Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Humanbiologi och laboratoriemetodik, 15 hp

Engelskt namn: Human Biology and Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2019-07-01 och tillsvidare

Kurskod: 3BL202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-01-17

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

Kursen består av två moment

* Moment 1: Humanbiologi 7,5 hp
I kursens teorimoment, 7,5 hp, ingår morfologiska och funktionella egenskaper hos kroppens vävnader, organ och organsystem. Sambandet mellan kroppens uppbyggnad och funktion betonas via integrering av histologi, anatomi och fysiologi.

* Moment 2: Laboratoriemetodik 7,5 hp
I laborationsmomentet, 7,5 hp, ska den studerande tillämpa laborativa moment innefattande kemiska, fysiologiska och cellulära metoder. Provtagning ingår.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* känna till människokroppens uppbyggnad
* kunna förklara funktioner på cell-, vävnads-, organ-, och organsystemnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier samt kunna reflektera över sin egen insats

Moment 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
* känna till metodprinciper för kursens ingående analyser samt visa på apparatkännedom 
* kunna tillämpa hygieniska principer och metoder vid provtagning och hantering av biologiskt material

Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
* laborativt kunna hantera analysutrustning för analys av kroppsvätskor med beaktande av gällande säkerhetsföreskrifter
* kunna förstå betydelsen av analyskontroller och kunna tillämpa dessa
* ha fått kännedom om dokumentation av analysförfarande och tolkning av resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* känna till yrkesetiska riktlinjer och etiska principer i vården

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case, seminarier och arbete i grupp. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, case och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom en individuell skriftlig tentamen av båda momenten dels genom muntlig redovisning av teorimomentet och skriftlig redovisning av laborationsmoment. På de individuella skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentens skriftliga redovisning och den muntliga redovisningen av case ges betygen U eller G. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov, obligatoriska moment samt laborationsrapporter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på de skriftlig individuella tentamina samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem. Antalet tillfällen att fullgöra laborationer för att nå godkänt är begränsat till tre. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 43

  Lundberg Gunilla A.
  Grundläggande laboratorieteknik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 9789144078632
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norrving Bo
  Klinisk neurovetenskap
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789147099689
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Avser endast avsnittet för "Nervsystemet", men kommer tillbaka under T3 (kursen: Sjukdomslära och avsnittet för nervsystemets sjukdomar), samt för de med inriktning klinisk Fysiologi under T4, T5 och T6.

  Tortora's principles of anatomy & physiology
  Tortora Gerard J., Derrickson Bryan
  [15th edition] Global edition. : Danvers MA : Wiley : 2017 : xii, 989, (various pagings) :
  ISBN: 9781119382928
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 27

  Principles of anatomy and physiology
  Tortora Gerard J., Derrickson Bryan H.
  14. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2014 : xxiv, 1127 p, (various pagings). :
  ISBN: 9781118808436
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundberg Gunilla A.
  Grundläggande laboratorieteknik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 9789144078632
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norrving Bo
  Klinisk neurovetenskap
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789147099689
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Avser endast avsnittet för "Nervsystemet", men kommer tillbaka under T3 (kursen: Sjukdomslära och avsnittet för nervsystemets sjukdomar), samt för de med inriktning klinisk Fysiologi under T4, T5 och T6.