Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Högfrekvensteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Applications in Radio Frequency Electronics

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5EL251

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-03-24

Innehåll

Kursen behandlar problemställningar som är förknippade med tekniker där högfrekventa elektromagnetiska vågor används som informationsbärare. I kursen studeras elektromagnetiska vågors utbredning i olika medier och deras beteende i transmissionsledningar och antenner. I kursen ingår att konstruera och bygga system inom modern högfrekvensteknik.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- ingående förklara högfrekventa signalers beteende i transmissionsledningar,
- självständigt analysera och utföra anpassning av transmissionsledningar,
- ta hänsyn till högfrekventa signalers effekter vid konstruktion och analys av högfrekvensnät och antenner,
- konstruera och anpassa antenner, filter, splitters, förstärkare och enkla detektorer med stöd av datorbaserade verktyg,
- analysera stabilitet i högfrekvensförstärkare med stöd av datorverktyg,
- använda Smith-diagram för analys av anpassningsnät,
- arbeta med S-parameterrepresentation för systemkomponenter.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier, varav minst 60 hp inom huvudområdet elektronik alternativt 60 hp inom huvudområdet fysik eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer. En stor del av kursen utgörs av studentens individuella arbete och arbete i mindre grupper. Kursen kan ges både som campuskurs och som distanskurs. Vissa seminarier är obligatoriska och kräver aktivt deltagande i webbmöten eller fysiska träffar. Tidpunkten för obligatoriska seminarier anges i schema senast 1 månad före kursstart eller efter överenskommelse med berörda studenter.
Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt ifrågasättande av egna och andras synsätt och värderingar.
 

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig genomförda och inrapporterade laborationer samt en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga laborationsrapporter blivit godkända samt godkänt resultat på skriftligt slutprov. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget Godkänd (3) erhålls om samtliga laborationer är godkända samt minst 50 % av totalpoäng på skriftlig examination erhållits. Betyget Icke utan beröm godkänd (4) erhålls om samtliga laborationer är godkända samt minst 65 % av totalpoäng på skriftlig examination erhållits. Betyget Med beröm godkänd (5) kräver godkända samtliga laborationer samt minst 80 % av totalpoäng på skriftlig examination erhållits.  Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.