Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp

Engelskt namn: Home economics B

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-06-20

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part II), 7,5 hp
 2. Konsumtion och ekonomi (Consumption and Economy)), 7,5 hp
 3. Mat och hälsa- en fördjupning (Advancement in Food and health), 5 hp
 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, (Home and Consumer Studies in theory and practice, part I), 5 hp
 5. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, (Home and Consumer Studies in theory and practice, part II), 5 hp

I kursens samtliga moduler ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 14 hp

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
I modulen ingår att välja, hantera, tillaga och värdera livsmedel i relation till hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter. Grundläggande metoder för matlagning och bakning analyseras och tillämpas. Kemiska processer som sker vid hantering och tillagning belyses översiktligt. Mat och måltider värderas och analyseras för att möta olika elevers behov. Recept analyseras och modifieras med fokus på hälsa, ekonomi, miljö, tid samt sensoriska och pedagogiska aspekter. Studenten tränar också på att planera och genomföra sensoriska övningar. Innehållet relateras till kunskapskraven och problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Modulen behandlar levnadsvanor och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska perspektiv och hållbar utveckling. Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion belyses och problematiseras. Lagar som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och organisationer som stärker konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med fokus på barn och ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.
 
Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
I modulen behandlas människans behov av vitaminer och mineraler, olika livsmedels innehåll av dessa och därtill kopplade kostrelaterade folksjukdomar. Övervikt och ätstörning hos barn och ungdomar samt vegetarisk kosthållning problematiseras och diskuteras. Modulen behandlar även kostbudskap i media samt kommunikationsprocesser relaterat till hälsobudskap.

Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del I, 5 hp
I modulen tränar studenten på att planera pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i gällande styrdokument där konstruktion av valida och reliabla uppgifter ingår. I modulen ingår även analys av läromedel samt fördjupade studier av ämnesdidaktisk forskning.
 
Modul 5. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik del II, 5 hp
Modulen behandlar bedömning, dokumentation, utvärdering, återkoppling och betygsättning av pedagogisk verksamhet. Studenten tränar på att planera, värdera och bedöma olika bedömningsprocesser inom hem- och konsumentkunskap. Vidare tränar studenten på att observera och dokumentera kunskap i handling.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
 • Beskriva översiktliga kemiska processer vid hantering och tillagning av livsmedel
 • Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
 • Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen
 • Planera och genomföra Sapere-laboration
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
 • Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter

Modul 2. Konsumtion och ekonomi7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter och skyldigheter samt ge exempel på hur dessa tillämpas
 • Identifiera kunskap och kompetenser som är av betydelse för hållbar konsumtion
Färdighet och förmåga
 • Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen
Värderingsförmåga o förhållningssätt
 • Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
 • Diskutera vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar samt för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling
Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för människans behov av vitaminer och mineraler
 • Redogöra för livsmedels innehåll av vitaminer och mineraler
 • Redogöra för kostrelaterade folksjukdomar kopplade till vitamin- och mineralintag
Färdighet och förmåga
 • Näringsvärdesberäkna, analysera och modifiera vegetariska måltider
 • Kommunicera och bemöta kost- och hälsobudskap
 • Förbereda sig för att bemöta elevers olika behov och förutsättningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Argumentera vegetarisk kosthållning i relation till hälsa, ekonomi och miljö
Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del I, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundläggande innehåll i en pedagogisk planering
Färdighet och förmåga
 • Konstruera pedagogiska planeringar utifrån styrdokument och didaktisk forskning
 • Konstruera valida och reliabla formativa elevuppgifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Motivera undervisningsinnehåll och arbetssätt utifrån styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur
 • Analysera och problematisera olika läromedels validitet och användbarhet

Modul 5: Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik, del II, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för formativa och summativa bedömningsprocesser
Färdighet och förmåga
 • Planera reliabla och valida formativa och summativa bedömningsprocesser
 • Observera och dokumentera kunskap i praktisk handling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera olika examinationsformers och examinationsfrågors förmåga att bedöma olika kunskapskvaliteter i skolämnet
 • Analysera och problematisera pedagogiska planeringar och elevuppgifter utifrån dess förmåga att visa kunskapskvaliteter i skolämnet
 • Analysera och problematisera bedömning av kunskap i praktisk handling

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp, med godkänt resultat om minst 7,5  hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

IKT används i undervisningen, varför tillgång till Internet krävs. Undervisningen bedrivs delvis genom enskilda uppgifter och gruppdiskussioner via en webbplattform. Undervisningen består även av föreläsningar och litteraturstudier med obligatoriska seminarier. Praktiska inslag förekommer i samtliga moduler, men i olika omfattning. Dessa följs upp av reflektioner och diskussioner. Grupparbeten och enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; muntligt, skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. Demonstrationer och framföranden filmas. Problembaserat lärande och fallbeskrivningar ingår i undervisningen. Praktiska övningar med elevgrupper kan förekomma. Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika modulerna. Vissa moduler läses parallellt och inbördes ordning kan ändras. Tre obligatoriska fysiska veckoträffar vid olika tillfällen under terminen ingår i kursen.

Examination

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår även seminarier och laborationer i grupp med individuell bedömning samt individuell tentamen via lärplattform. För dessa sätts betyget U eller G.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter I modulen ingår även seminarium i grupp med individuell bedömning. För dessa sätts betyget U eller G.


Modul 3. Mat och hälsa - en fördjupning, 5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen via lärplattform. I modulen ingår även examinerande individuella skriftliga och muntliga uppgifter samt seminarier och laborationer i grupp, för dessa sätts betyget U eller G.

Modul 4. Hem- och konsumentkunskap i teori och praktik I, 5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår även individuella examinerande seminarier. För dessa sätts betyget U eller G.

Modul 5. Hem-och konsumentkunskap i teori och praktik II, 5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår även individuella examinerande seminarier. För dessa sätts betyget U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 17,5 hp.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

Rekommenderad litteratur

Begner Sara
Vår kokbok
27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
ISBN: 978-91-1-307493-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Granberg Albina
Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
ISBN: 9789151303932
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Hungrig.nu
Hushållningssällskapet : 2009 :
Hungrig.nu
Obligatorisk

Livsmedelsvetenskap
Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
ISBN: 9789144095677
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gelinder Lolita
Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
ISBN: 9789151309231
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

KONSUMTION OCH EKONOMI, 7,5 HP

Rekommenderad litteratur

Barkman Henric
Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
ISBN: 9789174478396
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
ISBN: 9789187957659
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 (pdf)

Douglas
På marginalen : vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken
Stockholm : Rädda barnen : 2013 : 65 s. :
ISBN: 978-91-7321-441-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Pdf-fil för nedladdning

Ekström Karin M
Unga konsumenter – utsatta och kapabla
Konsumentverket : 2011 :
Pdf-fil för nedladdning
Obligatorisk

Forsnäsgård Anita
Skolans undervisning för miljömässigt hållbar konsumtion
Konsumentverket : 2017 :
Konsumentverket
Obligatorisk

Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
Handelsrådet
Obligatorisk

Gisslevik Emmalee
Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
http://hdl.handle.net/2077/54558
ISBN: 978-91-7346-952-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Konsumenterna och miljön 2018 [Elektronisk resurs]
2018 :
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/konsumenterna-och-miljon-2018-17-konsumentverket.pdf
Obligatorisk

Liten laghund 2019 : viktiga lagar på konsumentområdet
Tionde upplagan : Karlstad : Konsumentverket : [2019] : 216 sidor :
ISBN: 9789188815033
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Martínez Carolina
Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
ISBN: 9789177530138
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lilla boken om reklam & media
Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
Obligatorisk

Barnfattigdomen i Sverige - Årsrapport (senaste versionen)
Rädda barnen :
www.raddabarnen.se
Obligatorisk

Ungar och medier
Starens medieråd : 2019 :
Statens medieråd
Obligatorisk

Kluvna känslor 2.0
Sveriges annonsörer : 2016 :
Obligatorisk

Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

MAT OCH HÄLSA - EN FÖRDJUPNING, 5 HP

Rekommenderad litteratur

Johansson Ulla
Näring och hälsa
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
ISBN: 9789144079820
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk aktivitet
Livsmedelsverket :
Pdf-fil
Obligatorisk

Dahlkwist Matts
Kommunikation
6. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-10774-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Ätstörningar
1177 Vårdguiden :
1177 Vårdguiden
Obligatorisk

Nordic food systems for improved health and sustainability
Wood, A. , Gordon, LJ. , Röös, E. , Karlsson, J. , Häyhä, T:
Stockholm Resilience Centre : 2019 :
Stockholm Resilience Centre
Obligatorisk
Läsanvisning: 56 s.

Referenslitteratur

Näringslära för högskolan
Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
ISBN: 9789147105205
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar och webbsidor tillkommer

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL I, 5 HP

Rekommenderad litteratur

Ammert Niklas
Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 360 s. :
ISBN: 9789144059204
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Gelinder Lolita
Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
ISBN: 9789151309231
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Planera undervisningen baklänges : målet är utgångspunkten
Griffith Andy, Burns Mark
Första upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 264 sidor :
ISBN: 9789144115399
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2019 :
ISBN: 9789151100463
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018
Femte upplagan : Stockholm : Skolverket : [2018] : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327333
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32548-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wiliam Dylan
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
ISBN: 9789144083698
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP I TEORI OCH PRAKTIK DEL II, 5 HP

Rekommenderad litteratur

Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
2018 : 46 sidor :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
ISBN: 9789175593326
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Bjørndal Cato R. P.
Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 186 sidor :
ISBN: 9789147127832
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2019 :
ISBN: 9789151100463
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Jönsson Anders
Lärande bedömning 4:e uppl
4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
ISBN: 9789140696564
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32548-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018
Femte upplagan : Stockholm : Skolverket : [2018] : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327333
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wiliam Dylan
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
ISBN: 9789144083698
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma