Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical and Practical Theology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 1RE184

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014-09-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-12-01

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom historisk och praktisk teologi. Vidare ska den studerande uppöva färdigheter i självständig bearbetning och analys.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse
– redovisa centrala tankegångar i de valda delområdena
– redogöra för förändringslinjer inom de valda delområdena
– redogöra för vetenskapssyn, metoder och aktuella forskningslägen inom de valda delområdena
    
Färdighet och förmåga

– självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar och problemområden inom de valda delområdena,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera resultat inom de valda delområdena inom givna tidsramar,
 
    
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kritiskt analysera och argumentera för olika positioners hållningar, både metodologiskt och innehållsmässigt.
– diskutera värdet och betydelsen av företeelser inom delområdet i ett vidare samhällssammanhang.
 

 

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande minst 60hp med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens utveckling 7.5hp eller motsvarande ingår samt 15hp på kandidatexamensnivå i teologi/religionsvetenskap.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning och/eller seminarier.   

 

Examination

Examinationen består av två PM uppgifter vardera omfattande 7,5 hp. PM uppgifterna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på båda PM uppgifterna. För betyget Godkänt på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på båda PM uppgifterna.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

I kursen ingår två delar. Kurslitteraturen till respektive del anges nedan.

A) Kyrkorna i den moderna världen

Brohed Ingmar
Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jenkins Philip
The next christendom : the coming of global Christianity
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2011 : 346 p. :
ISBN: 9780199767465 (pbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som E-bok på UMU UB

Morris J. N.
The Church in the modern age
London : I. B. Tauris : 2007 : xxxi, 224 p. :
ISBN: 1-84511-317-9 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

B) Nutida kyrkosynsfrågor

Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
Fahlgren Sune, Ideström Jonas
Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
ISBN: 9781498208642
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hagman Patrik
Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2013 : 267 s. :
ISBN: 9789175806433
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Healy Nicholas M.
Church, world, and the Christian life : practical-prophetic ecclesiology
New York : Cambridge Univ. Press : 2000 : xi, 199 s. :
ISBN: 0-521-78138-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

Lathrop Gordon W.
Holy things : a liturgical theology.
Minneapolis : Fortress Press : 1993 : 236 s. :
ISBN: 0-8006-2727-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album