Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-14

Engelskt namn: Human Resource Management, Organization and Working Life

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 2ÖÄ001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-05-26

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Momentet introducerar vad universitetsstudier innebär och vilka kunskapsområden Personalvetarprogrammet kommer att inriktas mot. I momentet behandlas även grundläggande vetenskapliga begrepp, forskningsprocessens olika faser, olika forskningsmetoder samt etiska ställningstaganden både i relation till vetenskapligt arbete och personalvetarprofessionen.

Moment 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Momentet behandlar hur den svenska arbetsmarknaden har utvecklats med betoning på perioden efter 1930. Teknisk förändring tillsammans med effekterna av ekonomins globalisering och förändringar i ekonomisk politik lyfts fram som centrala drivkrafter bakom arbetslivets förändring. Den svenska förhandlingsmodellens historiska utveckling beskrivs och problematiseras. Slutligen behandlas den svenska arbetsmarknaden från ett genusperspektiv. Där fokus ligger på att problematisera hur fördelning av hemarbete påverkat kvinnors och mäns arbetsliv under 1900-talet. Här presenteras även teorier kring löneskillnader mellan män och kvinnor samt teorier om genusarbetsdelning.

Moment 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)
Momentet ger en grundläggande orientering om organisationsteorier som analysredskap för att studera organisationer med skiftande inre och yttre förutsättningar. Begrepp och teorier om struktur, kultur, ledarskap och omvärld utgör här centrala begrepp för förståelse av individers och gruppers beteende i organisationer. Momentet belyser samtidigt personalarbetets (HRM) roll och förhållningssätt i organisationer och hur detta har utvecklats i olika organisationer. En viktig aspekt är att studenternas egna arbetslivserfarenheter utnyttjas i praktiska övningar och olika examinationsformer.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Efter momentet skall studenten:
- kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga och metodologiska begrepp
- kunna beskriva forskningsprocessen och dess olika faser
- uppvisa grundläggande kunskap om olika forskningsmetoder och dessas användningsområden med inriktning mot personalvetarprofessionen

Moment 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Efter momentet skall studenten:

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för centrala organisationsförändringar i svensk ekonomi under 1900-talet
- uppvisa grundläggande kunskap om den svenska förhandlingsmodellens historiska utveckling under 1900-talet
- kunna redogöra för hur kvinnors och mäns lönearbete förändrats under 1900-talet

Färdighet och förmåga
- visa förståelse för sambandet mellan teknisk utveckling, ekonomins globalisering, ekonomisk politik och förändringar av den svenska arbetsmarknaden
- visa på förståelse för sambandet mellan hemarbetets organisering, politiska reformer, ekonomisk strukturförändring och förändringar i kvinnors och mäns lönearbete
- kunna tillämpa relevanta teorier för att kunna förklara historiska förändringsprocesser

Moment 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för centrala perspektiv och begrepp inom organisationsteori
- ha grundläggande kunskaper om olika HRM-funktioner i organisationer

Färdighet och förmåga
- kunna förstå drivkrafter bakom HRM´s utveckling i olika organisatoriska sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över HRM-funktionens roll och förhållningssätt i organisationer
 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moment. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst två av de tre ingående momenten. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier(U/G) samt en avslutande skriftlig salstentamen (U/G/VG) För att bli godkänd på ett moment krävs at det obligatoriska seminarierna är godkända (G). För att erhålla betyget Väl godkänd momentet krävs därutöver att betyget Väl godkänd (VG) har uppnåtts på den skriftliga salstentamen.

Moment 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen (U/G/VG).

Moment 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)

Kursen examineras genom tre obligatoriska seminarier (U/G) samt en avslutande skriftlig salstentamen (U/G/VG). För att bli godkänd på ett moment krävs at det obligatoriska seminarierna är godkända (G). För att erhålla betyget Väl godkänd momentet krävs därutöver att betyget Väl godkänd (VG) har uppnåtts på den skriftliga salstentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett omprovsstillfälle i nära anslutning därtill. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande
skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,
www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas
(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blennberger Erik
  Etik i HR-arbetet: etisk kod för personalvetare
  Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Hållsten Stina, Strand Hans, Moberg Bodil
  3 uppl., ISBN: 978-91-47-11408-5 , 192 s, Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Ulfsdotter Eriksson Ylva
  Personalvetenskap - som förhållningssätt
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
  ISBN: 9789147098163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
  Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 9789144104287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)

  Lundh Christer
  Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010
  2. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2010 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-86203-34-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ulfsdotter Eriksson Ylva
  Personalvetenskap - som förhållningssätt
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
  ISBN: 9789147098163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etik i personalarbetet ­ Etisk kod för personalvetare
  Akademikerförbundet SSR, Stockholm : 2014 :
  https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_personalarbetet.pdf
  Obligatorisk

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Hållsten Stina, Strand Hans, Moberg Bodil
  3 uppl., ISBN: 978-91-47-11408-5 , 192 s, Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Ulfsdotter Eriksson Ylva
  Personalvetenskap - som förhållningssätt
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
  ISBN: 9789147098163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
  Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 9789144104287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)

  Lundh Christer
  Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010
  2. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2010 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-86203-34-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stanfors Maria
  Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
  Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-85695-10-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ulfsdotter Eriksson Ylva
  Personalvetenskap - som förhållningssätt
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
  ISBN: 9789147098163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade artiklar tillkommer