Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ideologi och praktisk politik, 7,5 hp

Engelskt namn: Ideology and politics in practice

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2SV068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till politikens resa från idé till verklighet. Med utgångspunkt i studiet av de politiska ideologierna presenteras inledningsvis ett antal centrala debattlinjer och grundläggande frågeställningar kring politisk ordning i tid och rum. Därefter riktas fokus mot politikens genomförande och dess praktiska organisering i Sverige. Frågor om legitimitet, representativitet och social tillit står här i centrum.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
återge huvuddragen i de politiska ideologierna samt deras uppkomst och utveckling
redogöra för hur ideologiska ställningstaganden kan påverka politisk praktik
återge den problematik som hör till politikens genomförandeFör godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
diskutera och argumentera kring ideologiernas framtid i relation till långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
diskutera och analysera politiska institutioners funktionssätt och centrala förvaltningspolitiska teman
behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, genom att använda korrekt citatteknik, referatteknik och referensangivelser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges helt på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar, interaktiva frågestunder, grupp- och enskilda övningar.

Examination

Kursen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). I examinationen ingår även en gruppvideouppgift samt författandet av ett individuellt responspapper. Vid dessa examinationer kan studenten bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för kursen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och för att få slutbetyg krävs godkänt betyg på gruppvideouppgiften och responspappret.
  
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom en utvärdering i form av kursråd.
 
Kursen kan inte utgöra underlag för tillgodoräknande av delar av Statsvetenskap A (2SV013) samt Samhällskunskap 1 (6SH009) vid Umeå universitet.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Att studera politik
Gamble Andrew, Östbring Björn
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 102 sidor :
ISBN: 9789144135403
Se bibliotekskatalogen Album

Heywood Andrew
Political ideologies : an introduction
Seventh edition. : London : Red Globe Press : 2021 : xiv, 292 pages :
ISBN: 9781352011944
Se bibliotekskatalogen Album

Dahlström Carl
Politik som organisation
6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
ISBN: 9789144119311
Se bibliotekskatalogen Album

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
ISBN: 978-91-44-11776-8
Se bibliotekskatalogen Album