"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrott och samhälle för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Sport and society for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS151

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2023-06-01

Innehåll

Kursen behandlar relevanta utmaningar inom idrottspsykologin ur ett samhällsperspektiv och har tonvikt på samspelet mellan samhälle och psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för idrott, friskvård och hälsa. Kursen tar inom sfären idrott upp barn och ungdomars idrotts- och motionsvanor, samt utmaningar kopplat till inkluderande av olikheter olika diskrimineringsgrunder. Vidare behandlas, i ljuset av samhällets syn på elitidrott och idrottsidentitet olika utmaningar, effekter och konsekvenser av bland annat idrottsidentitet och karriärövergångar. Inom friskvård och hälsa tar kursen upp utmaningar som stillasittande och fysisk inaktivitet samt psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Psykologins och psykologens roll i idrotten kommer att behandlas.

Kursinnehållet problematiseras utifrån ett mångfaldsperspektiv och grundläggande forskningsmetod belyses.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* Visa på kunskap och förståelse för olika samhällsutmaningar vad gäller barn- och ungdomsidrott, elitidrott, friskvård och hälsa
* Visa på kunskap och förståelse för begreppen tävlingsfostran och föreningsfostran och dess konsekvenser för individen och samhället.
* Visa på kunskap och förståelse för vilka utmaningar inkluderandet av olikheter får för idrotten.

Färdighet och förmåga
* Visa på färdighet och förmåga att analysera idrottspsykologiska utmaningar ur ett samhällsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Visa på förmåga att använda kritiska perspektiv för att problematisera idrottspsykologiska utmaningar, dess metoder och litteratur

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer/övningar, grupparbeten och grupphandledning. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examination sker
Individuellt
* Kunskap och förståelse examineras genom skriftlig tentamen.
* Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom muntlig presentation.
* Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Gruppvis
* Färdigheter, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom skriftlig rapport författad i grupp.
* Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift (skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 34

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
Magnusson Eva, Marecek Jeanne
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning
Edling Christofer, Liljeros Fredrik
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 247 sidor :
ISBN: 9789147143436
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och kompendier tillkommer enligt lärares anvisningar.

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.