Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Idrott och hälsa 3, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health 3

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6ID018

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-26

Reviderad av: Prefekten, 2019-04-26

Innehåll

MODULE 1: SOCIAL PATHWAYS IN HEALTH AND HEALTH PROMOTION, 5 hp
(Moment 1: Sociala förklaringsmodeller till hälsa och hälsofrämjande, ges på engelska.)

Momentet syftar till att studenterna skall förvärva ett socialteoretiskt perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt till hälsa och hälsofrämjande arbete med en särskild inriktning mot barn och unga. Kursen fokuserar på hur sociala teorier kan underlätta förståelsen för upplevelser av hälsa och ohälsa samt användas i planering och design av hälsofrämjande insatser. Begreppen hälsa och hälsofrämjande insatser, salutogenes, stress och emotioner samt hälsorelaterat beteende är några av de perspektiv som kommer att belysas. Kursen ger också ett socialteoretiskt perspektiv till hälsans ojämlika fördelning mellan individer och grupper. Teorier som anknyter till ojämlikhet i hälsa kopplat till socioekonomisk position och genus presenteras och diskuteras.

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp
(Moment 2: Idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv, ges på engelska.)


I detta moment belyses ämnet idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv. Skillnader och likheter mellan olika länders förutsättningar och didaktiska resonemang om idrottsämnet, dess innehåll, elever och idrotts lärare från styrdokument och forskningsartiklar studeras.

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp
(Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health)


Innehållet i momentet presenteras i form av två kunskapsområden (KO): KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden är: inom KO Boll och hälsa; nät- och väggspel, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa; sociala danser.

I momentet tas ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa i gymnasieskolan där såväl innehåll, arbetssätt som elevens lärande behandlas. Vidare utarbetas en handlingsplan för hur hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa på gymnasieskolan kan bedrivas och bedömas. De i tidigare moment behandlade perspektiven på hälsa sätts i relation till den faktiska undervisningen i ämnet idrott och hälsa.

Begrepp och teorier kring inkludering, kön, genus och normativitet problematiseras utifrån undervisningspraktiken. Gymnasieskolans styrdokument fördjupas. Specialpedagogik och olika typer av funktionsnedsättning studeras och didaktiska frågeställningar kring anpassad fysisk aktivitet utvecklas.

Studenten skall planera, genomföra och utvärdera praktiska undervisningsmoment samt utveckla sin rörelsekompetens. Kvantitativ forskning med användandet av enkät som vetenskaplig metod behandlas och grundläggande statistiska begrepp behandlas.

MOMENT 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp
(Module 4: Teaching and learning in Friluftsliv)


Innehållet i momentet behandlar kunskapsområdet (KO) Friluftsliv och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet behandlar fördjupat friluftsliv i olika miljöer och under olika årstider samt simning och hjärt-lungräddning. I momentet tillämpas och fördjupas friluftslivets teori och praktik i olika miljöer och under olika årstider, där säkerhetsaspekter i samband med undervisning i friluftsliv betonas.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

MODULE 1: SOCIAL PATHWAYS IN HEALTH AND HEALTH PROMOTION, 5 hp
(Moment 1: Sociala förklaringsmodeller till hälsa och hälsofrämjande, ges på engelska.)

Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala begrepp utifrån ett socialteoretiskt perspektiv
 • ha förståelse för de presenterade teorierna genom att självständig kunna diskutera dem i relation till undervisning i Idrott och hälsa samt i relation till vetenskapliga publikationer inom området
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att självständigt kunna tillämpa relevanta teorier inom det egna intresseområdet i relation till undervisning i Idrott och hälsa
 • presentera och redogöra för innehållet i vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete
 • kunna reflektera över hur egna och andras erfarenheter av hälsa och hälsofrämjande insatser kan förstås ur ett socialteoretiskt perspektiv

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp
(Moment 2: Idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv, ges på engelska.)

Kunskap och förståelse
 • redogöra för likheter och olikheter gällande synen på ämnet idrott och hälsa i ett internationellt didaktiskt perspektiv
Färdighet och förmåga
 • kunna kritiskt granska ämnet idrott och hälsa ur svenskt såväl som internationellt perspektiv
 • kunna på engelska diskutera ämnet idrott och hälsa ur svenskt såväl som internationellt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • skriftligt på engelska kunna reflektera över skillnader och likheter av undervisningen av ämnet idrott och hälsa i Sverige och några andra länder

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp
(Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health)


Kunskap och förståelse
 • förstå och beskriva olika hälsodiskurser och dess betydelse för undervisningen i idrott och hälsa
 • visa fördjupade kunskaper i idrottsdidaktik och förståelse för hur läraren utifrån kunskapsmålen kan utveckla alla elevers lärande med hänsyn tagen till kön, genus och funktionsnedsättning
 • visa kunskap om och förståelse för skolans uppdrag och organisation gällande specialpedagogik
Färdighet och förmåga
 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlande rörelseformer
 • genom aktivt deltagande få fördjupad förståelse för den egna såväl som andras rörelseförmåga och kunna dra didaktiska slutsatser utifrån detta
 • visa förmåga att problematisera kön, genus, kropp och normativitet i relation till undervisning i idrott och hälsa
 • formulera en didaktisk undervisningsplan för hälsoundervisning med innehåll och arbetssätt utifrån aktuell forskning och skolans styrdokument
 • kunna tillämpa ett integrerat specialpedagogiskt synsätt på funktionsnedsättning
 • visa kunskap om hur enkäter konstrueras och distribueras till relevant målgrupp samt kunna samla in och analysera datamaterial genom enkät som vetenskaplig metod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper till didaktiskt utformad undervisningsplanering och kunna motivera sina val
 • visa förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter
 • visa förmåga att självständigt söka, samla och kritiskt analysera relevant information utifrån en kvantitativ vetenskaplig problemställning samt diskutera resultatet i en egen genomförd undersökning

MOMENT 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp
(Module 4: Teaching and learning in Friluftsliv)

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupade kunskaper i och om friluftsliv i olika miljöer och under olika årstider
 • redogöra för grupprocesser och nyttjande av friluftslivsaktiviteter i relation till grupputveckling och lärande
Färdighet och förmåga
 • uppnå grundläggande rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna
 • självständigt kunna planera och genomföra en grundutbildning i hjärt-lungräddning
 • visa förmåga att beakta säkerhet vid undervisning i friluftsliv och genomförande av friluftslivsaktiviteter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper till didaktiskt utformad undervisning i friluftsliv och kunna motivera sina val
 • kunna diskutera och reflektera över olika friluftslivsaktiviteter i relation till undervisning och säkerhet

Behörighetskrav

För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande.
För fristående kurs: Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning varav 7,5 hp ges på engelska. Gruppövningar och seminarier kan utgöra obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en del av kursen. Delar av undervisningen ges med stöd av digital informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studenten sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter. Delar av undervisningen inom friluftsliv bedrivs på annan ort där även övernattning ingår.

Examination

MODULE 1: SOCIAL PATHWAYS IN HEALTH AND HEALTH PROMOTION, 5 hp
 • Aktivt deltagande vid litteraturseminarium. (Bedöms utifrån U och G)
 • Muntlig redovisning av gruppuppgifter. (Bedöms utifrån U och G)
 • Skriftlig hemtentamen. (Bedöms utifrån U, G och VG)
För att bli godkänd på moment 1, krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på hemtentamen, varvid särskild vikt läggs vid studentens förmåga att reflektera över och applicera relevanta teoretiska begrepp på området hälsa och hälsofrämjande arbete. Frånvaro vid obligatoriskt kursmoment kräver individuell skriftlig inlämningsuppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp

Momentet examineras som en skriftlig individuell inlämningsuppgift där svensk undervisning i ämnet idrott och hälsa jämförs med ett internationellt perspektiv, med exempel tagna från ett eller flera länder. (Bedöms utifrån U och G) Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp
 • Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas. (Bedöms utifrån U, G och VG)
 • Enkätstudie i grupp. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. (Bedöms utifrån U och G)
 • Aktivt deltagande vid vetenskapliga textseminarier. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Planera, genomföra och utvärdera specialpedagogisk undervisning. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Planera och genomföra undervisning i sociala danser. (Bedöms utifrån U och G)
 • Dokumentation av egen rörelsekompetens utifrån de i momentet behandlade rörelseformerna. (Bedöms utifrån U och G).

För att bli godkänd på moment 3 krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd så krävs dessutom väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

MOMENT 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTLIV, 7,5 hp
 • Aktivt och praktiskt deltagande i de tillämpade momenten i friluftsliv. (Bedöms utifrån U och G)
 • Gruppvis planering och redovisning av fördjupningsuppgifter inom friluftsliv. (Bedöms utifrån U och G)
 • Individuell praktisk uppgift: Genomförd HLR-utbildning (Bedöms utifrån U och G)

För att bli godkänd på moment 4, krävs att samtliga examinationer är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga fyra moment. För väl godkänd på kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på moment 4 samt 3. 

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan motsvarande uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 

Studenten har rätt att examineras på samma kursplan två år efter registrering på kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 35

MODULE 1: SOCIAL PATHWAYS IN HEALTH AND HEALTH PROMOTION, 5 hp

ABC of behavior change : a guide to successful disease prevention and health promotion
Kerr Jacqueline, Weitkunat Rolf, Moretti Manuel
Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone : 2005 : xvii, 345 s. :
ISBN: 0-443-07428-3 (hft.) : £19.99
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Unequal, unfair, ineffective and inefficient. Gender inequality in health: Why it exists and how we can change it
Gita Sen, Östlin Piroska, Asha George
Final report to the WHO Commission on social determinants of health. Women and Gender Equity Knowledge Network. September 2007 :
Obligatorisk

Shier Harry
Pathways to Participation: openings, Opportunities and obligations. A new model for enhancing children´s participation in Decision- making in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Children & Society 15:107-117. 2001. :
Obligatorisk

Vallgårda Signhild
Social inequality in health: Dichotomy or gradient? A comparative study of problematizations in national public health programmes
Health Policy, 85, 71-82., 2008 :
Obligatorisk

Being Fit and Looking Healthy: Young Women’s and Men’s Constructions of Health and Fitness
Wright Jan, O’Flynn Gabrielle, Macdonald Doune
Sex Roles, 54(9-10), pp. 707-716. : 2006 :
Obligatorisk

Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

MODULE 2: PHYSICAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 2,5 hp

Annerstedt Claes
Physical Education in Scandinavia with a Focus on Sweden: A Comparative Perspective
Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), pp. 303-318 : 2008 :
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ821015&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ821015
Obligatorisk

International comparison of physical education : concepts, problems, prospects
Pühse Uwe, Gerber Markus
Oxford : Meyer & Meyer sport : 2005 : 719 s. :
ISBN: 1-84126-161-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Physical Education in Scandinavia: An Overview and Some Educational Challenges
Redelius Karin, Larsson Håkan
Sport in Society, 13(4), pp. 691-703 : 2010 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430431003616464
Obligatorisk

Shier Harry
Pathways to Participation: openings, Opportunities and obligations. A new model for enhancing children´s participation in Decision- making in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Children & Society 15:107-117. 2001. :
Obligatorisk

Vallgårda Signhild
Social inequality in health: Dichotomy or gradient? A comparative study of problematizations in national public health programmes
Health Policy, 85, 71-82., 2008 :
Obligatorisk

Being Fit and Looking Healthy: Young Women’s and Men’s Constructions of Health and Fitness
Wright Jan, O’Flynn Gabrielle, Macdonald Doune
Sex Roles, 54(9-10), pp. 707-716. : 2006 :
Obligatorisk

Annat material t.ex. i form av artiklar tillkommer.

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp

Idrottsundervisning : ämnet idrott och hälsas didaktik
Annerstedt Claes, Peitersen Birger, Rønholt Helle
Göteborg : Multicare : 2001 : 339 s. :
ISBN: 91-971398-8-2 ; 479:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Gymnasieskolan
Skolverket (http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial-utbildning/bedomningsstod/idrott-och-halsa) :
Länk

Björnsson Mats
Kön och skolframgång : tolkningar och perspektiv
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2005 : 80 s. :
Obligatorisk

Ejlertsson G.
Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
Lund : Studentlitteratur : 2005 :
ISBN: 91-44-03164-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Engström Lars-Magnus
Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age - a 38-year follow-up study
Physical Education and Sport Pedagogy, 13(4), pp. 319-343. : 2008 :
http://www.informaworld.com/smpp/260960349-78188762/content~content=a906428192~db=all
Obligatorisk

Kirk David
Physical education, youth sport and lifelong participation: the importance of early learning experiences
European Physical Education Review, 11 (3), pp 239-255. : 2005 :
Obligatorisk

Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117

"Jag känner inte för att bli en ... kille": Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa
Larsson Håkan, Redelius Karin, Fagrell Birgitta
Utbildning & Demokrati, 16(2), pp. 113-138. : 2007 :
http://www.oru.se/PageFiles/15299/Larsson,%20Redelius,%20Fagrell.pdf
Obligatorisk

Quennerstedt Mikael
Hälsa eller inte hälsa det är frågan
Ingår i:
Utbildning och demokrati
Uppsala : Pedagogiska institutionen : 1992- : 16 : sid. 37-56 :
http://www.oru.se/PageFiles/15299/Quennerstedt.pdf

Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to know? That is the gendered question
Redelius Karin, Fagrell Birgitta, Larsson Håkan
Sport, Education and Society, 14(2), pp. 245-260. : 2009 :
Obligatorisk

Stuij Mijam
Habitus and social class: a case study on socialisation into sports and exercise.
Sport, Education and Society. Epub ahead of print 28 August 2013. doi: 10.1080/13573322.2013.827568. : 2013 :

Tholin Jörgen
Att kunna klara sig i ökänd natur : en studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system
Borås : Högskolan i Borås : 2006 : 211, [15] s. :
http://hdl.handle.net/2320/1532z Högskolan i Borås: Item 2320/1532
ISBN: 91-628-6928-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wahlin Karl
Tillämpad statistik : en grundkurs
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 422 s. :
ISBN: 978-91-523-0718-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Being Fit and Looking Healthy: Young Women’s and Men’s Constructions of Health and Fitness
Wright Jan, O’Flynn Gabrielle, Macdonald Doune
Sex Roles, 54(9-10), pp. 707-716. : 2006 :
Obligatorisk

Kompendier och artiklar tillkommer. Aktuella styrdokument för Idrott och hälsa gymnasieskolan. www.skolverket.se

MOMENT 4: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I FRILUFTSLIV, 7,5 hp

Friluftslivets pedagogik : för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : [2], 283, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-05288-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mini-Anne, utbildningspaket i hjärt-lungräddning
Stiftelsen för hjärt- och lungrädding :
http://www.hlrwebbutik.se/product/utb-pak-mini-anne/

Skidåskådning - att leda är att lära
Anderson Sara, DuRietz Susanne, Åstrand Klas, Åström Peter
Stockholm: SISU, 76 s., ISBN: 978-91-85138-19-7 : 2004 :
Obligatorisk

Kompendier och artiklar inom valda fördjupningsområden tillkommer.