Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp

Engelskt namn: Human Resource Management, Organization and Working Life

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2PE165

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-12

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-09

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen avser att ge studenten grundläggande kunskaper om Human Resource Management (HRM) som vetenskapligt område och praktik samt om organisationers förändringar och arbetslivets utveckling.

Modul 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Modulen introducerar vad universitetsstudier innebär och vilka kunskapsområden Personalvetarprogrammet kommer att inriktas mot. I modulen behandlas även grundläggande vetenskapliga begrepp, forskningsprocessens olika faser, olika forskningsmetoder samt etiska ställningstaganden både i relation till vetenskapligt arbete och personalvetarprofessionen.

Modul 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Modulen behandlar hur den svenska arbetsmarknaden har utvecklats med betoning på perioden efter 1930. Teknisk förändring tillsammans med effekterna av ekonomins globalisering och förändringar i ekonomisk politik lyfts fram som centrala drivkrafter bakom arbetslivets förändring. Den svenska förhandlingsmodellens historiska utveckling beskrivs och problematiseras. Slutligen behandlas den svenska arbetsmarknaden från ett genusperspektiv. Där fokus ligger på att problematisera hur fördelning av hemarbete påverkat kvinnors och mäns arbetsliv under 1900-talet. Här presenteras även teorier kring löneskillnader mellan män och kvinnor samt teorier om genusarbetsdelning.

Modul 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)
Modulen ger en grundläggande orientering om organisationsteorier som analysredskap för att studera organisationer med skiftande inre och yttre förutsättningar. Begrepp och teorier om struktur, kultur, ledarskap och omvärld utgör här centrala begrepp för förståelse av individers och gruppers beteende i organisationer. Modulen belyser samtidigt personalarbetets (HRM) roll och förhållningssätt i organisationer och hur detta har utvecklats i olika organisationer. En viktig aspekt är att studenternas egna arbetslivserfarenheter utnyttjas i praktiska övningar och olika examinationsformer.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Efter modulen skall studenten:
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga och metodologiska begrepp
 • kunna beskriva forskningsprocessen och dess olika faser
 • uppvisa grundläggande kunskap om olika forskningsmetoder och dessas användningsområden med inriktning mot personalvetarprofessionen
Färdighet och förmåga
 • kunna strukturera en forskningsplan som innefattar forskningsprocessens olika delar 

Modul 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Efter modulen skall studenten:
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för centrala organisationsförändringar i svensk ekonomi under 1900-talet
 • uppvisa grundläggande kunskap om den svenska förhandlingsmodellens historiska utveckling under 1900-talet
 • kunna redogöra för hur kvinnors och mäns lönearbete förändrats under 1900-talet
Färdighet och förmåga
 • visa förståelse för sambandet mellan teknisk utveckling, ekonomins globalisering, ekonomisk politik och förändringar av den svenska arbetsmarknaden
 • visa på förståelse för sambandet mellan hemarbetets organisering, politiska reformer, ekonomisk strukturförändring och förändringar i kvinnors och mäns lönearbete
 • kunna tillämpa relevanta teorier för att kunna förklara historiska förändringsprocesser

Modul 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)

Efter modulen skall studenten:
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för centrala perspektiv och begrepp inom organisationsteori
 • ha grundläggande kunskaper om olika HRM-funktioner i organisationer
 • kunna förstå drivkrafter bakom HRM´s utveckling i olika organisatoriska sammanhang
Färdighet och förmåga
 • kunna använda sociologiska perspektiv för att analysera och reflektera över organisation och arbetsliv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över HRM-funktionens roll och förhållningssätt i organisationer
 • kunna förhålla sig till kursens innehåll utifrån egna erfarenheter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moduler kan ges på engelska.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst två av de tre ingående modulerna. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Modul 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)
Introduction and Scientific Work (6 ects)

Modulen examineras genom obligatoriska seminarier(U/G) samt en avslutande skriftlig salstentamen (U/G/VG) För att bli godkänd på en modul krävs att de obligatoriska seminarierna är godkända (G). För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs därutöver att betyget Väl godkänd (VG) har uppnåtts på den skriftliga salstentamen.

Modul 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)
Working Life Development (4,5 ects)

Modulen examineras genom en skriftlig salstentamen (U/G/VG).

Modul 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)
Organizations and HRM (4,5 ects)

Modulen examineras genom ett seminarium, presentationer (U/G) samt en individuell skriftlig uppgift (U/G/VG). För att bli godkänd på en modul krävs godkänt på det obligatoriska seminariet, presentationer samt den individuellt författade uppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs därutöver att betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga uppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Modul 1: Introduktion och vetenskapligt arbete (6 hp)

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Blennberger Erik
Etik i HR-arbetet: etisk kod för personalvetare
Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Obligatorisk

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
ISBN: 9789144104287
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 2: Arbetslivets utveckling (4,5 hp)

Lundh Christer
Spelets regler : institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010
2. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2010 : 384 s. :
ISBN: 978-91-86203-34-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stanfors Maria
Mellan arbete och familj : ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige
Stockholm : SNS förlag : 2007 : 296 s. :
ISBN: 978-91-85695-10-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3: Organisationer och HRM (4,5 hp)

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade artiklar tillkommer