"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia B för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp

Engelskt namn: History B

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 1HI074

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-04-24

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment varav tre är tematiska och ett är ett uppsatsmoment:

Moment 1: Metod, teori och uppsats (7,5p)

Därutöver läser de studerande tre av följande sju temamoment

Kulturhistoria (7,5p)
Internationell politisk historia (7,5p)
Militärhistoria (7,5p)
Socialhistoria (7,5p)
Nordens historia (7,5p)
Genushistoria (7,5p)
Vardagslivets historia (7,5p)

Varje termin ges undervisning på tre av dessa moment.

Två av temamomenten kan bytas ut mot fristående fördjupningskurser som ges inom historieämnet vid institutionen. Vilka dessa är framgår av respektive kursplaner.

Inom varje tematiskt moment diskuteras olika historiska perspektiv som dels ska erbjuda fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp, dels ökad förmåga till analys av historiska processer. Kursen ger också kunskaper om hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna. De studerande ska vidare ges färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska källor. Detta sker i huvudsak i anslutning till författandet av en historievetenskaplig uppsats. Uppsatsmomentet innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är vanliga inom dagens historieforskning.

Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor), dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Uppsatsskrivandet syftar till att ge studenten konkret kunskap om forskningsmetoder och källmaterial. Studenten presenteras alternativa uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbete. Vilka dessa ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid kursstarten.


 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp
- ha fördjupade kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier och problem inom historieämnet
- ha fördjupad förståelse för hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna

Färdigheter och förmåga
- ha förmåga till analys av historiska processer
- kunna insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska källor
- ha visat tillfredsställande språklig färdighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna kritiskt granska och värdera historisk facklitteratur
- kunna kritiskt granska och värdera medstudenters historiska arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia A för humanistiskt samhällsprogram, med godkänt resultat på minst 15hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Examinationen på de tre tematiska momenten sker muntligt eller skriftligt. Med muntlig examination avses exempelvis muntlig tentamen, muntliga redovisningar eller seminarier. Med skriftlig examination avses exempelvis skrivsalstentamen, hemtentamen eller rapportskrivning. Uppsatsmomentet examineras genom bedömning av uppsatsen, oppositionen och insatserna under seminariebehandlingen av uppsatserna. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

På varje moment ges ett av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Student som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg för honom eller henne. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

För betyget Godkänd som slutbetyg på kursen krävs godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22,5.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 45

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur:

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dabhoiwala Faramerz.
  The origins of sex : a history of the first sexual revolution
  New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
  ISBN: 978-0-19-989241-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Fur Gunlög
  A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
  ISBN: 978-0-8122-4182-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanson Clare.
  A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
  New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
  ISBN: 0-333-98644-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harrington Joel F.
  The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
  1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
  ISBN: 9780809049929
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holloway Sally
  Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
  Royal Holloway, University of London : 2013 :
  https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

  Hunt Lynn Avery
  Inventing human rights : a history
  1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-393-06095-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones Colin
  The smile revolution in eighteenth century Paris
  1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
  ISBN: 978-0-19-871581-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The mirror : a history
  Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
  New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
  ISBN: 0-415-92447-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordland Hugo
  Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
  Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
  Abstract
  ISBN: 978-91-86119-26-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planck Brita
  Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900 [Elektronisk resurs]
  2014-05-06 :
  http://hdl.handle.net/2077/35436

  Roper Lyndal
  Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
  New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
  ISBN: 0300119836
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenwein Barbara H.
  Emotional communities in the early Middle Ages
  2006 : xv, 228 p. :
  Table of contents
  ISBN: 0801474167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rubin Miri
  Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
  ISBN: 0812218809
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 24

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur:

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dabhoiwala Faramerz.
  The origins of sex : a history of the first sexual revolution
  New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
  ISBN: 978-0-19-989241-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Fur Gunlög
  A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
  ISBN: 978-0-8122-4182-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanson Clare.
  A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
  New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
  ISBN: 0-333-98644-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harrington Joel F.
  The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
  1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
  ISBN: 9780809049929
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holloway Sally
  Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
  Royal Holloway, University of London : 2013 :
  https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

  Hunt Lynn Avery
  Inventing human rights : a history
  1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-393-06095-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones Colin
  The smile revolution in eighteenth century Paris
  1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
  ISBN: 978-0-19-871581-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The mirror : a history
  Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
  New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
  ISBN: 0-415-92447-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordland Hugo
  Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
  Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
  Abstract
  ISBN: 978-91-86119-26-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planck Brita
  Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900 [Elektronisk resurs]
  2014-05-06 :
  http://hdl.handle.net/2077/35436

  Roper Lyndal
  Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
  New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
  ISBN: 0300119836
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenwein Barbara H.
  Emotional communities in the early Middle Ages
  2006 : xv, 228 p. :
  Table of contents
  ISBN: 0801474167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rubin Miri
  Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
  ISBN: 0812218809
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 47

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur (du ska välja 1 av följande böcker):

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dabhoiwala Faramerz.
  The origins of sex : a history of the first sexual revolution
  New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
  ISBN: 978-0-19-989241-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Fur Gunlög
  A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
  ISBN: 978-0-8122-4182-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanson Clare.
  A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
  New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
  ISBN: 0-333-98644-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harrington Joel F.
  The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
  1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
  ISBN: 9780809049929
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holloway Sally
  Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
  Royal Holloway, University of London : 2013 :
  https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

  Hunt Lynn Avery
  Inventing human rights : a history
  1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
  ISBN: 978-0-393-06095-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jones Colin
  The smile revolution in eighteenth century Paris
  1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
  ISBN: 978-0-19-871581-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The mirror : a history
  Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
  New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
  ISBN: 0-415-92447-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordland Hugo
  Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
  Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
  Abstract
  ISBN: 978-91-86119-26-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Planck Brita
  Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900 [Elektronisk resurs]
  2014-05-06 :
  http://hdl.handle.net/2077/35436

  Roper Lyndal
  Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
  New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
  ISBN: 0300119836
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenwein Barbara H.
  Emotional communities in the early Middle Ages
  2006 : xv, 228 p. :
  Table of contents
  ISBN: 0801474167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rubin Miri
  Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
  Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
  ISBN: 0812218809
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 25

  Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

  Uppsats i Historia. En vägledning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia (7,5 hp)

  Artiklar kan tillkomma

  Gustafson Jörgen
  Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s.111-142

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185 Länk: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

  Kling Sofia
  Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
  The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
  Obligatorisk

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
  Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
  Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
  Obligatorisk

  “We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
  Obligatorisk

  Åström-Elmersjö Henrik
  Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
  Wordpress : 2015 :
  https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
  Obligatorisk

  Valbar litteratur - Vardagslivets historia

  Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ammert Niklas
  Om vad och hur må ni berätta? : undervisning om Förintelsen och andra folkmord
  Stockholm : Forum för levande historia : 2011 : 97 s. :
  ISBN: 978-91-86261-13-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns att ladda ner på : http://www.levandehistoria.se/

  Liljegren Bengt
  Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05682-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2018 vecka 24

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Metod, teori och uppsats

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
  Florén Anders, Ågren Henrik
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 91-44-04513-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vardagslivets historia 1500-2000 (7,5 hp)

  Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
  Fournier Janice, Wineburg Samuel S
  Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 160-185

  Kling Sofia
  Reproductive, health, birth control and fertility change in Sweden , circa 1900-1940
  Vol 15: The History of the Family : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 161-173

  Agency in Fertility Decisions in Northern, Central and Southern Europe during the Demographic Transition: The Role of Child Mortality and Sex-Composition.
  Sandström Glenn, et al
  In Population Association of America 2015 Annual Meeting, Session 150 Sex Preferences and Sex Composition : 2015 :
  http://paa2015.princeton.edu/abstracts/151361
  Obligatorisk

  We weren't the sort that wanted intimacy every night': Birth control and abstinence in England, c1930-60
  Szreter Simon, Fisher Kate
  Vol 15: The History of the Family : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 139-160

  Ohlander Ann-Sofie
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Utbildningsdepartementet : 2010 :
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
  Obligatorisk

  Valbar litteratur (2 böcker väljs)

  Backman Prytz Sara
  Borgerlighetens döttrar och söner : kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2014 : 223 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-231898
  ISBN: 9789155490324
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Populärmusik, uppror och samhälle
  Berggren Lars, Horgby Björn, Greiff Mats
  Malmö : [Malmö University Press], Malmö högskola : 2009 : 310 s. :
  ISBN: 9789171040503
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berglund Tomas
  Det goda faderskapet - i svenskt 1800-tal
  Stockholm : 2007 :

  Jansson Karin Hassan
  Kvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 = Conceptualizing rape : gendered notions of violence in Sweden 1600-1800
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2002 : 361, [7] s. :
  ISBN: 91-554-5419-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holgersson Ulrika
  Populärkulturen och klassamhället : arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet
  Stockholm : Carlsson : 2005 : 416 s. :
  ISBN: 91-7203-745-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jansdotter Anna
  Ansikte mot ansikte : räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920
  Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2004 : 495, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-644-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Sjögren Åsa
  Männen, kvinnorna och rösträtten : medborgarskap och representation 1723-1866
  Stockholm : Carlsson : 2006 : 239 s. :
  ISBN: 91-7203-766-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindstedt Cronberg Marie
  Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880
  Tygelsjö : Cronberg Publ. : 1997 : 316 s. :
  ISBN: 91-86470-06-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män i Norden : manlighet och modernitet 1840-1940
  Lorentzen Jørgen, Ekenstam Claes
  Möklinta : Gidlund : 2006 : 284 s. :
  ISBN: 91-7844-376-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år
  red . Holmlund Sofia, Sandén Annika
  Stockholm : 2013 :

  Hansen Peter Wessel
  Den skjulte fattigdom : middelstandens fattige i København 1750-1850
  København : Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet : 2013 : 257 s. :

  Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet
  Ödman Per-Johan, Hayen Mats
  Stockholm : Stockholmia : 2004 : 496 s., viii pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-7031-134-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

  Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
  Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
  Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
  Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
  Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
  ISBN: 978-91-7335-033-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elenius Lars
  Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
  Studentlitteratur AB : 2010 :
  ISBN: 978-91-44-06505-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
  Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
  1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
  ISBN: 978-91-85787-56-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok.

  Internationell politisk historia (7,5 hp)

  Mazower Mark
  Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
  Stockholm : 2010 :
  Obligatorisk

  Nye Joseph S, Jr
  Att förstå internationella konflikter
  Malmö : 2010 :
  Obligatorisk

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: valda delar

  Snyder Timothy
  Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
  London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
  ISBN: 978-0-09-955179-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria

  Folklig kultur i Europa 1500-1800
  Burke Peter, Almqvist Suzanne
  Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 91-7054-412-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

  Vad är kulturhistoria?
  Burke Peter, Winqvist Tore
  Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
  ISBN: 9789171397638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What Is Cultural History, 2 Rev ed.

  Martin Guerres återkomst
  Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
  Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-7324-243-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

  Davis Natalie Zemon
  On the Lame
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Finlay Robert
  The Refashioning of Martin Guerre
  The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Valbar litteratur, två titlar väljs (vissa förändringar kan förekomma)

  Ankarloo Bengt
  Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
  Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
  ISBN: 91-7054-573-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bourke Joanna.
  Fear : a cultural history
  London : Virago : 2005. : 500 s. :
  ISBN: 1-84408-157-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora kattmassakern och andra kulturhistoriska bilder från fransk upplysningstid
  Darnton Robert, Frisch Paul
  1. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1987 : 338 s. :
  ISBN: 91-7324-285-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Davis Robert C.
  The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
  New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
  ISBN: 0-19-508403-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
  Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
  ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Harnesk Börje
  Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
  Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

  Montaillou : en fransk by 1294-1324
  Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
  Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
  ISBN: 91-7486-165-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Malmstedt Göran
  Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
  Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
  ISBN: 91-89116-31-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Miller William Ian
  Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
  Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
  ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mitchell Stephen A.
  Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
  Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
  ISBN: 0812242904
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obeyesekere Gananath.
  Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
  Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
  ISBN: 0-520-24307-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Oja Linda
  Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
  ISBN: 91-7139-416-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olli Soili-Maria
  Visioner av världen [Elektronisk resurs] : hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789
  Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet : 2007 : 194 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1349
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Mot undergången : ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid
  Petersson Erik, Sandén Annika
  Stockholm : Norstedt : 2012 : 298 s. :
  ISBN: 978-91-1-303231-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sandén Annika
  Stadsgemenskapens resurser och villkor [Elektronisk resurs] : Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620
  Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur : 2005 : 273 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-4293
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

  Smith Woodruff D
  Consumption and the making of respectability, 1600-1800
  New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
  ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En jordemoders berättelse : barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812
  Ulrich Laurel Thatcher, Eklöf Margareta, Ingvar Cilla, Wahlin Bertil
  Stockholm : Tiden : 1992 : 456 s. :
  ISBN: 91-550-3844-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kopia finns att köpa på institutionen

  Wallenberg Bondesson Maria
  Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
  ISBN: 91-22-01989-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen