Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: The Ancient World, Medieval Times and the Renaissance

Denna kursplan gäller: 2013-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 1IH052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2013-06-17

Innehåll

Kursen ger en grundläggande idéhistorisk orientering från tidiga högkulturer fram till mitten av 1500-talet. Tyngdpunkterna ligger på den grekiska antiken, tidigkristen tid, medeltid samt renässans. Under kursens gång kommer även de europeiska kulturernas förhållande till andra kulturer att belysas. Kursen ger också en introduktion till källtextanalysen som metod.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten avseende

Kunskap och förståelse
- övergripande kunna beskriva livs- och samhällsåskådningarnas, världsbildens och vetenskapens
historia, framför allt i västerlandet, från antiken fram till mitten av 1500-talet.
- kunna problematisera de europeiska kulturerna i förhållande till andra kulturer
- kunna redogöra för innebörden av ett antal centrala idéhistoriska begrepp aktuella för perioden.

Färdighet och förmåga
- kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter från perioden.
- kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer från perioden.
- kunna reflektera över den äldre västerländska idétraditionen utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter och övningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt genom aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), tentamen del 1 (3 hp) samt tentamen del 2 (3 hp). Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan tentamen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på tentamen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 4

Ambjörnsson Ronny
Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran
Stockholm : Natur och kultur : 1997 : 350 s. :
ISBN: 91-27-05489-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ambjörnsson Ronny
Europas idéhistoria. Medeltiden, Tankens pilgrimer.
Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Uddevalla : 387 s., [10]pl.-bl. i färg : ill. :
ISBN: 91-27-07923-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Från Sapfo till Cyborg
Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
Gidlund : 2006 :
ISBN: 91-7844-707-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 11-79

Liedman Sven-Eric
Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 1-91

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 9-136

Frängsmyr Tore
Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
[2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 448 s. :
ISBN: 91-27-09545-2 : SEK 237:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 13-42

Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)