Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Idrott och hälsa II för gymnasieskolan, 30 hp

Engelskt namn: Physical Education and Health II for Upper secondary school

Denna kursplan gäller: 2019-04-29 och tillsvidare

Kurskod: 6ID314

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2012-02-09

Reviderad av: Prefekten, 2019-04-26

Innehåll

MOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)

Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa, samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i detta moment är: Inom KO Friluftsliv och hälsa; friluftsliv i närmiljö och orientering, inom KO Boll och hälsa; slag och löp-spel, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa; gymnastik och friidrott.

Momentet tar sin utgångspunkt i att kritiskt granska och reflektera kring den samtida synen på kropp och kroppsliga uttrycksformer och dess inverkan på individens identitetsskapande. Olika rörelseformer behandlas och analyseras ur ett didaktiskt perspektiv samt utifrån det kroppsmöte som dessa rörelseformer erbjuder. Med utgångspunkt i friluftslivet diskuteras säkerhet liksom natur- och miljöfrågor i förhållande till hållbar utveckling. Under momentet skall studenten genom reflektion kunna identifiera sina egna behov av utveckling inom yrkesrollen. Digital videoteknik tillämpas som pedagogiskt verktyg i momentet. Intervju som vetenskaplig metod och hantering av intervjudata behandlas.

MOMENT 2: IDROTTSMEDICIN - TILLÄMPAD ANATOMI OCH FYSIOLOGI, 7,5 hp (Sports Medicine - applied anatomy and physiology)                        

I momentet behandlas tillämpade kunskaper om kroppens funktioner, såväl fysiologiskt som anatomiskt. Människokroppens funktion sätts i relation till fysisk aktivitet och inaktivitet och studeras både teoretiskt och praktiskt. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som doping och biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår. Kroppens uppbyggnad sätts i relation till vanliga idrottsskador, där skadors uppkomst och dess rehabilitering inom idrott och motion studeras. Betydelsen av ålder, kön och träningsstatus i relation till fysisk aktivitet diskuteras. Vidare utförs en fördjupad analys av en specifik idrott eller idrottsprestation.

MOMENT 3: PEDAGOGISKA PERSPEKTIV PÅ TRÄNINGSLÄRA, 7,5 hp (Pedagogical Perspectives on Physiology)

Träningslära behandlas ur ett pedagogiskt perspektiv med betoning på kropp, kunskap och hälsa. Fysiska aktiviteter samt rörelse till musik och dess hälsoeffekter behandlas, värderas och analyseras utifrån objektiva värden samt subjektiva upplevelser. Vidare behandlas ergonomi, avspänning och spänningsreglering. Den egna lärandeprocessen synliggörs i relation till kursens innehåll och kommande yrkesroll.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 7 hp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

MOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga i att skapa goda miljöer för lärande i ämnet Idrott och hälsa som medverkar till goda rörelseerfarenheter
 • kunna diskutera den mediala synen på kropp och dess betydelse för individens identitetsskapande och hälsa i olika åldrar
 • tillämpa grundläggande kunskaper i digital videoteknik och nyttja dessa som verktyg för reflektion kring didaktiska frågeställningar
 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna
 • visa förmåga att samla in och analysera datamaterial genom intervju som vetenskaplig metod
 • visa förmåga att beakta säkerhet vid undervisning inomhus såväl som utomhus
 • planera för, undervisa i och tillämpa olika former av friluftsliv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med utgångspunkt i momentets innehåll och egna erfarenheter av aktivt deltagande kunna reflektera över och analysera olika rörelseaktiviteters betydelse för elevens lärande
 • kunna analysera sin egen och andras rörelseförmåga i syfte att utveckla didaktiska strategier för lärande
 • visa förmåga att kritiskt granska forskningsresultat baserat på intervjuer och kvalitativa frågeställningar
MOMENT 2: IDROTTSMEDICIN - TILLÄMPAD ANATOMI OCH FYSIOLOGI, 7,5 hp (Sports Medicine - applied anatomy and physiology)

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse för idrottsskador och dess rehabilitering generellt samt i relation till ålder och kön
 • visa kunskap om dopingens effekter
 • visa kunskap om kroppens fysiologiska funktioner vid fysisk aktivitet/inaktivitet generellt samt i relation till ålder och kön
 • visa kunskap och förståelse för den växande kroppens fysiologiska funktioner
 • visa kunskap om grunderna för arbetsfysiologiska tester
Färdighet och förmåga
 • kunna utföra en kravanalys i en specifik idrott eller specifik idrottsprestation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera när en vanligt förekommande idrottsskada behöver vidare omhändertagande
MOMENT 3: PEDAGOGISKA PERSPEKTIV PÅ TRÄNINGSLÄRA, 7,5 hp (Pedagogical Perspectives on Physiology)

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om grundläggande musikteori, samt förståelse för musikens motivationsskapande effekt
 • visa kunskap om ergonomi, avspänning och spänningsreglering
Färdighet och förmåga
 • visa färdighet och förmåga i att utforma, utöva och värdera rörelser till musik som medel för estetik, fysisk träning och kroppsmedvetenhet samt anpassa dessa till elevers varierande förutsättningar
 • visa och dokumentera egen rörelsekompetens utifrån de i kunskapsområdena behandlade rörelseformerna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med utgångspunkt i momentets innehåll och egna erfarenheter av aktivt deltagande, kunna reflektera över och analysera olika motionsformers hälsoeffekter, såväl subjektiva som objektiva
 • reflektera över och redogöra för eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt genomgången kurs Idrott och hälsa I, 30 hp.
För fristående kurs: Idrott och hälsa I, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, undervisningsövningar, demonstration av färdigheter samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningsmoment med praktiska inslag är obligatoriska. Viss del av undervisningen bedrivs på annan ort samt även under kvällstid.

Examination

MOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)
 • Praktisk friluftlivsuppgift med skolklass. (Bedöms utifrån U och G).
 • Gruppuppgift i form av rörelseanalys av friidrott med hjälp av IKT. (Bedöms utifrån U och G).
 • Praktisk ledaruppgift med skolklass, med tillhörande individuell skriftlig uppgift. (Bedöms utifrån U, G och VG).
 • Medieanalys - individuell skriftlig uppgift som behandlar synen på kropp ur ett samhälleligt- samt individperspektiv. (Bedöms utifrån U, G och VG).
 • Dokumentation via IKT av egen rörelsekompetens utifrån de i momentet behandlade rörelseformerna. (Bedöms utifrån U och G).
 • Seminarier utifrån valda texter och frågeställningar. (Bedöms utifrån U och G).
 • Forskningsmetodisk intervjuuppgift i grupp: Utformning, insamling, analys och redovisning av intervjudata. (Bedöms utifrån U och G).
För att bli godkänd på moment 1, krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på medieanalysen, samt väl godkänd på den praktiska examinationen med tregradig betygsskala. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta uppgifternas innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

MOMENT 2: IDROTTSMEDICIN - TILLÄMPAD ANATOMI OCH FYSIOLOGI, 7,5 hp (Sports Medicine - applied anatomy and physiology)
 • Gruppvis skriftlig kravanalys av vald idrott/prestation (Bedöms utifrån U, G)
 • Individuella skriftliga salatentamina (Bedöms utifrån U, G, VG)
För att bli godkänd på moment 2 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på salstentamina (Bedöms utifrån U, G, VG)

MOMENT 3: PEDAGOGISKA PERSPEKTIV PÅ TRÄNINGSLÄRA, 7,5 hp (Pedagogical Perspectives on Physiology)
 • KO Dans- Rytmik- Rörelse och hälsa: Individuell praktisk uppgift i att utforma, leda och utvärdera rörelseprogram till musik. (Bedöms utifrån U, G, VG).
 • Individuell skriftlig uppgift som behandlar värdering av olika rörelseaktiviteter samt ergonomi och spänningsreglering. (Bedöms utifrån U, G, VG).
 • Textseminarium. (Bedöms utifrån U och G).
För att bli godkänd på moment 3 krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på de individuella examinationsuppgifterna, varvid särskild vikt läggs vid studentens förmåga att omsätta uppgifternas innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänd i samtliga tre moment. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt i moment 1, samt väl godkänd i ytterligare ett moment.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Studenten har rätt att examineras på samma kursplan två år efter registrering på kurs.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 18

MOMENT 1: KROPP, KUNSKAP OCH HÄLSA, 15 hp (Body, Knowledge and Health)

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Berg Ulla
Metodik i redskap
2., rev. uppl. : Stockholm : Svenska gymnastikförbundet : 2008 : 81 s. :
Obligatorisk

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 283 s. :
ISBN: 978-91-47-10003-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Garrett Robyne
Negotiating a physical identity: girls bodies and physical education
Sport, Education and Society, 9(2), pp. 223-237. : 2004 :
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cses/2004/00000009/00000002/art00005
Obligatorisk

Johansson Thomas
Makeovermani : om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget
Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 239, [1] s. :
ISBN: 91-27-10798-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Friidrott för ungdom : 14-17 år
Klüft Ingalill, Nilsson Ingela, Widlund Håkan
Farsta : SISU idrottsböcker : b Svenska friidrottsförb. ; a Malmö : b SISU idrottsböcker [distributör] : 2003 : [6], 265, [2] s. :
ISBN: 91-88941-70-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
ISBN: 978-91-47-08443-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael
Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm : 2016 :
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909606&dswid=-5117
Obligatorisk
Läsanvisning: Passar jag in? Nyanlända ungas möte med idrott och hälsa. Läsanvisning: Nilsson Kerstin s. 49-57

Metodik och teknik i matta och hopp
Stening-Furén Birgitta, Hedin Iaa
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Svenska gymnastikförbundet : 2009 : 83 s. :
Obligatorisk

Tinning Richard
Baggy T shirt, Reeboks, Schooling, Popular Culture & Young Bodies
Schooling, Keating and Madonna. Proceedings from conference at Deakin Centre for Education and Change. : 1994 :
Obligatorisk

Orientera i skolan : gör det enkelt, roligt och pedagogiskt
Wehlin Anita, Flygar Tobias
Stockholm : SISU idrottsböcker : 2007 : 84 s. :
ISBN: 91-85433-21-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

The use of digital video in physical education
Weir Tony, Connor Sean
Technology, Pedagogy and Education, 18(2), pp. 155-171. : 2009 :
Obligatorisk

Fatness, fitness, and the moral universe of sport and physical activity
Zanker Cathy, Gard Michael
Sociology of Sport Journal, 25(1), pp. 48-65. : 2008 :
Obligatorisk

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se Kompendier och annan litteratur kan tillkomma.

MOMENT 2: IDROTTSMEDICIN - TILLÄMPAD ANATOMI OCH FYSIOLOGI, 7,5 hp (Sports Medicine - applied anatomy and physiology)

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
ISBN: 91-47-05077-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Costill David L., Wilmore Jack H.
5. [rev.] ed. : Leeds : Human Kinetics : cop. 2012 : 621 s. :
ISBN: 978-0-7360-9409-2 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och annat material tillkommer.

MOMENT 3: PEDAGOGISKA PERSPEKTIV PÅ TRÄNINGSLÄRA, 7,5 hp (Pedagogical Perspectives on Physiology)

Engström Lars-Magnus
Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age - a 38-year follow-up study
Physical Education and Sport Pedagogy, 13(4), pp. 319-343. : 2008 :
http://www.informaworld.com/smpp/260960349-78188762/content~content=a906428192~db=all
Obligatorisk

Jacobs Gregg D
Clinical applications of the relaxation response and Mind-Body interventions
The journal of alternative and complementary medicine, 7(1), pp. 93-101. : 2001 :
Obligatorisk

Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Larsson Håkan, Fagrell Birgitta
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 327 s. :
ISBN: 978-91-47-08443-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Nilsson, Johnny (2012). Att bli sin egen intresserade tränare -träningslära i idrott och hälsa.

Wallace Edward V.
Managing stress: What consumers want to know from health educators
American journal of health studies, 22(1), pp. 56-58. : 2007 :
Obligatorisk

Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se Kompendier och annat material tillkommer.