Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: antiken, medeltiden och renässansen, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: The Ancient World, Medieval Times and the Renaissance

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 1IH052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-02-15

Innehåll

Kursen ger en grundläggande idéhistorisk orientering från tidiga högkulturer fram till mitten av 1500-talet. Tyngdpunkterna ligger på den grekiska antiken, tidigkristen tid, medeltid samt renässans. Under kursens gång kommer även de europeiska kulturernas förhållande till andra kulturer att belysas. Kursen ger också en introduktion till källtextanalysen som metod.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten avseende

Kunskap och förståelse
- övergripande kunna beskriva livs- och samhällsåskådningarnas, världsbildens och vetenskapens
historia, framför allt i västerlandet, från antiken fram till mitten av 1500-talet.
- kunna problematisera de europeiska kulturerna i förhållande till andra kulturer
- kunna redogöra för innebörden av ett antal centrala idéhistoriska begrepp aktuella för perioden.

Färdighet och förmåga
- kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter från perioden.
- kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer från perioden.
- kunna reflektera över den äldre västerländska idétraditionen utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter och övningar.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), tentamen del 1 (3 hp) samt tentamen del 2 (3 hp). Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan tentamen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på tentamen.  

Kursansvarig lärare avgör ifall icke godkända examinationsuppgifter examineras genom omprov eller kompletteringsuppgifter.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Ambjörnsson Ronny
  Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran
  Stockholm : Natur och kultur : 1997 : 350 s. :
  ISBN: 91-27-05489-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Ronny
  Europas idéhistoria. Medeltiden, Tankens pilgrimer.
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Uddevalla : 387 s., [10]pl.-bl. i färg : ill. :
  ISBN: 91-27-07923-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 11-79

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till demokratins kris : de politiska idéernas historia
  Femtonde upplagan : [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 363 sidor :
  ISBN: 9789100182885
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 1-91

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 9-136

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 448 s. :
  ISBN: 91-27-09545-2 : SEK 237:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 13-42

  Renässansen : en introduktion
  Burke Peter, Lindén Åsa
  Göteborg : Daidalos : 1998 : 120, [8] s. :
  ISBN: 9171730982
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Ambjörnsson Ronny
  Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran
  Stockholm : Natur och kultur : 1997 : 350 s. :
  ISBN: 91-27-05489-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Ronny
  Europas idéhistoria. Medeltiden, Tankens pilgrimer.
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Uddevalla : 387 s., [10]pl.-bl. i färg : ill. :
  ISBN: 91-27-07923-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 11-79

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-91

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 9-136

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 448 s. :
  ISBN: 91-27-09545-2 : SEK 237:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 13-42

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)