Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk- systematisk teologi: Masterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical -Systematic Theology: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 1RE215

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-13

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade litteraturstudier i historisk-systematisk teologi. Den studerande väljer specialområden i samråd med kursansvarig lärare.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
* redovisa centrala tankegångar i de valda delområdena
* redogöra för förändringslinjer inom de valda delområdena
* redogöra för vetenskapssyn, metoder och aktuella forskningslägen inom de valda delområdena

Färdighet och förmåga
* självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar och problemområden inom de valda delområdena
* självständigt bearbeta forskningsfrågor samt muntligt och skriftligt presentera resultat inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt analysera och argumentera för olika positioners hållningar, både metodologiskt och innehållsmässigt.
* diskutera värdet och betydelsen av företeelser inom delområdet i ett vidare samhällssammanhang.

Behörighetskrav

För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och där minst 30 högskolepoäng är inom huvudområdet teologi.

Undervisningens upplägg

​Undervisningen består av enskild handledning, seminarier kan förekomma.

Examination

Kunskaps- och färdighetsredovisning sker individuellt och består av en skriftlig inlämningsuppgift 7,5hp samt författande av artikel som presenteras muntligt 7,5hp. Uppgifterna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på båda uppgifterna. För betyget Godkänt på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på båda uppgifterna.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära en ny examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

Den studerande väljer kurslitteratur i samråd med kursansvarig lärare.