Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Historisk -systematisk teologi: Masterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical -Systematic Theology: Master Course

Denna kursplan gäller: 2012-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1RE171

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-08

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade litteraturstudier i historisk-systematisk teologi. Den studerande väljer specialområde i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: – redovisa centrala tankegångar och utvecklingslinjer inom det valda special-området, – kritiskt jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område, – analysera och argumentera för olika teoretiska positioners hållningar, både meto¬diskt och innehållsmässigt.

Behörighetskrav

För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och där minst 30 högskolepoäng är inom huvudområdet teologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga examinationsformer. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 1

Kurslitteraturen väljs i samråd med handledaren.