Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Idrott och hälsa 1, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health 1

Denna kursplan gäller: 2019-11-04 och tillsvidare

Kurskod: 6ID017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-06

Innehåll

Innehållet i kursen anpassas mot den skolform som studenten avser att utbilda sig i.

MOMENT 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp
(Learning and development in a movement perspective)


Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i detta moment är: inom KO Boll och hälsa; bollek och målspel, inom KO Friluftsliv och hälsa; grundläggande vinterfriluftsliv, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa: lek, grundrörelser, rytmik och traditionella danser.

I momentet behandlas barns och ungdomars utveckling och lärande ur ett rörelsedidaktiskt perspektiv varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls.

Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas.

Under momentet behandlas vetenskapligt skrivande med grundläggande formalia, form och struktur, källkritiskt förhållningssätt samt metoder att söka vetenskaplig information. Observation som vetenskaplig metod och hantering av observationsdata behandlas.

Studenten planerar, genomför och utvärderar olika undervisningsmoment i skolämnet idrott och hälsa med förankring i skolans styrdokument med tonvikt på alla elevers lärande. Digital videoteknik som pedagogiskt verktyg introduceras.

MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp
(Leadership for Learning in Physical Education and Health)


I momentet behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas.

MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp
(Nutrition and Health)


I momentet behandlas grundläggande näringslära med tonvikt på barn-och ungdomars behov av energi- och näringsämnen med utgångspunkt från nordiska näringsrekommendationer. Livsmedels energi- och näringsinnehåll studeras. I momentet bearbetas frågor kring barn- och ungdomars matvanor, matens betydelse vid fysisk aktivitet samt vegetarisk kost. Forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området ingår.

MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp
(Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)


I momentet behandlas rörelseapparatens (skelett, leder och muskler) tillämpade anatomi och rörelselära. Dessutom introduceras studenterna i hur man förebygger skador vid idrott och motion samt akutomhändertagande av vissa skador. Kroppens grundläggande fysiologiska funktion med grundläggande kemi, cirkulation, metabolism, endokrina funktion gås igenom. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp

Förväntade studieresultat

MOMENT 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp
(Learning and development in a movement perspective)


För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande förståelse för sambandet mellan barns och ungdomars utveckling och lärande i ämnet Idrott och hälsa
 • visa kunskap om att söka, granska och värdera information inom ämnet Idrott och hälsa
 • beskriva samhälleliga faktorer som bidragit till idrottens och ämnet Idrott och hälsas utveckling
Färdighet och förmåga
 • utöva och tillämpa olika rörelseformer och rörelseaktiviteter både som mål och medel i ett didaktiskt perspektiv
 • utföra och demonstrera olika grundsteg inom dans samt några traditionella danser
 • redogöra och tillämpa grunderna för undervisning i friluftsliv i vintermiljö
 • kunna skapa goda miljöer för lärande som medverkar till goda rörelseerfarenheter och kunskapsbildning i skolämnet Idrott och hälsa för alla elever
 • med utgångspunkt i teorier om lärande av rörelse kunna analysera individers rörelseförmåga
 • visa en förmåga att samla in och analysera datamaterial genom observation som vetenskaplig metod
 • uppnå grundläggande rörelsekompetens utifrån de i momentet behandlade rörelseformerna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i undervisning av olika rörelseformer och rörelseaktiviteter utifrån skolans styrdokument samt gruppens och elevens behov
 • visa förmåga att reflektera över det egna lärarskapet

MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp
(Leadership for Learning in Physical Education and Health)


För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om ledarskap och feedback i relation till lärande i ämnet Idrott och hälsa
Färdighet och förmåga
 • visa grundläggande förmåga att kunna diskutera frågor rörande ledarskap och lärande där etnicitetsperspektiv beaktas
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över det egna ledarskapet

MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp
(Nutrition and Health)


För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för människans behov av energi och näring, näringsämnenas betydelse för människan och dess förekomst i livsmedel
 • visa kunskaper om matens betydelse vid fysisk aktivitet för barn- och ungdomar.
 • kunna redogöra för olika typer av vegetarisk kost
 • visa kännedom om de vanligast förekommande födoämnesreaktionerna
 • kunna diskutera olika metoder inom  det kostvetenskapliga forskningsområdet
 • visa förståelse för barn- och ungdomar med övervikt eller ätstörningsproblematik.
Färdighet och förmåga
 • kunna planera, visa och reflektera kring måltider för barn och ungdomar utifrån nordiska näringsrekommendationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna granska och värdera förekomst av energi- och näringsämnen i livsmedel och måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer

MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp
(Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)


För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om rörelseorganens anatomi och rörelselära, relaterat till idrottsutövande och idrottsskador
 • visa kunskap om grunderna i basal biokemi och cellbiologi och biofysik
 • visa kunskap om kroppens energimetabolism samt muskulaturens, nervsystemets, blod- och cirkulationsorganens och lungornas anatomi, struktur och funktion
 • visa kunskap om näringsfysiologins grunder i relation till träning
 • visa grundläggande kunskap om styrketräningens teknik och biomekanik
 • visa förståelse för tejpningens funktion vid idrottsutövning
Färdighet och förmåga
 • visa färdighet i att adekvat omhänderta en adept i en akut skadesituation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att kunna värdera vilken påverkan vissa sjukdomar och skador har på fysisk aktivitet och rörelseförmåga

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Förekomst av obligatorisk undervisning i moment 3 anges i studieguide.

Examination

Moment 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp
(Learning and development in a movement perspective)
 • Praktisk ledaruppgift med skolklass med tillhörande individuell skriftlig rapport kring observation av motorisk utveckling. (Bedöms utifrån U, G, VG)
 • Aktivt och praktiskt deltagande i vinterfriluftsliv. (Bedöms utifrån U, G)
 • Dokumentation via IKT av egen rörelsekompetens utifrån de i kursen behandlade rörelseformerna. (Bedöms utifrån U, G)
 • Seminarier utifrån valda texter och frågeställningar. (Bedöms utifrån U, G)
För att bli godkänd på moment 1 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på uppgiften med tregradig betygsskala där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta momentets innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp
(Leadership for Learning in Physical Education and Health) 
 • Praktisk ledaruppgift i grupp med fokus på feedback och metoder för ledarskap med tillhörande individuell skriftlig reflektion. (Bedöms utifrån U, G, VG)
 • Seminarie utifrån valda texter och frågeställningar. (Bedöms utifrån U, G)
För att bli godkänd på moment 2 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på uppgiften med tregradig betygsskala.

MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp
(Nutrition and Health)
 • Tillämpning i kök med näringsberäkning (Bedöms utifrån U, G)
 • Individuell kostregistrering med analys (Bedöms utifrån U, G)
 • Seminarium Barn- och ungdomars matvanor  (Bedöms utifrån U, G)
 • Seminarium övervikt- och ätstörning (Bedöms utifrån U, G)
 • Salstentamen (Bedöms utifrån U, G, VG)
För att bli godkänd på moment 3 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på salstentamen med tregradig betygsskala.

MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp
(Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska, praktiska laborationer (Bedöms utifrån U, G)
 • Två stycken individuella skriftliga tentamen (Bedöms utifrån U, G, VG)
För att bli godkänd på moment 4 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på de två skriftliga examinationerna.


För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg i samtliga fyra moment. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget väl godkänd i moment I samt väl godkänd i ytterligare ett moment.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studenten har rätt att examineras på samma kursplan två år efter registrering på kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 47

  MOMENT 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp (Learning and development in a movement perspective) Litteraturen är både gemensam och specifik för respektive utbildning.

  Annerstedt Claes
  Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
  Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 91-974590-2-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-6)

  Annerstedt Claes
  Kropp, idrott och hälsa - dåtid, nutid och framtid
  Idrott, historia och samhälle, nr. 4, s. 10-26. : 2000 :
  Obligatorisk

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Waters Stephen
  5., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
  ISBN: 9789144110622
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 2,3,5 och 11)

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
  ISBN: 9789147122684
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (sidorna 161-170)

  Ericsson Ingegerd
  Motorikobservationer och skolprestationer
  idrottsforum.org : 2007 :
  http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.html

  Ferry Magnus
  Physical education preservice teachers’ perceptions of the subject and profession [Elektronisk resurs] : development during 2005–2016
  Routledge : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-145482
  Obligatorisk

  Halling Anders
  Bolden i spil : teambold i teori og praksis
  Odense : Syddansk Universitetsforlag : cop. 2005 : 154 s. :
  ISBN: 87-7838-997-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 2-5, 7, 14 och 16)

  Motorik, lek och lärande
  Jagtøien Greta Langlo, Hansen Kolbjørn, Annerstedt Claes
  1. uppl. : Göteborg : Multicare ; Oslo : Gyldendal undervisning : cop. 2002 : 244 s. :
  ISBN: 91-974590-0-3 (korr.) z 91-971398-8-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-Thorpe Model
  Kirk David, MacPhail Ann
  Journal of Teaching in Physical Education, 21(2), pp. 177-192 : 2002 :
  Obligatorisk

  Practical knowledge of preservice physical education teachers: Content and influence of acculturation
  Romar Jan-Erik, Åström Peter, Ferry Magnus
  Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania, Vol. 18, (1) : 114-126 : 2018 :
  Obligatorisk

  Styrke Britt-Marie
  Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
  Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789147111589
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lek, idrott, hälsa : rörelse och idrott för barn
  Nordlund Anders, Rolander Ingemar, Larsson Leif
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 1997- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (del 1: Inne och del 2: Ute)

  Sandahl Björn
  Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950-2000
  www.idrottsforum.org, 2004-09-28 : 2004 :
  http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html

  Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se

  MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp (Leadership for Learning in Physical Education and Health)

  Youths with migration backgrounds and their experiences of physical education: An examination of three cases
  Barker D.M., Barker-Ruchti N., Gerber M., Gerlach E., Sattler S., Puehse U.
  Sport, Education and Society, 19(2), 186-203. (17 s.) : 2014 :
  Obligatorisk

  Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
  2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-5)

  Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
  Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
  http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Huitfeldt Åke Sid 82-92 2016

  Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
  Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
  Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
  ISBN: 91-88941-04-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (del III)

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 22)

  Walseth Kristin
  Bridging and bonding social capital in sport - experiences of young women with an immigrant background
  Sport, Education and Society, 13(1), pp. 1-17 : 2008 :
  http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a788290733?words=walseth*
  Obligatorisk

  MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp (Nutrition and Health)

  Johansson Ulla
  Näring och hälsa
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
  ISBN: 9789144079820
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/matvaneundersokningar/riksmaten-_-barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige1.pdf
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-2017. Så äter ungdomar i Sverige
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-14-riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf
  Obligatorisk

  Bra måltider i skolan. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-mat-i-skolan.pdf
  Obligatorisk

  Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och facktidningar tillkommer.

  MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp (Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)

  Anatomisk bildordbok
  Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
  4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
  ISBN: 91-47-05077-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Physiology of sport and exercise
  Kenney W. Larry, Costill David L., Wilmore Jack H.
  5. [rev.] ed. : Leeds : Human Kinetics : cop. 2012 : 621 s. :
  ISBN: 978-0-7360-9409-2 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
  Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
  ISBN: 978-91-86323-09-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompendier och annat material tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 45

  MOMENT 1: LÄRANDE OCH UTVECKLING I ETT RÖRELSEPERSPEKTIV, 13 hp (Learning and development in a movement perspective) Litteraturen är både gemensam och specifik för respektive utbildning.

  Annerstedt Claes
  Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
  Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 91-974590-2-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-6)

  Annerstedt Claes
  Kropp, idrott och hälsa - dåtid, nutid och framtid
  Idrott, historia och samhälle, nr. 4, s. 10-26. : 2000 :
  Obligatorisk

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Waters Stephen
  5., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
  ISBN: 9789144110622
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 2,3,5 och 11)

  Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
  Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
  4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 283 s. :
  ISBN: 978-91-47-10003-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (sidorna 161-170)

  Ericsson Ingegerd
  Motorikobservationer och skolprestationer
  idrottsforum.org : 2007 :
  http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.html

  Ferry Magnus
  Physical education preservice teachers’ perceptions of the subject and profession [Elektronisk resurs] : development during 2005–2016
  Routledge : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-145482
  Obligatorisk

  Halling Anders
  Bolden i spil : teambold i teori og praksis
  Odense : Syddansk Universitetsforlag : cop. 2005 : 154 s. :
  ISBN: 87-7838-997-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Idrottsdidaktiska utmaningar
  Larsson Håkan, Meckbach Jane
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-47-10657-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 2-5, 7, 14 och 16)

  Motorik, lek och lärande
  Jagtøien Greta Langlo, Hansen Kolbjørn, Annerstedt Claes
  1. uppl. : Göteborg : Multicare ; Oslo : Gyldendal undervisning : cop. 2002 : 244 s. :
  ISBN: 91-974590-0-3 (korr.) z 91-971398-8-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-Thorpe Model
  Kirk David, MacPhail Ann
  Journal of Teaching in Physical Education, 21(2), pp. 177-192 : 2002 :
  Obligatorisk

  Styrke Britt-Marie
  Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
  Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789147111589
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lek, idrott, hälsa : rörelse och idrott för barn
  Nordlund Anders, Rolander Ingemar, Larsson Leif
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 1997- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (del 1: Inne och del 2: Ute)

  Sandahl Björn
  Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950-2000
  www.idrottsforum.org, 2004-09-28 : 2004 :
  http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html

  Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se

  MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp (Leadership for Learning in Physical Education and Health)

  Youths with migration backgrounds and their experiences of physical education: An examination of three cases
  Barker D.M., Barker-Ruchti N., Gerber M., Gerlach E., Sattler S., Puehse U.
  Sport, Education and Society, 19(2), 186-203. (17 s.) : 2014 :
  Obligatorisk

  Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
  2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-5)

  Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
  Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
  Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
  http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Huitfeldt Åke Sid 82-92 2016

  Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
  Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
  Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
  ISBN: 91-88941-04-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (del III)

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
  ISBN: 9789144111261
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 22)

  Walseth Kristin
  Bridging and bonding social capital in sport - experiences of young women with an immigrant background
  Sport, Education and Society, 13(1), pp. 1-17 : 2008 :
  http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a788290733?words=walseth*
  Obligatorisk

  MOMENT 3: KOST OCH HÄLSA, 4,5 hp (Nutrition and Health)

  Johansson Ulla
  Näring och hälsa
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
  ISBN: 9789144079820
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/matvaneundersokningar/riksmaten-_-barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige1.pdf
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-2017. Så äter ungdomar i Sverige
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-14-riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf
  Obligatorisk

  Bra måltider i skolan. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-mat-i-skolan.pdf
  Obligatorisk

  Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och facktidningar tillkommer.

  MOMENT 4: IDROTTSMEDICIN - GRUNDLÄGGANDE ANATOMI OCH FYSIOLOGI 7,5 hp (Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology)

  Anatomisk bildordbok
  Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
  4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
  ISBN: 91-47-05077-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Physiology of sport and exercise
  Kenney W. Larry, Costill David L., Wilmore Jack H.
  5. [rev.] ed. : Leeds : Human Kinetics : cop. 2012 : 621 s. :
  ISBN: 978-0-7360-9409-2 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
  Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
  1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
  ISBN: 978-91-86323-09-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompendier och annat material tillkommer.