Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia 2, 30 hp

Engelskt namn: History 2

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 6HI033

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-07

Innehåll

Kursen innehåller 4 moduler om vardera 7,5 hp: Internationell politisk historia, Nordens historia  1800 - 2000, Vetenskaplig uppsats samt Vardagslivets historia 1500 - 2000. 1.5 hp i varje modul, utom uppsats, utgörs av av historiedidaktiska inslag.

Internationell politisk historia (7,5 hp)
Modulen behandlar totalitära ideologier och regimer samt frågor om demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. De historiedidaktiska inslagen behandlar historieundervisning och folkmord, samt film.

Nordens historia 1800 - 2000 (7,5 hp)
Modulen behandlar det moderna samhällets framväxt i Norden i ett komparativt perspektiv. I centrum står demokratiseringen och framväxten av nationella och samnordiska identiteter. Nationella minoriteter och nordisk minoritetspolitik behandlas. Ett centralt inslag i kursen utgörs av att Norden sätts i ett större internationellt sammanhang. De historiedidaktiska inslagen behandlar frågor om att göra historiska komparationer, samt undervisning kring urfolk och nationella minoriteter.

Vetenskaplig uppsats (7,5 hp)
Under modulen ska studenten öva sin färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska källor. Modulen innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är vanliga inom dagens historieforskning. Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor), dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Studenten presenteras alternativa uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbeta. Vilka dessa ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid kursstarten.

Vardagslivets historia (7,5 hp)
I modulen behandlas vardagslivets villkor för olika grupper i samhället under främst 1800- och 1900-talet. Centralt i kursen är kvinnor och mäns villkor med utgångspunkt i familjeliv och känsloliv, men kursen lyfter även fram andra grupper ur de breda befolkningslagren. De historiedidaktiska delarna behandlas genom att diskutera hur kursens innehåll går att omsätta i undervisningen inom ungdomsskolan. En del av kursen fokuserar särskilt på hur genus representeras inom olika läromedel för ungdomsskolan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskaper om vardagslivets historia inklusive frågor kring genus och kön
- visa fördjupade kunskaper om det moderna Nordens framväxt och relation till omvärlden i ett inomnordiskt komparativt perspektiv
- visa fördjupade kunskaper om 1900-talets internationella politiska historia
- visa fördjupade kunskaper om samspelet mellan framställningsform och historiskt innehåll med särskilt fokus på historiskt berättande, historisering, historiska synteser och olika principer att indela förfluten tid

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna formulera och bearbeta historievetenskapligt relevanta problem och kunna applicera olika perspektiv på historien
- kunna omvandla ämneskunskaperna till konkret undervisning
- kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift
- visa förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan
- kunna göra etiska överväganden för att på ett nyanserat och sakligt sätt kunna undervisa om historia

Behörighetskrav

Historia 1, med godkänt resultat på 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Den studerande har rätt till handledning av uppsats under den modul då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Modulen Internationell politisk historia examineras genom muntliga seminarier och hemtentamen. Modulen Nordens historia examineras genom rapportskrivning och muntliga seminarier. Modulen Vardagslivets historia examineras genom muntliga seminarier, rapportskrivning och muntlig presentation. Uppsatsmodulen examineras i form av ett seminarium där varje student ska opponera på en uppsats, försvara sin egen samt kunna kommentera övriga uppsatser i seminariegruppen.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

Betyget på ett modul utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moduler genomförda. Vid uppsatsmodulen är betyget en sammanvägning av uppsatsens kvalitet, den opposition författaren genomfört samt författarens övriga aktiva medverkan vid seminariet.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moduler som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moduler omfattande ett totalt poängantal av 22,5 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Vetenskaplig uppsats(7,5 hp)

Uppsats i Historia. En vägledning
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
Florén Anders, Ågren Henrik
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
ISBN: 91-44-04513-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144103365
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vardagslivets historia (7,5 hp)

Artiklar kan tillkomma

Gustafson Jörgen
Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
Obligatorisk
Läsanvisning: s.111-142

Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
Fournier Janice, Wineburg Samuel S
Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 160-185 Länk: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

Kling Sofia
Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
Obligatorisk

Ohlander Ann-Sofie
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Utbildningsdepartementet : 2010 :
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Obligatorisk

Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
Obligatorisk

“We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
Szreter Simon, Fisher Kate
The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
Obligatorisk
Läsanvisning: S.139-160

Åström-Elmersjö Henrik
Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
Wordpress : 2015 :
https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
Obligatorisk

Valbar litteratur - Vardagslivets historia

Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
ISBN: 978-91-7335-033-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Elenius Lars
Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
Studentlitteratur AB : 2010 :
ISBN: 978-91-44-06505-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
ISBN: 978-91-85787-56-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Internationell politisk historia (7,5 hp)

Mazower Mark
Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
Stockholm : 2010 :
Obligatorisk

Nye Joseph S, Jr
Att förstå internationella konflikter
Malmö : 2010 :
Obligatorisk

Snyder Timothy
Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
ISBN: 978-0-09-955179-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ammert Niklas
Om vad och hur må ni berätta? : undervisning om Förintelsen och andra folkmord
Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 97 s. :
ISBN: 978-91-86261-13-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns att ladda ner på : http://www.levandehistoria.se/

Liljegren Bengt
Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 231 s. :
ISBN: 978-91-44-05682-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05208-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar