Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Idrott och samhälle för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Sport and society for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2PS151

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Kursen behandlar olika utmaningar inom idrottspsykologin ur ett systemteoretiskt samhällsperspektiv. Kursen har tonvikt på samspelet mellan samhälle och, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för idrott, friskvård och hälsa. Kursen tar inom sfären idrott upp barn och ungdomars idrotts- och motionsvanor, samt utmaningar kopplat till inkluderande av olikheter utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktions- nedsättning, sexuell läggning och ålder. Vidare behandlas samhällets syn på elitidrott och dess konsekvenser på utveckling och personlighet hos utövaren samt eventuella dysfunktionella beteenden som kan uppstå såsom överträning, idrottsanorexi, doping, tävlingshets, samt karriäravslut. Inom friskvård och hälsa tar kursen upp utmaningar som stillasittande och fysisk inaktivitet, psykiskohälsa bland barn och ungdomar, samt hälsosamt åldrande. Psykologins och psykologens roll i idrotten kommer att behandlas.

Kursinnehållet problematiseras utifrån ett mångfaldsperspektiv och grundläggande forskningsmetod belyses.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* Visa på kunskap och förståelse för olika samhällsutmaningar ur ett systemteoretiskt perspektiv inom barn och ungdomsidrott, elitidrott, friskvård och hälsa
* Visa på kunskap och förståelse för begreppen tävlingsfostran och föreningsfostran och dess konsekvenser för individen och samhället.
* Visa på kunskap och förståelse för vilka utmaningar inkluderandet av olikheter får för idrotten.

Färdighet och förmåga
* Visa på färdighet och förmåga att analysera idrottspsykologiska utmaningar ur ett systemteoretiskt samhällsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Visa på förmåga att använda kritiska perspektiv för att problematisera idrottspsykologiska utmaningar, dess metoder och litteratur

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer/övningar, grupparbeten och grupphandledning. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker
Individuellt
* Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig tentamen.
* Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntlig presentation.
* Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Gruppvis
* Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig rapport författad i grupp.
* Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Månson Per
  Båten i parken : introduktion till samhällsstudier
  6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 125 s. :
  ISBN: 9789144095875
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och kompendier tillkommer enligt lärares anvisningar.

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet