Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrott och hälsa 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen


Innehållet i kursen anpassas mot den skolform som studenten avser att utbilda sig i.

MOMENT I: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 18hp
(Leadership for Learning in Physical Education and Health)
Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i detta moment är: inom KO Boll och hälsa; bollek och målspel, inom KO Friluftsliv och hälsa; grundläggande vinterfriluftsliv, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa: lek, grundrörelser, rytmik och traditionella danser.

I momentet behandlas barns och ungdomars utveckling och lärande ur ett rörelsedidaktiskt perspektiv. Grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls.

Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas. Bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund betonas.

Under momentet behandlas vetenskapligt skrivande med grundläggande formalia, form och struktur, källkritiskt förhållningssätt samt metoder att söka vetenskaplig information. Observation som vetenskaplig metod och hantering av observationsdata behandlas.

Studenten planerar, genomför och utvärderar olika undervisningsmoment i skolämnet idrott och hälsa med förankring i skolans styrdokument med tonvikt på alla elevers lärande. Digital videoteknik som pedagogiskt verktyg introduceras.


MOMENT II: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp
(Nutrition and Health)
I momentet behandlas grundläggande näringslära med tonvikt på barns- och ungdomars behov av energi- och näringsämnen med utgångspunkt från svenska näringsrekommendationer. Livsmedels energi- och näringsinnehåll åskådliggörs. I momentet bearbetas frågor kring barns- och ungdomars kostvanor utifrån framförallt livsstilsfaktorer. Även vegetarisk kost behandlas i momentet. Kostens betydelse vid fysisk aktivitet för barn och ungdomar belyses. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området tas upp.


MOMENT III: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp
(Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)
I momentet behandlas rörelseapparatens (skelett, leder och muskler) tillämpade anatomi och rörelselära. Dessutom introduceras studenterna i hur man förebygger skador vid idrott och motion samt akutomhändertagande av vissa skador. Kroppens grundläggande fysiologiska funktion med grundläggande kemi, cirkulation, metabolism, endokrina funktion gås igenom. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår.

 
UNDERVISNING:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.
Förekomst av obligatorisk undervisning i moment III anges i studieguide.

Johan Lundberg berättar om kursen

Anmälan och behörighet

Idrott och hälsa 1, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Naturkunskap B. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 2. Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Fysik A alt 1a/1b1+1b2 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-72003

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Camilla Jonsson, studievägledare