"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia C, 30 hp

Engelskt namn: History C

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1HI082

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-21

Innehåll

Kursen består av tre moment: Moment 1: Historisk metod och teori I (7,5 hp), Moment 2: Fördjupningsmoment, historiebruk i teori och praktik (7,5 hp), Moment 3: Uppsats (15 hp) 

Moment 1 och 3 ges delvis parallellt. Under moment 1 studeras centrala teoretiska och metodiska problemställningar och under moment 3 ska studenten skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare skall hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser och metodproblem behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Moment 2 innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av detta analysredskap och dess sammanhang. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt och nyhetsrapportering.

När det är möjligt av ekonomiska skäl anordnas under historiebruksmomentets senare del en resa till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna resa ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier och olika former av studentpresentationer. Examinationen är både skriftlig och muntlig.

För studenter som redan läst historiebrukskursen inom ramen för lärarutbildningen ges möjlighet att istället läsa en fördjupningskurs på avancerad nivå.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse:

 • ha goda kunskaper om vetenskaplig presentation
 • ha fördjupade kunskaper i användningen av teori och metod i historieämnet
 • kunna redogöra för och analysera olika modeller för analys av historiebruk
 • vara bekant med begrepp av typen historiesyn, historiekultur och historiebruk och deras användningsområden samt kunna använda dessa begrepp analytiskt

Färdigheter och förmåga:

 • ha förmåga att skriva en väl disponerad och strukturerad historievetenskaplig uppsats
 • självständigt kunna formulera ett relevant, tydligt formulerat och vetenskapligt väl avgränsat historievetenskapligt problem
 • kunna välja ut och analysera ett relevant historiskt källmaterial och uppvisa god källkritisk förmåga
 • kunna tillämpa teori och metod i ett självständigt vetenskapligt arbete
 • kunna presentera vetenskapligt väl underbyggda resultat i en uppsats
 • ha förmåga att relatera ett vetenskapligt problem till relevant vetenskaplig litteratur
 • ha visat förmåga att behandla den formalia som gäller enligt vedertagna normer för historievetenskapliga undersökningar
 • ha uppvisat goda språkliga färdigheter
 • ha uppvisat förmåga att på ett sakligt sätt försvara en egen vetenskaplig undersökning
 • muntligt och skriftligt ha förmedlat sina kunskaper
 • självständigt ha förmåga att genomföra en vetenskapligt grundad analys av konkreta exempel på utomvetenskapligt historiebruk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten
 • kunna granska och värdera olika historikers vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia A med godkänt resultat på 22,5 hp samt Historia B, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Vid seminarier är det obligatorisk närvaro om inte annat anges specifikt.

Den studerande har rätt till handledning under det moment då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

När kursen ges på nät gäller också följande: på kursen förekommer muntlig examination, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Moment 3 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. I samband med oppositionen bedöms även förmågan till muntlig framställning och kommunikation.
Moment 1 examineras genom muntliga seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Moment 2 examineras muntligt och skriftligt.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen Historia C (30 hp) krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd på kursen Historia C krävs betyget väl godkänt på uppsatsmomentet, 15 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för kommande omprov. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Uppsatskurs

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  Stockholm : Liber : 1998 :
  Obligatorisk

  Teori- och metodkurs

  Dahlerup Drude
  Ambivalenser och strategiska val : om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori
  Ingår i:
  Kvinnovetenskaplig tidskrift
  Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
  Obligatorisk

  Fairburn Miles
  Social history : problems, strategies and methods
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
  ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jarrick Arne
  Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 14 sidor

  Lykke Nina
  "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen"
  Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2003 :
  Obligatorisk

  Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
  Berglund Louise, Ney Agneta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 9789144073071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar

  Scott Joan Wallach
  Knowledge, power, and academic freedom
  New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
  ISBN: 9780231190466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Finns som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen. Läsanvisning: Valda delar

  Tolvhed Helena
  Intersektionalitet och historievetenskap
  Scandia : 2010 :
  UB online
  Obligatorisk

  (Alla texter utom Fairburn kan köpas som kompendium vid institutionen till självkostnadspris).

  Ågren Maria
  Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

  Torstendahl Rolf
  Källkritik, metod och vetenskap
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

  Nilsson Roddy
  Postmodernism, källkritik och historieskrivning
  Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :
  Läsanvisning: 16 sidor

  Nilsson Göran B.
  Historia som vetskap
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
  Läsanvisning: 10 sidor

  Fördjupningskurs, historiebruk i teori och praktik

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacDonald David Bruce
  Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
  London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
  ISBN: 9780415430616
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk

  Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
  ISBN: 9789144096384
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historical justice and history education
  Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
  Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
  ISBN: 9783030704117
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer.

  Ytterligare artiklar tillgängliga online tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Uppsatskurs

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  Stockholm : Liber : 1998 :
  Obligatorisk

  Teori- och metodkurs

  Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
  Berglund Louise, Ney Agneta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 9789144073071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Dahlerup Drude
  Ambivalenser och strategiska val : om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori
  Ingår i:
  Kvinnovetenskaplig tidskrift
  Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
  Obligatorisk

  Fairburn Miles
  Social history : problems, strategies and methods
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
  ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jarrick Arne
  Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 14 sidor

  Lykke Nina
  "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen"
  Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2003 :
  Obligatorisk

  Scott Joan Wallach
  Knowledge, power, and academic freedom
  New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
  ISBN: 9780231190466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs, se bibliotekskatalogen. Läsanvisning: Valda delar

  (Alla texter utom Fairburn kan köpas som kompendium vid institutionen till självkostnadspris).

  Ågren Maria
  Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

  Torstendahl Rolf
  Källkritik, metod och vetenskap
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

  Nilsson Roddy
  Postmodernism, källkritik och historieskrivning
  Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :
  Läsanvisning: 16 sidor

  Nilsson Göran B.
  Historia som vetskap
  Ingår i:
  Historisk tidskrift
  Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
  Läsanvisning: 10 sidor

  Fördjupningskurs, historiebruk i teori och praktik

  MacMillan Margaret
  The uses and abuses of history
  London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
  ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacDonald David Bruce
  Identity politics in the age of genocide : the Holocaust and historical representation
  London : Routledge : 2008 : xii, 261 s. :
  http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007015691.html
  ISBN: 9780415430616
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historisk tidskrift: Tema Försoning
  Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
  Öppnas i nytt fönster
  Obligatorisk

  Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
  Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
  ISBN: 9789144096384
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historical justice and history education
  Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
  Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
  ISBN: 9783030704117
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer.

  Ytterligare artiklar tillgängliga online tillkommer.