Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk samhällsanalys - praktikkurs, 30 hp

Engelskt namn: Practical training in historical and social analysis

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1HI070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-02-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Kursen innebär att studenten under en termin gör praktik vid en arbetsplats. Under kursen tillämpar studenten sina kunskaper och färdigheter inom historisk samhällsanalys praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta studier och för framtida yrkesverksamhet. Studenter som önskar göra praktik ansvarar själva för att ordna praktikplats och ta kontakt med arbetsplatshandledare.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse:
  • förstå hur tidigare tillägnade kunskaper och färdigheter i historisk samhällsanalys kan användas i praktiska tillämpningar
Färdighet och förmåga:
  • självständigt tillämpa tidigare tillägnade kunskaper och färdigheter i historisk samhällsanalys i en yrkesroll
  • samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt
  • utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
  • planera och organisera det egna arbetet
  • muntligt och skriftligt, på ett tydligt sätt, redogöra för och reflektera över hur praktiken genomförts
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • bedöma den egna utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

Univ.: Historia A och Historia B, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar praktik på heltid under en termin och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med programföreståndaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatshandledare. I kursen ingår ett obligatoriskt seminarium vid vilket studenten redogör för och reflekterar över praktiken.

Examination

Examination
Examination sker i form av en individuell skriftlig rapport, genom att arbetsplatshandledaren gör en bedömning, samt genom ett seminarium som genomförs efter att praktiken avslutats.

-Den skriftliga rapporten ska innehålla en beskrivning av arbetet under praktikperioden, inklusive en beskrivning av arbetsuppgifter, av hur arbetet planerats och genomförts och av eventuella resultat som uppnåtts, samt en bedömning av på vilka sätt den egna utbildningen varit relevant för det arbete som utförts.
-Arbetsplatshandledarens bedömning redovisas i ett skriftligt utlåtande. I utlåtandet ska uppgifter om praktikperiod, arbetstid och arbetsuppgifter uppges, och det ska av utlåtandet framgå om studenten på ett tillfredsställande sätt visat förmåga att samarbeta, planera och organisera sitt arbete och att utföra tilldelade arbetsuppgifter.
-Vid ett seminarium redogör studenten i muntlig form för praktikperioden.

Betyg
Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd och godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända.

Underkännande av student under pågående praktik
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Praktiken avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat
 
I samband med ett beslut om underkännande under pågående praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja praktik på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Begränsning av provtillfällen
Antalet praktikperioder en student kan genomgå för att uppnå godkänt resultat är begränsat till två.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 24

På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden
Lindell Forsberg Fanny, Viklund Roine
Humtank : 2017 :
Online
Obligatorisk

Rider Sharon
Den lönsamma humanioran [Elektronisk resurs] : Humanister på arbetsmarknaden i Sverige och USA
Stockholm : Timbro : 2015 : 6 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-267463
Obligatorisk

Schoug Fredrik
Humaniora i yrkeslivet
Lund: Uvärderingsenheten : 2008 :
http://www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/ht/dokument/Utbildning/UtvRapp249HumIYrkelivet.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter
Ehrenberg-Sundin Barbro, Lundin Kerstin, Simons Kurt
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 191 s. :
ISBN: 9789139113683
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se bibliotekskatalogen Album

Hatch Mary Jo
Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv
Ny, svensk utg. /b [fackgranskning: Kristina Genell och Henrik Bäckström ; språklig bearbetning: Annika Möller] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 440 s. :
ISBN: 91-44-02128-3
Se bibliotekskatalogen Album

Hellspong Lennart
Förhandlingens retorik : samtalskonst för arbete, skola och samhälle
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 379 s. :
ISBN: 978-91-44-04553-5
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-4, s.1-67 och kap. 11-17, s.171-243