Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 12 hp

Engelskt namn: Identification of Education and Learning with a Focus on Pupils in Need of Special Education

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 6PE199

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-01-31

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-10-06

Innehåll

I kursen studeras matematikundervisning, elevers kunskaper i matematik samt behovet av särskilda utbildningsinsatser i matematik på ett fördjupat sätt. Kursinnehållet belyses både från ett specialpedagogiskt, bedömningsteoretiskt och matematikdidaktiskt perspektiv. Fördjupade kunskaper tillägnas även genom praktisk tillämpning med utgångspunkt i aktuell matematikdidaktisk forskning. Syftet med tillämpningsuppgifterna är att ge en bred bas för yrkesprofessionens behov av kunskaper om kartläggning, diagnosticering samt bedömning av elever i behov av särskilda utbildningsinsatser i matematik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande matematikdidaktik med fokus på begreppsbildning, representationsformer och elevers vanliga missuppfattningar,
 • visa förståelse för samband mellan matematikundervisning och matematiksvårigheter, med särskilt fokus på funktionsvariationer, inklusive neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa kunskap om kartläggningsmetoder och kartläggningsmaterial,
 • visa fördjupad kunskap om formativ bedömning med särskilt fokus på självreglerat lärande och hur detta kan användas för att stödja elevers lärande,
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att välja och använda relevanta kartläggningsmetoder i en skolpraktik,
 • visa förmåga att kritiskt granska och självständigt upprätta kartläggning för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser,
 • visa förmåga att använda och tillämpa olika representationsformer för att stödja elevers lärande i matematik,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga med ett etiskt och professionellt förhållningssätt,
 • med kritiskt förhållningssätt granska bedömning- och motivationsteoriernas konsekvenser för lärandesituationen,
 • visa förståelse för hur elevers upplevda livsvärld har betydelse för lärandevillkoren.

Behörighetskrav

Univ: Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner, workshops, tillämpande övningar samt uppgifter av VFU-liknande karaktär.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier och praktiska tillämpningsövningar,
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, samt
 • individuella skriftliga rapporter.
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven seminarier, praktiska tillämpningsövningar och skriftliga inlämningsuppgifter ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). De individuella skriftliga rapporterna bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att minst två skriftliga rapporter bedömts med resultatet väl godkänt (VG).  Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Kurslitteratur

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Betyg och betygssättning
Stockholm : Skolverket : 2018 : 49 sidor :
ISBN: 9789175593296
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dylan Wiliam
Keeping learning on track: classroom assessment and the regulation of learning
Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: In F. Lester (Ed.), Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. ISBN 9781593111779

Engström Arne
Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
Ny, omarb. uppl. : Karlstad : Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet : 2015 : 94 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789170636585
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Formativ bedömning och självreglerat lärande [Elektronisk resurs] : vad behöver vi för att få det att hända?
Vingsle Charlotta, Palm Torulf, Tomas Bergqvist, Rønning Frode
Umeå : Umeå universitet : 2017 : 63 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk

Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter
Stockholm : Skolverket : 2011 : 73 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789186529543
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilholm Claes
Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 152 s. :
ISBN: 9789144079448
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Persson Bengt
Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
3., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 180 s. :
ISBN: 9789147114139
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Roos Helena
Inkluderande matematikundervisning
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 111 sidor :
ISBN: 9789127828001
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 134 s. :
ISBN: 9789140686022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan
Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 126 s. :
ISBN: 978-91-7205-978-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motivation och lärande
Skaalvik Einar M., Skaalvik Sidsel
Andra, rev. utgåvan, första tryckningen : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 116 sidor :
ISBN: 9789127817579
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Särskilt stöd i grundskolan : en sammanställning av senare års forskning och utvärdering
Stockholm : Skolverket :b Fritze [distributör] : 2008 : 90 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1787
ISBN: 978-91-85545-37-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vägledning för elevhälsan
2. [rev.] uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2014 : 242 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175552088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
Wiliam Dylan, Leahy Siobhán
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127141957
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zimmerman Barry J
Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory into Practice
Theory into Practice, 41(2), 64-72 : 2003 :
Länk
Obligatorisk

Referenslitteratur

Butterworth Brian
Den matematiska människan : om vår medfödda förmåga att räkna - och om siffrornas roll i vår kultur och historia
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 465 s. :
ISBN: 91-46-17406-0 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Matematik för lärare : My Elever med särskilda behov
Jess Kristine, Skott Jeppe, Hansen Hans Christian, Retzlaff Joachim
Malmö : Gleerups : 2011 : 68 s. :
ISBN: 9789140673985
Se bibliotekskatalogen Album

Kling Sackerud Lili-Ann
Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik [Elektronisk resurs] : en skolstudie i postmodern tid
Umeå : Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet : 2009 : 174, [24] s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26608
ISBN: 978-91-7264-866-1
Se bibliotekskatalogen Album

Lunde Olav
När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
ISBN: 978-91-47-10002-6
Se bibliotekskatalogen Album

Löwing Madeleined 1946-
Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 308 s. :
http://www.studentlitteratur.se/aritmetik
ISBN: 978-91-44-00874-5
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturmöten i matematikundervisningen : exempel från 41 olika språk
Löwing Madeleine, Kilborn Wiggo
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 287 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 9789144054889
Se bibliotekskatalogen Album

McIntosh Alistair
Förstå och använda tal : en handbok
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikundervisning (NMC) : 2008 : 244 s. +e 1 CD-ROM + 1 bilaga :
ISBN: 978-91-85143-13-9
Se bibliotekskatalogen Album

Montague Marjorie
Self-regulation strategies to improve mathematical problem solving for students with learning disabilities
Learning Disability Quarterly : 2008 :
Länk

Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice
NICOL DAVID J., MACFARLANE-DICK DEBRA
Studies in higher education : 2006 :

Inkluderande undervisning [Elektronisk resurs] : vad kan man lära av forskningen
Nilholm Claes, Göransson Kerstin
[Härnösand] : Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2013 : 95 s. :
http://webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/05/00458_tillganglig.pdf
ISBN: 9789128004596
Se bibliotekskatalogen Album

Sjöberg Gunnar
Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
Umeå : Umeå universitet : 2006 : [4], 273 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-777
ISBN: 91-7264-047-2
Se bibliotekskatalogen Album

Wiliam Dylan
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 200 s. :
ISBN: 9789144093338
Se bibliotekskatalogen Album