"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HR-arbete i teori och praktik II, 15 hp

Engelskt namn: Human Resource Management in Theory and Practice II

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2PE159

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-17

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar Human Resources (HR') funktionens roll i organisationers förändringsarbete, med särskild betoning på Human Resources Development (HRD) och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Under kursen övas ett vetenskapligt förhållningssätt vid kartläggning, planering, utvärdering och dokumentation genom att de teoretiska redskap som behandlas i kursen appliceras på ett planerat, pågående eller avslutat förändringsarbete.

Modul 1: HRD som strategi för förändringsarbete, 7.5 hp
HRD as change management, 7,5 credits

Under modulen fördjupas både teoretiska och praktiska aspekter av HRD i relation till förändringsarbete och lärande (i) organisationer. Betydelsen av såväl externa som interna påverkansfaktorer problematiseras, liksom det lärande som förändringar kan ge upphov till. Vidare identifieras och prövas teoretiska redskap av relevans för förändringsarbete på vetenskaplig grund.  Vetenskapliga metoder för kartläggningsarbete tillämpas och värderas genom upprättande av en kartläggningsplan i relation till ett förändringsarbete. 

Modul 2: Förändringsarbete i praktiken, 7.5 hp 
Change management in practice, 7,5 credits  

Under modulen fördjupas kunskaper och färdigheter i att leda och organisera förändringsarbete på vetenskaplig grund.  I modulen tillämpar studenten teoretiska och vetenskapliga redskap för kartläggning och analys av ett förändringsarbete.

Förväntade studieresultat

Modul 1: HRD som förändringsarbete, 7.5 hp
HRD as change management, 7,5 credits

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad förståelse för organisationers HR-arbete, med särskild tonvikt på Human Resources Development (HRD) i relation till förändringsarbete
 • uttrycka kunskap om forskning om förändringsarbete på vetenskaplig grund
 • visa kunskap om hur teoretiska och vetenskapliga redskap kan tillämpas vid kartläggning inför och under ett förändringsarbete 

Färdighet och förmåga

 • diskutera förutsättningar av betydelse för lärande i förändringsarbete 
 • visa förmåga att tillämpa teoretiska och vetenskapliga redskap av relevans för kartläggning inför ett förändringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över förändringsarbetets konsekvenser för berörda grupper
 • värdera vilka faktorer som är viktiga att kartlägga i samband med ett förändringsarbete

Modul 2: Förändringsarbete i praktiken, 7.5 hp 
Change management in practice, 7,5 credits  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • välja ut och redogöra för relevanta teorier och begrepp i relation till ett förändringsarbete
 • visa grundläggande kunskaper om betydelsen av olika förutsättningar för förändringsarbetets genomförande

Färdighet och förmåga

 • söka, samla, värdera och med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur kritiskt tolka och analysera information som samlats in vid kartläggning 
 • tillämpa teorier och forskning om HRD i analys av ett planerat, pågående eller avslutat förändringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra etiska bedömningar av relevans för genomförandet av ett förändringsarbete i en organisation

Behörighetskrav

Godkänt betyg från kursen HR-arbete i teori och praktik eller 15 hp inom området HR eller HRM.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Det innebär krav på viss teknisk utrustning och kompetens.

Examination

Modul 1: HRD som förändringsarbete, 7.5 hp
HRD as change management, 7,5 credits

Modulen examineras genom: 

 • Ett skriftligt seminarium (U/G)
 • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G) 

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. 

Modul 2: Förändringsarbete i praktiken, 7.5 hp 
Change management in practice, 7,5 credits 

Modulen examineras genom:

 • Ett skriftligt granskningsseminarium (U/G)
 • En individuell skriftlig rapport (U/G/VG)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga rapporten som avslutar modul 2. 

För att erhålla betyget G på kursen, krävs godkänt betyg på modul 1 och 2. För att erhålla betyget VG på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga rapporten som avslutar modul 2. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Blennberger Erik
Etik i HR-arbetet: etisk kod för personalvetare
Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Obligatorisk

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Doing interview-based qualitative research : a learner's guide
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : 189 pages :
http://assets.cambridge.org/97811076/74707/cover/9781107674707.jpg
ISBN: 9781107062337
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fallstudien som forskningsmetod
Merriam Sharan B., Nilsson Björn
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
ISBN: 91-44-39071-8 ; 310:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing
Park S., Kim E. J.
Ingår i:
Journal of knowledge management.
Bradford : MCB Univ. Press : 1997- : 2 : sid. 1405-1423 :
Obligatorisk

Schødt Ann C.
Värdeskapande HR-ledning : så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
Stockholm : Liber : 2012 : 280 s. :
ISBN: 978-91-47-09692-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom tillkommer 2 vetenskapliga artiklar av relevans för valt förändringsarbete som studenten självständigt söker och väljer ut.