"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia C för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp

Engelskt namn: History C

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1HI084

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-02

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Modul 1: Historisk metod och teori I (7,5 hp), Modul 2: Fördjupningsmodul, historiebruk i teori och praktik (7,5 hp), Modul 3: Uppsats (15 hp) 

Modul 1 och 3 ges delvis parallellt. Under modul 1 studeras centrala teoretiska och metodiska problemställningar och under modul 3 ska studenten skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare skall hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser och metodproblem behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Modul 2 innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av detta analysredskap och dess sammanhang. I modulens andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt och nyhetsrapportering.

När det är möjligt av ekonomiska skäl anordnas under historiebruksmodulenens senare del en resa till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna resa ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier och olika former av studentpresentationer. Examinationen är både skriftlig och muntlig.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse:
- ha goda kunskaper om vetenskaplig presentation
- ha fördjupade kunskaper i användningen av teori och metod i historieämnet
- kunna redogöra för och analysera olika modeller för analys av historiebruk
- vara bekant med begrepp av typen historiesyn, historiekultur och historiebruk och deras användningsområden samt kunna använda dessa begrepp analytiskt

Färdigheter och förmåga:
- ha förmåga att skriva en väl disponerad och strukturerad historievetenskaplig uppsats
- självständigt kunna formulera ett relevant, tydligt formulerat och vetenskapligt väl avgränsat historievetenskapligt problem
- kunna välja ut och analysera ett relevant historiskt källmaterial och uppvisa god källkritisk förmåga
- kunna tillämpa teori och metod i ett självständigt vetenskapligt arbete
- kunna presentera vetenskapligt väl underbyggda resultat i en uppsats
- ha förmåga att relatera ett vetenskapligt problem till relevant vetenskaplig litteratur
- ha visat förmåga att behandla den formalia som gäller enligt vedertagna normer för historievetenskapliga undersökningar
- ha uppvisat goda språkliga färdigheter
- ha uppvisat förmåga att på ett sakligt sätt försvara en egen vetenskaplig undersökning
- muntligt och skriftligt ha förmedlat sina kunskaper
- självständigt ha förmåga att genomföra en vetenskapligt grundad analys av konkreta exempel på utomvetenskapligt historiebruk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kunna granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten
- kunna granska och värdera olika historikers vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Historia A för programmet med godkänt resultat på 22,5 hp samt Historia B för programmet, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Vid seminarier är det obligatorisk närvaro om inte annat anges specifikt.

Uppsatsmodulen sker under individuell handledning av lärare utsedda vid institutionen. I samråd med handledare väljer studenten uppsatsämne med koppling till programmets inriktning. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

Examination

Modul 3 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. I samband med oppositionen bedöms även förmågan till muntlig framställning och kommunikation.
Modul 1 examineras genom muntliga seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Modul 2 examineras muntligt och skriftligt.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen Historia C för humanistiskt samhällsprogram (30 hp) krävs betyget godkänd på samtliga moduler som ingår i kursen. För betyget väl godkänd på kursen Historia C för humanistiskt samhällsprogram (30 hp) krävs betyget väl godkänt på uppsatsmodulen, 15 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 7

  Uppsatskurs

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  Stockholm : Liber : 1998 :
  Obligatorisk

  Teori- och metodkurs

  Dahlerup, Drude, "Ambivalenser och strategiska val. Om problem kring begreppen särart och likhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:1. Jarrick, Arne, "Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva", Historisk Tidskrift, 2005:2, 14 s. Lykke, Nina "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen", Kvinnovetenskaplig Tidskridft, 2003:3.

  Fairburn Miles
  Social history : problems, strategies and methods
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
  ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
  Berglund Louise, Ney Agneta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 9789144073071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar

  Scott Joan Wallach
  Knowledge, power, and academic freedom
  New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
  ISBN: 9780231190466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Finns som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen. Läsanvisning: Valda delar

  Tolvhed Helena
  Intersektionalitet och historievetenskap
  Scandia : 2020 :
  Online UB
  Obligatorisk

  Nilsson, Göran B, "Historia som vetskap", Historisk Tidskrift, 2005:2, 10s. Nilsson, Roddy, "Postmodernism, källkritik och historieskrivning, Historisk Tidskrift, 2005:2, 16 s. Torstendahl, Rolf, "Källkritik, metod och vetenskap", Historisk Tidskrift 2005:2. 10 s. Ågren, Maria, "synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning", Historisk Tidskrift, 2005:2, 14 s.

  Fördjupningskurs, historiebruk i teori och praktik

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacDonald David Bruce
  Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
  London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
  ISBN: 9780415430616
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk

  Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
  ISBN: 9789144096384
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historical justice and history education
  Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
  Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
  ISBN: 9783030704117
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Uppsatskurs

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  Stockholm : Liber : 1998 :
  Obligatorisk

  Teori- och metodkurs

  Dahlerup, Drude, "Ambivalenser och strategiska val. Om problem kring begreppen särart och likhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:1. Jarrick, Arne, "Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva", Historisk Tidskrift, 2005:2, 14 s. Lykke, Nina "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen", Kvinnovetenskaplig Tidskridft, 2003:3.

  Fairburn Miles
  Social history : problems, strategies and methods
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
  ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
  Berglund Louise, Ney Agneta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 9789144073071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar

  Scott Joan Wallach
  Knowledge, power, and academic freedom
  New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
  ISBN: 9780231190466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Finns som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen. Läsanvisning: Valda delar

  Tolvhed Helena
  Intersektionalitet och historievetenskap
  Scandia : 2020 :
  Online UB
  Obligatorisk

  Nilsson, Göran B, "Historia som vetskap", Historisk Tidskrift, 2005:2, 10s. Nilsson, Roddy, "Postmodernism, källkritik och historieskrivning, Historisk Tidskrift, 2005:2, 16 s. Torstendahl, Rolf, "Källkritik, metod och vetenskap", Historisk Tidskrift 2005:2. 10 s. Ågren, Maria, "synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning", Historisk Tidskrift, 2005:2, 14 s.

  Fördjupningskurs, historiebruk i teori och praktik

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-05208-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: urval

  MacDonald David Bruce
  Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
  London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
  ISBN: 9780415430616
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Möklinta : Gidlunds förlag : 2017 : 217 sidor :
  ISBN: 9789178449750
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig online: https://www.svenskakyrkan.se/forskning/vitboken#popularvetenskap

  Den mörka och okända historien : vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 304 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240793
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk

  Ytterligare artiklar tillgängliga online tillkommer.