"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott och hälsa 2, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health 2

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6ID021

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-10-12

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp
Body, Knowledge and Health, 15.0 credits

Innehållet i modulen presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa, samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i denna modul är: Inom KO Friluftsliv och hälsa; friluftsliv i närmiljö och orientering, inom KO Boll och hälsa; slag och löp-spel, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa; gymnastik och friidrott.

Modulen tar sin utgångspunkt i att kritiskt granska och reflektera kring den samtida synen på kropp och kroppsliga uttrycksformer och dess inverkan på individens identitetsskapande. Olika rörelseformer behandlas och analyseras ur ett didaktiskt perspektiv samt utifrån det kroppsmöte som dessa rörelseformer erbjuder. Med utgångspunkt i friluftslivet diskuteras säkerhet liksom natur- och miljöfrågor i förhållande till hållbar utveckling. Under modulen skall studenten genom reflektion kunna identifiera sina egna behov av utveckling inom yrkesrollen. Digital videoteknik tillämpas som pedagogiskt verktyg i modulen. Intervju som vetenskaplig metod och hantering av intervjudata behandlas.

Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp
Sports Medicine - Applied Anatomy and Physiology, 7.5 credits                    

I modulen behandlas tillämpade kunskaper om kroppens funktioner, såväl fysiologiskt som anatomiskt. Människokroppens funktion sätts i relation till fysisk aktivitet och inaktivitet och studeras både teoretiskt och praktiskt. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som doping och biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår. Kroppens uppbyggnad sätts i relation till vanliga idrottsskador, där skadors uppkomst och dess rehabilitering inom idrott och motion studeras. Betydelsen av ålder, kön och träningsstatus i relation till fysisk aktivitet diskuteras. Vidare utförs en fördjupad analys av en specifik idrott eller idrottsprestation.

Modul 3: Pedagogisk perspektiv på träningslära, 7.5 hp
Pedagogical Perspectives on Physiology, 7.5 credits

Träningslära behandlas ur ett pedagogiskt perspektiv med betoning på kropp, kunskap och hälsa. Fysiska aktiviteter samt rörelse till musik och dess hälsoeffekter behandlas, värderas och analyseras utifrån objektiva värden samt subjektiva upplevelser. Vidare behandlas ergonomi, avspänning och spänningsreglering. Den egna lärandeprocessen synliggörs i relation till kursens innehåll och kommande yrkesroll.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 7 hp.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp
Body, Knowledge and Health, 15.0 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga i att skapa goda miljöer för lärande i ämnet Idrott och hälsa som medverkar till goda rörelseerfarenheter
 • kunna diskutera den mediala synen på kropp och dess betydelse för individens identitetsskapande och hälsa i olika åldrar
 • tillämpa grundläggande kunskaper i digital videoteknik och nyttja dessa som verktyg för reflektion kring didaktiska frågeställningar
 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna
 • visa förmåga att samla in och analysera datamaterial genom intervju som vetenskaplig metod
 • visa förmåga att beakta säkerhet vid undervisning inomhus såväl som utomhus
 • planera för, undervisa i, tillämpa och reflektera om olika former av friluftsliv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • med utgångspunkt i modulens innehåll och egna erfarenheter av aktivt deltagande kunna reflektera över och analysera olika rörelseaktiviteters betydelse för elevens lärande
 • kunna analysera sin egen och andras rörelseförmåga i syfte att utveckla didaktiska strategier för lärande
 • visa förmåga att kritiskt granska forskningsresultat baserat på intervjuer och kvalitativa frågeställningar

Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp
Sports Medicine - Applied Anatomy and Physiology, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse för idrottsskador och dess rehabilitering generellt samt i relation till ålder och kön
 • visa kunskap om dopingens effekter
 • visa kunskap om kroppens fysiologiska funktioner vid fysisk aktivitet/inaktivitet generellt samt i relation till ålder och kön
 • visa kunskap och förståelse för den växande kroppens fysiologiska funktioner
 • visa kunskap om grunderna för arbetsfysiologiska tester

Färdighet och förmåga

 • kunna utföra en kravanalys i en specifik idrott eller specifik idrottsprestation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna värdera när en vanligt förekommande idrottsskada behöver vidare omhändertagande

Modul 3: Pedagogiska perspektiv på träningslära, 7.5 hp
Pedagogical Perspectives on Physiology, 7.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om grundläggande musikteori, samt förståelse för musikens motivationsskapande effekt
 • visa kunskap om ergonomi, avspänning och spänningsreglering

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet och förmåga i att utforma, utöva och värdera rörelser till musik som medel för estetik, fysisk träning och kroppsmedvetenhet samt anpassa dessa till elevers varierande förutsättningar
 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • med utgångspunkt i modulens innehåll och egna erfarenheter av aktivt deltagande, kunna reflektera över och analysera olika motionsformers hälsoeffekter, såväl subjektiva som objektiva
 • reflektera över och redogöra för eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

Idrott och hälsa 1, 30 hp med godkänt resultat på modul 2 ledarskap för lärande i idrott och hälsa 5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningsmoment med praktiska inslag är obligatoriska. Viss del av undervisningen bedrivs på annan ort samt även under kvällstid.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på modul 1, samt väl godkänt betyg på ytterligare en modul

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp
Body, Knowledge and Health, 15.0 credits

Modulen examineras genom följande inslag:

 • Aktivt och praktiskt deltagande i de tillämpade momenten i friluftsliv (U/G).
 • Praktisk friluftlivsuppgift med skolklass (U/G).
 • Gruppuppgift i form av rörelseanalys av friidrott med hjälp av IKT (U/G).
 • Praktisk ledaruppgift med skolklass, med tillhörande individuell skriftlig uppgift (U/G/VG).
 • Medieanalys - individuell skriftlig uppgift som behandlar synen på kropp ur ett samhälleligt- samt individperspektiv (U/G/VG).
 • Dokumentation via IKT av egen rörelsekompetens utifrån de i modulen behandlade rörelseformerna (U/G).
 • Ett seminarie utifrån valda texter och frågeställningar (U/G).
 • Forskningsmetodisk intervjuuppgift i grupp: Utformning, insamling, analys och redovisning av intervjudata (U/G).

För att bli godkänd på modul 1, krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på medieanalysen, samt väl godkänd på den praktiska examinationen med tregradig betygsskala, varvid särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta uppgifternas innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp
Sports Medicine - Applied Anatomy and Physiology, 7.5 credits

Modulen examineras genom följande inslag:

 • Gruppvis skriftlig kravanalys av vald idrott/prestation (U/G)
 • Individuella skriftliga salatentamina (U/G/VG)

För att bli godkänd på modul 2 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på salstentamina.

Modul 3: Pedagogiska perspektiv på träninsglära, 7.5 hp
Pedagogical Perspectives on Physiology, 7.5 credits

Modulen examineras genom följande inslag:

 • KO Dans- Rytmik- Rörelse och hälsa: Individuell praktisk uppgift i att utforma, leda och utvärdera rörelseprogram till musik (U/G/VG).
 • Individuell skriftlig uppgift som behandlar värdering av olika rörelseaktiviteter samt ergonomi och spänningsreglering (U/G/VG).
 • Ett seminarie utifrån valda texter och frågeställningar (U/G).

För att bli godkänd på modul 3 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på de individuella examinationsuppgifterna, varvid särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta uppgifternas innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Waters Stephen
5., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 311 s. :
ISBN: 9789144110622
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 2, 3, 13)

Berg Ulla
Metodik i redskap
2., rev. uppl. : Stockholm : Svenska gymnastikförbundet : 2008 : 81 s. :
Obligatorisk

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Projekt perfekt : om utseendekultur och kroppsuppfattning
Frisén Ann, Holmqvist Gattario Kristina, Lunde Carolina
1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2014 : 247 s. :
ISBN: 9789127136304
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Young People’s Perspectives on and Experiences of Health-Related Social Media, Apps, and Wearable Health Devices
Goodyear Victoria A., Armour Kathleen M.
Social Sciences, 7(8), 137 : 2018 :
Obligatorisk

Friidrott för ungdom : 14-17 år
Klüft Ingalill, Nilsson Ingela, Widlund Håkan
Farsta : SISU idrottsböcker : b Svenska friidrottsförb. ; a Malmö : b SISU idrottsböcker [distributör] : 2003 : [6], 265, [2] s. :
ISBN: 91-88941-70-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
ISBN: 978-91-47-08443-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (s. 195-202, 268-302)

Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117
Obligatorisk
Läsanvisning: (Hitta lätt - så blir det rätt! Nilsson Kerstin s. 49-57)

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stening-Furén Birgitta
Metodik och teknik i matta och hopp
4., [rev.] uppl. : Stockholm : Svenska gymnastikförbundet : 2015 : 83 s. :
Obligatorisk

Wehlin Anita
Orientera i skolan : gör det enkelt, roligt och pedagogiskt
Tredje upplagan : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2015 : 83 sidor :
ytterligare material
ISBN: 9789187745492
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The use of digital video in physical education
Weir Tony, Connor Sean
Technology, Pedagogy and Education, 18(2), pp. 155-171. : 2009 :
Obligatorisk

Fatness, fitness, and the moral universe of sport and physical activity
Zanker Cathy, Gard Michael
Sociology of Sport Journal, 25(1), pp. 48-65. : 2008 :
Obligatorisk

Resultatdialog 2015
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2015 : 282 s. :
ISBN: 978-91-7307-305-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Quennerstedt Mikael, Öhman Marie, Meckbach Jane, Almqvist Jonas, Maivorsdotter Ninitha, Gibbs Beatrice, Nyberg Gunn, Bäckström Åsa. TV-spel som hälsofostran? (183-194).

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se Kompendier och annan litteratur kan tillkomma.

Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Seventh edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781492572299
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendier och annat material tillkommer.

Modul 3: Pedagogiska perspektiv på träningslära, 7.5 hp

Bremberg Sven
Psykisk ohälsa bland unga i Europa under perioden 1980-2010 – trender och förklaringar
Socialmedicinsk tidskrift, 90(5), pp. 696-704 : 2013 :
Obligatorisk

Engström Lars-Magnus
Smak för motion : fysisk aktivitet som livsstil och social markör
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
ISBN: 9789147114610
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hagquist Curt
Skolelevers psykiska hälsa
Stockholm: Nordens Välfärdscenter : 73 s. : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-91-980800-6-3

Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
ISBN: 978-91-47-08443-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (kapitel 6)

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Nilsson, Johnny (2012). Att bli sin egen intresserade tränare -träningslära i idrott och hälsa.

Terjestam Yvonne
Mindfulness i skolan : om hälsa och lärande bland barn och unga
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 148 s. :
ISBN: 9789144058900
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se. Kompendier och annat material tillkommer samt egen vald litteratur med koppling till valt fördjupningsområde.