Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hotellbranschens struktur och dynamik, 15 hp

Engelskt namn: Structure and dynamics in the hotel industry

Denna kursplan gäller: 2017-09-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KG077

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-08

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

 Kursen behandlar boendesektorn inom turism och då speciellt hotellsektorn och dess särskilda egenskaper. Hotell är en av de största sektorerna inom turism när det gäller omsättning och antalet sysselsatta och är således en viktig sektor att studera. Kursen fokuserar på att lära studenterna att analysera rumsliga aspekter av hotellsektorn med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kursen innehåller inslag som är förankrade i faktisk hotellverksamhet. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • 1 Beskriva grunddragen i den svenska hotellsektorns struktur
  • 2 Förstå vilka faktorer som påverkar lokalisering av hotell
  • 3 Beskriva den geografiska utvecklingen av efterfrågan på hotell i Sverige
 
Färdighet och förmåga
  • 4 Utföra grundläggande databashantering
  • 5 Genomföra grundläggande rumsliga analyser med hjälp av geografiska informationssystem
  • 6 Analysera plats och produkter inom hotellsektorn
  • 7 Rapportera och presentera analysens resultat till turismnäringens aktörer 

Behörighetskrav

Univ: Kulturgeografi motsvarande 60 hp, varav 15 hp kulturgeografiska metoder, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Undervisningen sker delvis i samarbete med aktörer inom hotellsektorn
 

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig hemtentamen. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att erhålla betyget väl godkänd krävs att de examinerande uppgifterna görs inom utsatt tidsram. Student som blivit godkänd på en uppgift kan inte göra om examinationen för att få ett högre betyg.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen, garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Tourism and the Lodging Sector [Elektronisk resurs]
Timothy Dallen J., Teye Victor B.
2009 :

Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.