"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia 2, 30 hp

Engelskt namn: History 2

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 6HI033

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-07

Innehåll

Kursen innehåller 4 moduler om vardera 7,5 hp: Internationell politisk historia, Nordens historia  1800 - 2000, Vetenskaplig uppsats samt Vardagslivets historia 1500 - 2000. 1.5 hp i varje modul, utom uppsats, utgörs av av historiedidaktiska inslag.

Internationell politisk historia (7,5 hp)
Modulen behandlar totalitära ideologier och regimer samt frågor om demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. De historiedidaktiska inslagen behandlar historieundervisning och folkmord, samt film.

Nordens historia 1800 - 2000 (7,5 hp)
Modulen behandlar det moderna samhällets framväxt i Norden i ett komparativt perspektiv. I centrum står demokratiseringen och framväxten av nationella och samnordiska identiteter. Nationella minoriteter och nordisk minoritetspolitik behandlas. Ett centralt inslag i kursen utgörs av att Norden sätts i ett större internationellt sammanhang. De historiedidaktiska inslagen behandlar frågor om att göra historiska komparationer, samt undervisning kring urfolk och nationella minoriteter.

Vetenskaplig uppsats (7,5 hp)
Under modulen ska studenten öva sin färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska källor. Modulen innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är vanliga inom dagens historieforskning. Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor), dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Studenten presenteras alternativa uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbeta. Vilka dessa ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid kursstarten.

Vardagslivets historia (7,5 hp)
I modulen behandlas vardagslivets villkor för olika grupper i samhället under främst 1800- och 1900-talet. Centralt i kursen är kvinnor och mäns villkor med utgångspunkt i familjeliv och känsloliv, men kursen lyfter även fram andra grupper ur de breda befolkningslagren. De historiedidaktiska delarna behandlas genom att diskutera hur kursens innehåll går att omsätta i undervisningen inom ungdomsskolan. En del av kursen fokuserar särskilt på hur genus representeras inom olika läromedel för ungdomsskolan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskaper om vardagslivets historia inklusive frågor kring genus och kön
- visa fördjupade kunskaper om det moderna Nordens framväxt och relation till omvärlden i ett inomnordiskt komparativt perspektiv
- visa fördjupade kunskaper om 1900-talets internationella politiska historia
- visa fördjupade kunskaper om samspelet mellan framställningsform och historiskt innehåll med särskilt fokus på historiskt berättande, historisering, historiska synteser och olika principer att indela förfluten tid

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna formulera och bearbeta historievetenskapligt relevanta problem och kunna applicera olika perspektiv på historien
- kunna omvandla ämneskunskaperna till konkret undervisning
- kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift
- visa förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan
- kunna göra etiska överväganden för att på ett nyanserat och sakligt sätt kunna undervisa om historia

Behörighetskrav

Historia 1, med godkänt resultat på 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Den studerande har rätt till handledning av uppsats under den modul då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Modulen Internationell politisk historia examineras genom muntliga seminarier och hemtentamen. Modulen Nordens historia examineras genom rapportskrivning och muntliga seminarier. Modulen Vardagslivets historia examineras genom muntliga seminarier, rapportskrivning och muntlig presentation. Uppsatsmodulen examineras i form av ett seminarium där varje student ska opponera på en uppsats, försvara sin egen samt kunna kommentera övriga uppsatser i seminariegruppen.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

Betyget på ett modul utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moduler genomförda. Vid uppsatsmodulen är betyget en sammanvägning av uppsatsens kvalitet, den opposition författaren genomfört samt författarens övriga aktiva medverkan vid seminariet.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moduler som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moduler omfattande ett totalt poängantal av 22,5 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 45

  Vetenskaplig uppsats(7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Länk: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S.139-160

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ammert Niklas
  Om vad och hur må ni berätta? : undervisning om Förintelsen och andra folkmord
  Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 97 s. :
  ISBN: 978-91-86261-13-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns att ladda ner på : http://www.levandehistoria.se/

  Liljegren Bengt
  Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05682-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2022 vecka 24

  Vetenskaplig uppsats(7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Länk: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S.139-160

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ammert Niklas
  Om vad och hur må ni berätta? : undervisning om Förintelsen och andra folkmord
  Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 97 s. :
  ISBN: 978-91-86261-13-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns att ladda ner på : http://www.levandehistoria.se/

  Liljegren Bengt
  Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05682-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar