"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical and Practical Theology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2022-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 1RE184

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014-09-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-11-08

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom historisk och praktisk teologi. Vidare ska den studerande uppöva färdigheter i självständig bearbetning och analys.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse
- redovisa centrala tankegångar i de valda delområdena
- redogöra för förändringslinjer inom de valda delområdena
- redogöra för vetenskapssyn, metoder och aktuella forskningslägen inom de valda delområdena
    
Färdighet och förmåga

- självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar och problemområden inom de valda delområdena,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera resultat inom de valda delområdena inom givna tidsramar,
 
    
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt analysera och argumentera för olika positioners hållningar, både metodologiskt och innehållsmässigt.
- diskutera värdet och betydelsen av företeelser inom delområdet i ett vidare samhällssammanhang.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande minst 60hp med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens utveckling 7.5 hp eller motsvarande ingår samt 15 hp på kandidatexamensnivå i teologi/religionsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning och/eller seminarier.

Examination

Examinationen består av två PM uppgifter vardera omfattande 7,5 hp. PM uppgifterna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på båda PM uppgifterna. För betyget Godkänt på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på båda PM uppgifterna.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

I kursen ingår två delar. Kurslitteraturen till respektive del anges nedan.

A) Kyrkorna i den moderna världen

Brohed Ingmar
Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jenkins Philip
The next christendom : the coming of global Christianity
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2011 : 346 p. :
ISBN: 9780199767465 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som E-bok på UMU UB

Lundstedt Göran
12 kvinnor : i 1900-talets svenska kyrkohistoria
Skellefteå : Artos & Norma : 2010 : 182 s. :
ISBN: 9789175804880
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Morris J. N.
The Church in the modern age
London : I. B. Tauris : 2007 : xxxi, 224 p. :
ISBN: 1-84511-317-9 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

B) Aktuella frågor om teologi och kyrka

Bexell Oloph.
The meaning of Christian liturgy : recent developments in the Church of Sweden
Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : 2012. : 177 s. :
ISBN: 978-0-8028-6848-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Edlund Caroline
När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! : en organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet
Åbo, Finland : Åbo Akademis förlag : 2020 : 196 sivua :
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-970-3
ISBN: 9789517659697
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
Fahlgren Sune, Lockneus Elin, Strömner Daniel
[Stockholm] : Libris förlag : [2021] : 325 sidor :
ISBN: 9789173879293
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Girmalm Thomas
Teologisk utbildning
Andra utgåvan : Umeå : Umeå universitet : 2020 : 134 sidor (PDF) :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178557394
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karnevalesk gudstjänst [Elektronisk resurs] : Barns plats i kyrkans liturgi
Rubenson Karin, Edgardh Ninna, Westerlund Katarina, Ideström Jonas
Uppsala : Teologiska institutionen, Uppsala universitet : 2021 : 271 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-436900
Obligatorisk