"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv, 5 hp

Engelskt namn: Sports for all from a nutritional perspective

Denna kursplan gäller: 2017-01-23 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN062

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Kursen behandlar idrotten som en del i strategiskt folkhälsoarbete och utmaningar kopplade till detta. Kursen har tre huvudteman som handlar om en god hälsa, utmaningar kopplat till allas rätt att vara med och idrotten från ett utvecklingsperspektiv. Kursen är en av tre delkurser som behandlar Idrott för alla och sker delvis i samverkan med idrottsmedicinska enheten och Institutionen för psykologi. De tre kurserna löper parallellt med 33 respektive 34%studietakt.

I kursen diskuteras kost och folkhälsa i relation till idrottsrörelsens strategiska folkhälsoarbete. Kursen behandlar Nordiska näringsrekommendationer samt kostrekommendationer för idrottare ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kostens betydelse för både folkhälsa och idrottande personer i olika åldrar belyses. Energi- och kosttillskott samt ergogena (prestationshöjande) tillskott vanliga inom idrotten behandlas också. Kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar som kan påverka valet av mat och livsmedel samt förebyggande åtgärder för ätstörning diskuteras. Övriga faktorer, tex. sociokulturella och etiska aspekter,  som kan påverka människors val av mat och livsmedel behandlas också. Idrottsrörelsens  tillämpning av lagstiftning kring hantering och försäljning av mat och livsmedel studeras.
 

Förväntade studieresultat

Efter slutfört moment ska den  studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för de Nordiska näringsrekommendationernas betydelse för folkhälsan.
  • Visa förståelse för hur de Nordiska näringsrekommendationerna tillämpas inom idrottsrörelsen.
  • Visa förståelse för nationella och internationella kostrekommendationer för elitidrottande personer.
  • Visa grundläggande kunskaper kring eventuella behov av och risker med användande av kosttillskott.
  • Visa förståelse för idrottsrörelsens utifrån lagstiftning framtagna branschriktlinjer gällande hantering, försäljning och servering av mat och livsmedel.

Färdighet och förmåga

  • Problematisera och diskutera ett för idrottsrörelsen relevant nutritionsrelaterat område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Relatera idrottens strategiska folkhälsoarbete till nutritionsområdet, och diskutera hur detta kan tillämpas inom idrotten utifrån ett ledarskaps- och verksamhetsutvecklingsperspektiv.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Obligatoriska moment är gruppövningar och seminarier. Delar av utbildningen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

Examination sker genom individuell salstentamen samt genom muntliga och skriftliga redovisningar av obligatoriska moment. Obligatoriska moment sätts något av betygen  U eller G.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända där betyget utgörs av examinators samlade bedömning av den studerandes examinerande resultat.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets  regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.