Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia 3, 30 hp

Engelskt namn: History 3

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 6HI035

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-09-02

Innehåll

Kursen kan även läsas i variant med kandidatuppsats om 15 hp enligt särskild kursplan (Historia 3 med kandidatuppsats). Kursen består av fyra moment: Historiografi (7,5hp), Idéhistoriska perspektiv (7,5hp), Ekonomisk-historiska perspektiv på historia (7,5hp), och Historiebruk i teori och praktik (7,5hp). 1,5 hp i varje moment utgör historiedidaktiska inslag. 
 
Moment 1: Historiografi (7,5 hp) 
Momentet avser dels att fördjupa studenternas ämneskunskaper, dels att fördjupa förståelsen av historieämnets vetenskapliga utveckling. Under kursens gång skall studenterna läsa verk som representerar olika historiska traditioner. Genom läsning av dessa får studenterna en ämnesfördjupning som problematiserar historisk metod, källmaterial och teorianvändning. Momentet ger en fördjupad kunskap i historia. De didaktiska inslagen behandlar dels hur man i skolan kan arbeta med historiografiska frågor, dels övningar i muntlig presentation. 
 
Moment 2: Idéhistoriska perspektiv: Vetenskap, kultur och samhälle (7,5 hp) 
Momentet behandlar idéhistorisk historiografi samt idéhistoriska perspektiv och metoder. För att konkretisera detta kommer kursen belysa nyare idéhistoriska perspektiv på vetenskapernas framväxt och utveckling från 1500- och 1600-talens vetenskapliga revolution till dagens vetenskapsdominerade värld. Fokus ligger på vetenskapernas idémässiga utveckling, samhälleliga drivkrafter och konsekvenser liksom på deras kulturella formering och betydelser. Vidare uppmärksammas vetenskapens betydelse för synen på naturen, samhället, genus och kunskapsförmedling. Under kursens gång ska studenterna genom seminarier och självständiga arbeten studera vetenskapshistoriska källtexter. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig idé- och lärdomshistoriska metoder, så som att lära sig vad som kan utgöra en idéhistorisk källa och hur dessa analyseras och kritiskt granskas. Studenterna ska också få resonera om hur detta eventuellt skiljer sig från källkritisk metod. De får också lösa uppgifter på temat hur vetenskapshistoria kan ingå i skolundervisningen.   
 
Moment 3: Ekonomisk-historiska perspektiv på historia (7,5 hp) 
Momentet behandlar drivkrafter bakom världsekonomins utveckling, med fokus på tiden efter 1800. Momentet fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen, samt ger en fördjupad kunskap om faktorer bakom västvärldens välståndsutveckling i relation till den globala. Särskilt fokus riktas mot olika ekonomiska tankemodeller för att förklara ekonomisk utveckling och förändring. Det didaktiska inslaget behandlar hur man kan undervisa om den moderna världens uppkomst och den globala ekonomiska utvecklingen genom att tillämpa ett icke-eurocentriskt narrativ. I anslutning till detta diskuteras vilka konsekvenser som detta får i ett undervisningsperspektiv. 
 
Moment 4: Historiebruk i teori och praktik (7,5 hp) 
Kursen innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiemedvetande, historiekultur och historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av hur dessa fenomen kan analyseras. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt, nyhetsrapportering och populärkultur. För de studenter som så önskar - och förutsatt att finansiering erhålls - anordnas under momentets senare del en exkursion till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna exkursion ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. I momentet ingår att konstruera övningar i källkritik och analys av historiebruk som kan användas i skolan.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande 
 
Kunskap och förståelse 
-    visa fördjupade kunskaper om olika historiska perspektiv, metoder och teoribildningar. 
-    visa fördjupade kunskaper om historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och källkritik samt historielärarens roll som förmedlare av historia. 
 
Färdighet och förmåga 
-    Visa associationsförmåga och förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet. 
-    kunna tolka historiska berättelser och artefakter och förstå deras roll för historiebruk. 
-    självständigt kunna utveckla olika undervisningsmetoder som medvetandegör elever om källkritik, vetenskaplig metod och historiebruk. 
-    kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl och på olika sätt i tal och skrift. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
-    kunna problematisera, analysera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan.

Behörighetskrav

Historia 1 med godkänt resultat på 22,5 hp samt Historia 2, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Med skriftlig examination avses skrivsalstentamen på moment 3, medan övriga moment har olika former av individuella inlämningsuppgifter. Vad gäller den muntliga examinationen har samtliga moment dels examinerande seminarium i grupp, dels muntliga presentationer. 
 
Varje moment betygsätts med U, G, VG. Betyget på ett moment utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22,5. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 46

  Historiografi, 7,5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Evans Richard J.
  Till historiens försvar
  1. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2000 : 303 s. :
  ISBN: 91-7150-788-4 (inb.) ; 339:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det förflutna är inte vad det en gång var
  Kjeldstadli Knut, Persson Bo, Åmark Klas, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 308 s. :
  ISBN: 91-44-00505-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 44-75.

  Nilsson Roddy
  Postmodernism, källkritik och historieskrivning
  Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns att ladda ner på Album under tidskrifter

  I historiens skruvstäd : berättelser om Europas 1900-tal
  Berntson Lennart, Nordin Svante
  Stockholm : Atlantis : 2008 : 265 s. :
  ISBN: 9789173532716
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupningslitteratur Brändström, Anders, De kärlekslösa mödrarna, Umeå 1984, 271 s. eller Winberg, Christer, Folkökning och proletarisering: kring den sociala strukturomvandingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen, Göteborg 1975; 344 s

  Fördjupningslitteratur eller Johansson, Roger, Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000, Lund 2001, 557 s. och Ginzburg, Carlo, Osten och maskarna: en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen, Stockholm 1996, 240 s. eller Darnton, Robert, Stora kattmassakern och andra kulturhistoriska bilder från Frankrikes upplysningstid, Stockholm 1987, 338 s.

  Fördjupningslitteratur eller Davis, Nathalie Zemon, Martin Guerres återkomst, Stockholm 1985, 213 s och Ulrich, Laurel Thatcher, En jordemors berättelse. Barnmorska Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Stockholm 1992, 456 s. eller Koven, Seth & Miche, Sonya (eds), Mothers of a New World. Maternalist Politics and the origin of the Welfare States, New York & London 1993, 447 s

  Idéhistoriska perspektiv: Vetenskap, kultur och samhälle, 7,5 hp

  Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofm år, red, Nils Andersson & Henrik Björck (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008) 335 s. valda delar. Obligatorisk

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : c2005. : viii, 529 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004019553.html
  ISBN: 0-226-06860-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obligatorisk Förslag på källtexter, 1-2 väljs i samband med fördjupningsarbete

  Det nya Atlantis
  Bacon Francis, Hägerstrand Olof
  Stockholm : Carmina : 1979 : 87 s. :
  ISBN: 91-7528-005-1 (inb.) ; 37:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människosläktets andliga förkovran
  Condorcet Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Klum Arne, Hägerstrand Olof
  Stockholm : Carlsson : 2002 : 203 s. :
  ISBN: 91-7203-260-X (inb.) : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carson Rachel
  Tyst vår
  [Ny utg.] : Stockholm : Prisma : 1966 : 287, [1] s. :

  Darwin Charles
  Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron
  4. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 389 s. :
  ISBN: 91-27-11164-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1859; sv. utgåva 1976 eller senare)

  Hedenius Ingemar
  Tro och vetande
  Stockholm : Bonnier : 1949 : 381 s. :

  De vetenskapliga revolutionernas struktur
  Kuhn Thomas S., Björkhem Örjan, Welin Stellan
  Lund : Doxa : 1979 : [5] s., s. 9-192 :
  ISBN: 91-578-0092-8 ; 73:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1962; sv. utgåva 1979 eller senare)

  Pauling Linus
  Aldrig mera krig!
  Stockholm : Bonnier : 1959 : 215 s. :

  Snow C. P.
  De två kulturerna
  Uppsala : Studentfören. Verdandi : 1961 : 51 s. :
  Läsanvisning: (1958; sv. utgåva 1998 eller senare)

  Den dubbla spiralen
  Watson James D., Valentin Jack
  Stockholm : Norstedt : 1968 : 210, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: (Sv. utgåva 1968 eller senare)

  Wright Georg Henrik von
  Vetenskapen och förnuftet : ett försök till orientering
  Helsingfors : Söderström : 1986 : 153 s. :
  ISBN: 951-52-1096-8 (inb.) ; Mk 73:90
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1986 eller senare utgåvor)

  Wägner Elin
  Väckarklocka
  Stockholm : Bonnier : 1949 : 337 s :
  Läsanvisning: (1949 eller senare utgåvor)

  Merchant, Carolyn, Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen (1980; sv. utgåva 1994), 394 s. Kortare källtexter och artiklar på sammanlagt 75-125 sidor tillkommer.

  Ekonomisk-historiska perspektiv på historia, 7,5 hp

  Schön Lennart
  Vår världs ekonomiska historia : D. 2 Den industriella tiden
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 499 s. :
  ISBN: 9789144092775
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer gör dessutom ett antal artiklar om ekonomiska och finansiella kriser.

  Historiebruk i teori och praktik, 7,5 hp

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
  ISBN: 9789144096384
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historical justice and history education
  Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
  Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
  ISBN: 9783030704117
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Totten Samuel
  Teaching and learning about genocide and crimes against humanity : fundamental issues and pedagogical approaches / Samuel Totten [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781641133548
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Historiografi, 6 hp

  Obligatorisk litteratur

  Evans Richard J.
  Till historiens försvar
  1. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2000 : 303 s. :
  ISBN: 91-7150-788-4 (inb.) ; 339:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det förflutna är inte vad det en gång var
  Kjeldstadli Knut, Persson Bo, Åmark Klas, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 308 s. :
  ISBN: 91-44-00505-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 44-75.

  Nilsson Roddy
  Postmodernism, källkritik och historieskrivning
  Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns att ladda ner på Album under tidskrifter

  I historiens skruvstäd : berättelser om Europas 1900-tal
  Berntson Lennart, Nordin Svante
  Stockholm : Atlantis : 2008 : 265 s. :
  ISBN: 9789173532716
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupningslitteratur Brändström, Anders, De kärlekslösa mödrarna, Umeå 1984, 271 s. eller Winberg, Christer, Folkökning och proletarisering: kring den sociala strukturomvandingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen, Göteborg 1975; 344 s

  Fördjupningslitteratur eller Johansson, Roger, Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000, Lund 2001, 557 s. och Ginzburg, Carlo, Osten och maskarna: en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen, Stockholm 1996, 240 s. eller Darnton, Robert, Stora kattmassakern och andra kulturhistoriska bilder från Frankrikes upplysningstid, Stockholm 1987, 338 s.

  Fördjupningslitteratur eller Davis, Nathalie Zemon, Martin Guerres återkomst, Stockholm 1985, 213 s och Ulrich, Laurel Thatcher, En jordemors berättelse. Barnmorska Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Stockholm 1992, 456 s. eller Koven, Seth & Miche, Sonya (eds), Mothers of a New World. Maternalist Politics and the origin of the Welfare States, New York & London 1993, 447 s

  Idéhistoriska perspektiv: Vetenskap, kultur och samhälle, 7,5 hp

  Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofm år, red, Nils Andersson & Henrik Björck (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008) 335 s. valda delar. Obligatorisk

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : c2005. : viii, 529 p. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004019553.html
  ISBN: 0-226-06860-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Obligatorisk Förslag på källtexter, 1-2 väljs i samband med fördjupningsarbete

  Det nya Atlantis
  Bacon Francis, Hägerstrand Olof
  Stockholm : Carmina : 1979 : 87 s. :
  ISBN: 91-7528-005-1 (inb.) ; 37:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människosläktets andliga förkovran
  Condorcet Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Klum Arne, Hägerstrand Olof
  Stockholm : Carlsson : 2002 : 203 s. :
  ISBN: 91-7203-260-X (inb.) : 247:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carson Rachel
  Tyst vår
  [Ny utg.] : Stockholm : Prisma : 1966 : 287, [1] s. :

  Darwin Charles
  Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron
  4. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 389 s. :
  ISBN: 91-27-11164-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1859; sv. utgåva 1976 eller senare)

  Hedenius Ingemar
  Tro och vetande
  Stockholm : Bonnier : 1949 : 381 s. :

  De vetenskapliga revolutionernas struktur
  Kuhn Thomas S., Björkhem Örjan, Welin Stellan
  Lund : Doxa : 1979 : [5] s., s. 9-192 :
  ISBN: 91-578-0092-8 ; 73:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1962; sv. utgåva 1979 eller senare)

  Pauling Linus
  Aldrig mera krig!
  Stockholm : Bonnier : 1959 : 215 s. :

  Snow C. P.
  De två kulturerna
  Uppsala : Studentfören. Verdandi : 1961 : 51 s. :
  Läsanvisning: (1958; sv. utgåva 1998 eller senare)

  Den dubbla spiralen
  Watson James D., Valentin Jack
  Stockholm : Norstedt : 1968 : 210, [1] s., [4] pl.-bl. :
  Läsanvisning: (Sv. utgåva 1968 eller senare)

  Wright Georg Henrik von
  Vetenskapen och förnuftet : ett försök till orientering
  Helsingfors : Söderström : 1986 : 153 s. :
  ISBN: 951-52-1096-8 (inb.) ; Mk 73:90
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (1986 eller senare utgåvor)

  Wägner Elin
  Väckarklocka
  Stockholm : Bonnier : 1949 : 337 s :
  Läsanvisning: (1949 eller senare utgåvor)

  Merchant, Carolyn, Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen (1980; sv. utgåva 1994), 394 s. Kortare källtexter och artiklar på sammanlagt 75-125 sidor tillkommer.

  Ekonomisk-historiska perspektiv på historia, 7,5 hp

  Schön Lennart
  Vår världs ekonomiska historia : D. 2 Den industriella tiden
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 499 s. :
  ISBN: 9789144092775
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer gör dessutom ett antal artiklar om ekonomiska och finansiella kriser.

  Historiebruk i teori och praktik, 9 hp

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Möklinta : Gidlunds förlag : 2017 : 217 sidor :
  ISBN: 9789178449750
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online: https://www.svenskakyrkan.se/forskning/vitboken#popularvetenskap

  Den mörka och okända historien : vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 304 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240793
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig online

  Totten Samuel
  Teaching about genocide : issues, approaches, and resources
  Greenwich, Conn. : Information Age Pub. : c2004 : xi, 304 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0411/2003024774.html
  ISBN: 159311074X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar tillgängliga online tillkommer.