Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott och hälsa 1, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health 1

Denna kursplan gäller: 2021-11-08 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ID017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-18

Innehåll

Innehållet i kursen anpassas mot den skolform som studenten avser att utbilda sig i.

Modul 1: lärande och utveckling i ett rörelseperspektiv, 13 hp
Learning and development in a movement perspective, 13 credits

Innehållet i modulen presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i denna modul är: inom KO Boll och hälsa; bollek och målspel, inom KO Friluftsliv och hälsa; grundläggande vinterfriluftsliv, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa: lek, grundrörelser, rytmik och traditionella danser.

I modulen behandlas barns och ungdomars utveckling och lärande ur ett rörelsedidaktiskt perspektiv varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls.

Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas.

Under modulen behandlas vetenskapligt skrivande med grundläggande formalia, form och struktur, källkritiskt förhållningssätt samt metoder att söka vetenskaplig information. Observation som vetenskaplig metod och hantering av observationsdata behandlas.

Studenten planerar, genomför och utvärderar olika undervisningsmoment i skolämnet idrott och hälsa med förankring i skolans styrdokument med tonvikt på alla elevers lärande. Digital videoteknik som pedagogiskt verktyg introduceras.

Modul 2: Ledarskap för lärande i idrott och hälsa, 5 hp
Leadership for Learning in Physical Education and Health, 5 credits

I modulen behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas.

Modul 3: Kost och hälsa, 4,5 hp
Nutrition and Health. 4.5 credits

I modulen behandlas grundläggande näringslära med tonvikt på barn-och ungdomars behov av energi- och näringsämnen med utgångspunkt från nordiska näringsrekommendationer. Livsmedels energi- och näringsinnehåll studeras. I modulen bearbetas frågor kring barn- och ungdomars matvanor, matens betydelse vid fysisk aktivitet samt vegetarisk kost. Forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området ingår.

Modul 4: Idrottsmedicin - grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology, 7.5 credits

I modulen behandlas rörelseapparatens (skelett, leder och muskler) tillämpade anatomi och rörelselära. Dessutom introduceras studenterna i hur man förebygger skador vid idrott och motion samt akutomhändertagande av vissa skador. Kroppens grundläggande fysiologiska funktion med grundläggande kemi, cirkulation, metabolism, endokrina funktion gås igenom. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1: Lärande och utveckling i ett rörelseperspektiv, 13 hp
Learning and development in a movement perspective, 13 credits


För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande förståelse för sambandet mellan barns och ungdomars utveckling och lärande i ämnet Idrott och hälsa
 • visa kunskap om att söka, granska och värdera information inom ämnet Idrott och hälsa
 • beskriva samhälleliga faktorer som bidragit till idrottens och ämnet Idrott och hälsas utveckling
Färdighet och förmåga
 • utöva och tillämpa olika rörelseformer och rörelseaktiviteter både som mål och medel i ett didaktiskt perspektiv
 • utföra och demonstrera olika grundsteg inom dans samt några traditionella danser
 • redogöra för, tillämpa och reflektera om grunderna för undervisning i friluftsliv i vintermiljö
 • kunna skapa goda miljöer för lärande som medverkar till goda rörelseerfarenheter och kunskapsbildning i skolämnet Idrott och hälsa för alla elever
 • med utgångspunkt i teorier om lärande av rörelse kunna analysera individers rörelseförmåga
 • visa en förmåga att samla in och analysera datamaterial genom observation som vetenskaplig metod
 • uppnå grundläggande rörelsekompetens utifrån de i modulen behandlade rörelseformerna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera innehåll och arbetssätt i undervisning av olika rörelseformer och rörelseaktiviteter utifrån skolans styrdokument samt gruppens och elevens behov
 • visa förmåga att reflektera över det egna lärarskapet
Modul 2: Ledarskap för lärande i idrott och hälsa, 5 hp
Leadership for Learning in Physical Education and Health, 5 credits

För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om ledarskap och feedback i relation till lärande i ämnet Idrott och hälsa
Färdighet och förmåga
 • visa grundläggande förmåga att kunna diskutera frågor rörande ledarskap och lärande där etnicitetsperspektiv beaktas
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över det egna ledarskapet
Modul 3: Kost och hälsa, 4,5 hp
Nutrition and Health, 4.5 credits

För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för människans behov av energi och näring, näringsämnenas betydelse för människan och dess förekomst i livsmedel
 • visa kunskaper om matens betydelse vid fysisk aktivitet för barn- och ungdomar.
 • kunna redogöra för olika typer av vegetarisk kost
 • visa kännedom om de vanligast förekommande födoämnesreaktionerna
 • kunna diskutera olika metoder inom det kostvetenskapliga forskningsområdet
 • visa förståelse för barn- och ungdomar med övervikt eller ätstörningsproblematik.
Färdighet och förmåga
 • kunna planera, visa och reflektera kring måltider för barn och ungdomar utifrån nordiska näringsrekommendationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna granska och värdera förekomst av energi- och näringsämnen i livsmedel och måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
Modul 4: Idrottsmedicin - grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology, 7.5 credits

För godkänd modul ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om rörelseorganens anatomi och rörelselära, relaterat till idrottsutövande och idrottsskador
 • visa kunskap om grunderna i basal biokemi och cellbiologi och biofysik
 • visa kunskap om kroppens energimetabolism samt muskulaturens, nervsystemets, blod- och cirkulationsorganens och lungornas anatomi, struktur och funktion
 • visa kunskap om näringsfysiologins grunder i relation till träning
 • visa grundläggande kunskap om styrketräningens teknik och biomekanik
Färdighet och förmåga
 • visa färdighet i att adekvat omhänderta en adept i en akut skadesituation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att kunna värdera vilken påverkan vissa sjukdomar och skador har på fysisk aktivitet och rörelseförmåga

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Förekomst av obligatorisk undervisning i modul 3 anges i studieguide.

Examination

Modul 1: Lärande och utveckling i ett rörelseperspektiv, 13 hp
 • Praktisk ledaruppgift med skolklass med tillhörande individuell skriftlig rapport kring observation av motorisk utveckling (U/G/VG).
 • Aktivt och praktiskt deltagande i vinterfriluftsliv (U/G).
 • Dokumentation via IKT av egen rörelsekompetens utifrån de i modulen behandlade rörelseformerna (U/G).
 • Ett seminarie utifrån valda texter och frågeställningar (U/G).
För att bli godkänd på modul 1 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på uppgiften med tregradig betygsskala där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta momentets innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

Modul 2: Ledarskap för lärande i idrott och hälsa, 5 hp
 • Praktisk ledaruppgift i grupp med fokus på feedback och metoder för ledarskap med tillhörande individuell skriftlig reflektion (U/G/VG).
 • Ett seminarie utifrån valda texter och frågeställningar (U/G).
För att bli godkänd på modul 2 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på uppgiften med tregradig betygsskala.

Modul 3: Kost och hälsa, 4,5 hp
(Nutrition and Health)
 • Tillämpning i kök med näringsberäkning (U/G).
 • Individuell kostregistrering med analys (U/G).
 • Seminarium Barn- och ungdomars matvanor (U/G).
 • Seminarium övervikt- och ätstörning (U/G).
 • Salstentamen (U/G/VG).
För att bli godkänd på modul 3 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på salstentamen med tregradig betygsskala.

Modul 4: Idrottsmedicin - grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska, praktiska laborationer (U/G).
 • Två stycken individuella skriftliga tentamen (U/G/VG).
För att bli godkänd på modul 4 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på de två skriftliga examinationerna.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg i samtliga fyra moduler. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget väl godkänd i modul 1 samt väl godkänd i ytterligare en modul.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Modul 1: Lärande och utveckling i ett rörelseperspektiv, 13 hp

Annerstedt Claes
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
Göteborg : Multicare : 2007 : 207 s. :
ISBN: 91-974590-2-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 1-6)

Annerstedt Claes
Kropp, idrott och hälsa - dåtid, nutid och framtid
Idrott, historia och samhälle, nr. 4, s. 10-26. : 2000 :
Obligatorisk

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Waters Stephen
5., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
ISBN: 9789144110622
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 2,3,5 och 11)

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (sidorna 161-170)

Ericsson Ingegerd
Motorikobservationer och skolprestationer
idrottsforum.org : 2007 :
http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.html

Ferry Magnus
Physical education preservice teachers’ perceptions of the subject and profession [Elektronisk resurs] : development during 2005–2016
Routledge : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-145482
Obligatorisk

Halling Anders
Bolden i spil : teambold i teori og praksis
Odense : Syddansk Universitetsforlag : cop. 2005 : 154 s. :
ISBN: 87-7838-997-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Larsson Håkan
Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 333 s. :
ISBN: 9789147121960
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 2-5, 7, 14 och 16)

Motorik, lek och lärande
Jagtøien Greta Langlo, Hansen Kolbjørn, Annerstedt Claes
1. uppl. : Göteborg : Multicare ; Oslo : Gyldendal undervisning : cop. 2002 : 244 s. :
ISBN: 91-974590-0-3 (korr.) z 91-971398-8-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-Thorpe Model
Kirk David, MacPhail Ann
Journal of Teaching in Physical Education, 21(2), pp. 177-192 : 2002 :
Obligatorisk

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Practical knowledge of preservice physical education teachers: Content and influence of acculturation
Romar Jan-Erik, Åström Peter, Ferry Magnus
Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania, Vol. 18, (1) : 114-126 : 2018 :
Obligatorisk

Styrke Britt-Marie
Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789147111589
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lek, idrott, hälsa : rörelse och idrott för barn
Nordlund Anders, Rolander Ingemar, Larsson Leif
2. uppl. : Stockholm : Liber : 1997- :
Obligatorisk
Läsanvisning: (del 1: Inne och del 2: Ute)

Sandahl Björn
Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950-2000
www.idrottsforum.org, 2004-09-28 : 2004 :
http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.idrottsforum.org/articles/sandahl/sandahl040928.html

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se

Modul 2: Ledarskap för lärande i Idrott och hälsa, 5 hp

Youths with migration backgrounds and their experiences of physical education: An examination of three cases
Barker D.M., Barker-Ruchti N., Gerber M., Gerlach E., Sattler S., Puehse U.
Sport, Education and Society, 19(2), 186-203. (17 s.) : 2014 :
Obligatorisk

Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 1-5)

Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117
Obligatorisk
Läsanvisning: Huitfeldt Åke Sid 82-92

Idrottens rörelselära : motorik och motorisk inlärning
Schmidt Richard A., Wrisberg Craig A.
Farsta : SISU idrottsböcker ; Malmö : UPAB [distributör] : 2001 : 253 s. :
ISBN: 91-88941-04-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (del III)

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 22)

Walseth Kristin
Bridging and bonding social capital in sport - experiences of young women with an immigrant background
Sport, Education and Society, 13(1), pp. 1-17 : 2008 :
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a788290733?words=walseth*
Obligatorisk

Modul 3: Kost och hälsa, 4,5 hp

Näring och hälsa
Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
ISBN: 9789144125947
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
Livsmedelsverket : 2012 :
Pdf-fil
Obligatorisk

Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige
Livsmedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/matvaneundersokningar/riksmaten-_-barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige1.pdf
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-2017. Så äter ungdomar i Sverige
Livsmedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-14-riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf
Obligatorisk

Bra måltider i skolan. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem
Livsmedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-mat-i-skolan.pdf
Obligatorisk

Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och facktidningar tillkommer.

Modul 4: Idrottsmedicin - grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Seventh edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781492572299
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendier och annat material tillkommer.