors fysiska och psykosociala hälsa. Generella rekommendationer och individuella behov av energi och näring i form av kolhydrater, fett och protein samt vätska bearbetas i relation till livsmedelsinnehåll. Modulen belyser också kostrelaterade folksjukdomar relaterade till energi- och makronutrientintag (fett, kolhydrater och protein) och specialkost, samt hur de kan påverka sociala relationer i och utanför skolan. Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.
 
Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del 1, 7,5 hp
Modulen behandlar råvarors ursprung, produktion, sammansättning och uppbyggnad. Begreppet livsmedelskvalitet problematiseras utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Matsvinn och hushållens avfall och användning av energi och vatten belyses. Studenten tränar också på att planera och genomföra sensoriska övningar. Innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för hem- och konsumentkunskapsämnets historia, syfte, mål, innehåll och kunskapskrav enligt gällande kursplan
 • Redogöra för ämnesrelevant forskning
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering
 • Planera pedagogisk verksamhet inom ämnet utifrån gällande styrdokument
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  Kritiskt granska och värdera undervisning i hem- och konsumentkunskap utifrån forskningsresultat
Modul 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för privatekonomiska val som förekommer i ett hushåll
 • Känna till den egna livsstilens påverkan på miljö och klimat
 • Känna till hem- och konsumentkunskapsämnets ansvar för undervisning i hållbar utveckling
Färdighet och förmåga
 • Välja och använda funktionella och säkra metoder, redskap och produkter för tvätt och städning utifrån hälsa, ekonomi och miljö
 • Använda och beskriva olika verktyg för planering av privatpersoners ekonomi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Diskutera människors förhållningssätt till mat, måltider och hemarbete utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, jämställdhet och kultur
 • Problematisera och analysera hushållets ekonomi i relation till hälsa och miljö
Modul 3. Mat och hälsa, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för människans behov av energi, näringsämnen och vätska
 • Redogöra för livsmedels innehåll av energi, näringsämnen och allergener
 • Redogöra för människans förhållande till mat och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv
 • Redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till energi- och makronutrientintag
Färdighet och förmåga
 • Använda digitala applikationer för energi- och näringsberäkning
 • Planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 • Tillaga måltider för personer med födoämnesöverkänslighet och födoämnesallergi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och anpassa måltider och undervisning med hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar
 • Problematisera skolans roll i folkhälsoarbete  
Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del 1, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva råvarors ursprung, uppbyggnad, sammansättning och produktion
 • Beskriva faktorer som påverkar livsmedelskvalitet
 • Beskriva hur mikroorganismer i livsmedel kan påverka livsmedelskvalitet och hälsa samt hur hantering, beredning och tillagning av livsmedel kan påverka dessa processer
 • Beskriva konserveringsmetoder som används för att bevara livsmedel
Färdighet och förmåga
 • Planera och genomföra Sapere-laboration
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera och värdera råvaror, livsmedel och produkter utifrån livsmedelskvalitet och hållbar utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Obligatoriska laborationer som förekommer i samtliga moduler, men i olika omfattning, följs upp av reflektioner och diskussioner. Grupparbeten och enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. Demonstrationer och framförande spelas in och analyseras av studenter. Didaktiska diskussioner kring innehåll och metoder förekommer kontinuerligt i de olika modulerna. Problembaserat lärande och fallbeskrivningar ingår i undervisningen.
Vissa moduler läses parallellt och den inbördes ordningen mellan modulerna kan ändras.

Examination

Modul 1. HK - en introduktion, 7.5 hp
Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift som betygsätts U/G eller VG. I modulen ingår ytterligare individuella skriftliga uppgifter samt seminarier där betyget U eller G sätts.

Modul 2. Livet i hem och familj, 7,5 hp
Examination sker genom tre individuell skriftlig uppgifter som betygsätts U/G eller VG. I modulen ingår även demonstration genom filminspelning samt seminarier där betyget U eller G sätts.

Modul 3. Mat och hälsa, 7,5 hp
Examination sker genom individuell digital tentamen i lärplattform där betyget U, G eller VG sätts. I modulen ingår även individuella skriftliga uppgifter, seminarium samtlaboration och redovisningar i grupp, där betyget U eller G sätts.
 
Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del 1, 7,5 hp.
Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift samt en individuell digital tentamen i lärplattform som betygsätts U/G eller VG. I modulen ingår ytterligare individuella skriftliga uppgifter, laboration samt seminarier där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För betyget VG läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala. För att erhålla betyget VG på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och minst tre moment utgöra betyget VG.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur