Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia C, 30 hp

Engelskt namn: History C

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1HI082

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-21

Innehåll

Kursen består av tre moment: Moment 1: Historisk metod och teori I (7,5 hp), Moment 2: Fördjupningsmoment, historiebruk i teori och praktik (7,5 hp), Moment 3: Uppsats (15 hp) 

Moment 1 och 3 ges delvis parallellt. Under moment 1 studeras centrala teoretiska och metodiska problemställningar och under moment 3 ska studenten skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare skall hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser och metodproblem behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Moment 2 innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av detta analysredskap och dess sammanhang. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt och nyhetsrapportering.

När det är möjligt av ekonomiska skäl anordnas under historiebruksmomentets senare del en resa till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna resa ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier och olika former av studentpresentationer. Examinationen är både skriftlig och muntlig.

För studenter som redan läst historiebrukskursen inom ramen för lärarutbildningen ges möjlighet att istället läsa en fördjupningskurs på avancerad nivå.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse:
 • ha goda kunskaper om vetenskaplig presentation
 • ha fördjupade kunskaper i användningen av teori och metod i historieämnet
 • kunna redogöra för och analysera olika modeller för analys av historiebruk
 • vara bekant med begrepp av typen historiesyn, historiekultur och historiebruk och deras användningsområden samt kunna använda dessa begrepp analytiskt
Färdigheter och förmåga:
 • ha förmåga att skriva en väl disponerad och strukturerad historievetenskaplig uppsats
 • självständigt kunna formulera ett relevant, tydligt formulerat och vetenskapligt väl avgränsat historievetenskapligt problem
 • kunna välja ut och analysera ett relevant historiskt källmaterial och uppvisa god källkritisk förmåga
 • kunna tillämpa teori och metod i ett självständigt vetenskapligt arbete
 • kunna presentera vetenskapligt väl underbyggda resultat i en uppsats
 • ha förmåga att relatera ett vetenskapligt problem till relevant vetenskaplig litteratur
 • ha visat förmåga att behandla den formalia som gäller enligt vedertagna normer för historievetenskapliga undersökningar
 • ha uppvisat goda språkliga färdigheter
 • ha uppvisat förmåga att på ett sakligt sätt försvara en egen vetenskaplig undersökning
 • muntligt och skriftligt ha förmedlat sina kunskaper
 • självständigt ha förmåga att genomföra en vetenskapligt grundad analys av konkreta exempel på utomvetenskapligt historiebruk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten
 • kunna granska och värdera olika historikers vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia A med godkänt resultat på 22,5 hp samt Historia B, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Vid seminarier är det obligatorisk närvaro om inte annat anges specifikt.

Den studerande har rätt till handledning under det moment då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

När kursen ges på nät gäller också följande: på kursen förekommer muntlig examination, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Moment 3 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. I samband med oppositionen bedöms även förmågan till muntlig framställning och kommunikation.
Moment 1 examineras genom muntliga seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Moment 2 examineras muntligt och skriftligt.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen Historia C (30 hp) krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd på kursen Historia C krävs betyget väl godkänt på uppsatsmomentet, 15 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för kommande omprov. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Uppsatskurs

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
Stockholm : Liber : 1998 :
Obligatorisk

Teori- och metodkurs

Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
Berglund Louise, Ney Agneta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 9789144073071
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

Dahlerup Drude
Ambivalenser och strategiska val : om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori
Ingår i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
Obligatorisk

Fairburn Miles
Social history : problems, strategies and methods
Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jarrick Arne
Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Obligatorisk
Läsanvisning: 14 sidor

Lykke Nina
"Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen"
Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2003 :
Obligatorisk

Scott Joan Wallach
Knowledge, power, and academic freedom
New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
ISBN: 9780231190466
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen. Läsanvisning: Valda delar

(Alla texter utom Fairburn kan köpas som kompendium vid institutionen till självkostnadspris).

Ågren Maria
Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Torstendahl Rolf
Källkritik, metod och vetenskap
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Nilsson Roddy
Postmodernism, källkritik och historieskrivning
Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :
Läsanvisning: 16 sidor

Nilsson Göran B.
Historia som vetskap
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Läsanvisning: 10 sidor

Fördjupningskurs, historiebruk i teori och praktik

MacMillan Margaret
The uses and abuses of history
London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

MacDonald David Bruce
Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
ISBN: 9780415430616
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Historisk tidskrift: Tema Försoning
Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
Öppnas i nytt fönster
Obligatorisk

Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
ISBN: 9789144096384
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Historical justice and history education
Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
ISBN: 9783030704117
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer.

Ytterligare artiklar tillgängliga online tillkommer.